Tuleviku Õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel õpid tundma digivahendeid, millega toetada erinevate õpistiilidega õppijaid ning looma neile sobivaid õpikeskkondi. Samuti õpime kujundava ja kokkuvõtva hindamise tehnikaid.
Toimumise aeg: 15.11.2014 - 13.12.2014
Maht: 31 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 19 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: 72 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkooli haridustehnoloogile.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: KAIRI BURNAŠEVA, kairi.burnasheva@hitsa.ee, tel: 6510107
Õpisündmuse veebilink: http://www.tulevikuopetaja.ee/moodul-ii/
Toimumise koht
Toimumise koht: Türi Põhikool
Aadress: J. F. Wiedemanni tänav 3 a TüRI VALD 72213
Lisainfo: Kontaktseminarid toimuvad:
15. november kell 10.00-16.00
13.detsember 10.00-16.00

Kursusel osalemine on alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajatele tasuta eeldusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

NB! Kui kursusele registreerunu loobub kursusest ilma, et teavitaks sellest koolitajat vähemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 65.- eurot.

Alus, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate kulud katab HITSA Innovatsioonikeskus.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

- kavandab või kohandab õppimise ja loovuse soodustamiseks asjakohaseid õppetegevusi, mis hõlmavad digivahendeid (ISTE 2.a.);
- kasutab õpikeskkonnas digivahendeid, mis äratavad uudishimu ja innustavad õppijaid osalema oma õpieesmärkide püstitamisel, õppimise juhtimisel ja arengu hindamisel (ISTE 2.b.);
- kavandab ja kohandab õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate erinevaid õpistiile, -strateegiaid ja võimeid (ISTE 2.c.);
- annab õppijatele mitmekülgset tagasisidet nii kujundava kui kokkuvõtva hindamise vormis lähtudes seejuures nii pädevus- kui tehnilistest standardistest ning kasutades hindamistulemusi sisendina õppeprotsessi parendamisel (ISTE 2.d.).

Sihtgrupid: alus-, üld-, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õppejõud, haridusvaldkonna spetsialistid.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Mooduli läbimine võimaldab õpetajal kavandada, arendada ja analüüsida õppeprotsessi ning õpitulemuste hindamisviise digivahendite abil, taotledes õppijate digipädevuste saavutamist vastavalt NETS-S standardile.
Sisukirjeldus:

Mooduli käigus õpid tundma, milline õppija oled Sa ise ja Sinu õppijad, kasutades selleks erinevaid teste (VARK, isiksusetüüpide test jne) ja analüüse. Õpid tundma digivahendeid, millega toetada erinevate õpistiilidega õppijaid (mõistekaart, test, õpimäng, esitlus, veebitahvel, koomiks jne) ning looma neile sobivaid õpikeskkondi.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp. Eelmoodulit on võimalik läbida iseseisvalt, selle materjalid leiate siit: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/
Lõpetamise tingimused:

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

- osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
- sooritanud iseseivad tööd vastavalt õpijuhistele;
- esitanud iseseivad tööd tähtaegselt;
- reflekteerinud oma õppimist ja oma haridustehnoloogiliste pädevuste arengut digitaalses arengumapis.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: tuleviku õpetaja
Väljatöötaja: HITSA
1. kontaktseminar - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Õppija individuaalsed iseärasused ja õpistiilid digikeskkonnas õppimisel.
Digitaalsete vahendite kasutamise võimalused
• Digivahendid erinevate õpistiilidega õppijate toetamiseks
• Loovust soodustavad õppemeetodid ja vahendid

Vaata vähem

2. kontaktseminar - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Digitaalsed õpikeskkonnad, õppetöö digitaalses keskkonnas
Hindamist toetavad vahendid

Vaata vähem

3. kontaktseminar - Üldinfo
4. kontaktseminar - Üldinfo

Tagasi kalendrisse