Lõimingu võimalusi koolis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse fookuses on lõimimiseks vajalike oskuste ja pädevuste omandamine.
Toimumise aeg: 30.09.2019 - 03.12.2019
Registreerimine avatud 27.03.2019
Registreerimine suletud alates 30.09.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 104 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 80 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.


Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Külli Rauk, kyllira@tlu.ee, tel: 5020044
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Kirjeldus
Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:

 • tunneb paremini ära eri lõimimisvõimalusi;
 • analüüsib iseenda ja oma rühma tegevust lõiminguprojektis;
 • oskab teha valikuid oma edaspidises töös lõiminguelementide ja -vormide paremaks kasutamiseks;
 • valib ja rakendab asjakohased digivahendid ja meediasisu lõiminguprojekti planeerimisel ja elluviimisel;
 • on pädev rakendama lõimingut eesmärgipäraselt
Sihtgrupid: Aine- ja klassiõpetajad.
Eesmärgid: Arendada lõimimiseks vajalikke oskusi ja pädevusi.
Sisukirjeldus:

I MOODUL

 • Lõiming - konkreetsetest näidetest teooriani;
 • Lõimingu praktiseeerimine – ülikoolis väljatöötatud õpistsenaariumide läbitegemine ja analüüs. Õppimine toimub kogemuse kaudu;
 • Oma kooli interdistsiplinaarse lõiminguprojekti alustamine kooli meeskonnaga.

II MOODUL

 • Interdistsiplinaarse lõiminguprojekti väljatöötamine;
 • Projekti läbiviimiseks vajalike materjalide loomine ja ettevalmistamine.

III MOODUL

 • Lõiminguprojekti tutvustamine, põhiosade katsetamine teise meeskonna abil;
 • Tagasisidestamine, paranduste ja täienduste analüüs.

IV MOODUL

 • Lõiminguprojekti läbiviimine oma koolis;
 • Tagasiside kogumine osalejatelt.

V MOODUL

 • Lõiminguprojektide kokkuvõtted, tagasiside tutvustamine ja analüüs;
 • Lõimingu toimimismudelite süntees (lõimingu toimimiseks vajalikud sammud, ohukohad);
 • Soovituste ja juhiste sõnastamine, nende jagamine ühiskanali kaudu.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Hindamisviisid: Arvestus
Osalemise/ alustamise eeldused: Õpetaja ametikohal töötamine.
Lõpetamise tingimused:

I moodul algab lõimingut tutvustava ülevaatliku loenguga oma- ja välismaistest näidetest lõimingu ja selle teoreetiliste aluste kohta. Kuidas saavutada, et lõiming oleks läbiv õppetöö osa pikemaajaliselt?

Milline on hea õpijuhend? Õppija ennastjuhtimine. Keskkond. Tehnilised vahendid. Ülevaade IKT võimaluste rakendamisest õppeprotsessis. Ühisarutelu. Osalejad teevad praktiliselt läbi lõimingul põhineva õpistsenaariumi ülesandeid õppija kogemuse saamiseks. Analüüs: millist lõimingut kogesin? Pärast toimub koolirühmade ajurünnak oma lõiminguprojekti väljatöötamise alustamiseks.

Osalejad teevad praktiliselt läbi lõimingul põhineva õpistsenaariumi ülesandeid õppija kogemuse saamiseks. Analüüs: millist lõimingut kogesin? Pärast toimub koolirühmade ajurünnak oma lõiminguprojekti väljatöötamise alustamiseks. 

Iseseisev töö: II moodulis alustab rühm oma koolis lõiminguprojekti väljatöötamist. Rühm valmistab ette selleks vajalikud materjalid ja õppetegevused. Lisaks muu eeltöö: ajakava, ruumid, tehnilised vahendid.

III moodulist tutvustavad rühmad ülikoolis oma lõiminguprojekti ideed, ülesehitust ja läbiviimise kava. Lisaks on ette valmistatud projekti põhiosade materjalid (ülesanded, õppevahendid), mida katsetatakse teiste rühmadega. Pärast katsetamist saab rühm tagasisidet, mille põhjal oma lõiminguprojekti täiendada ja vajadusel muuta.

Iseseisev töö: IV moodulis toimub lõiminguprojekti läbiviimine oma koolis koos õpilastega. Pärast kogub rühm osalejatelt tagasisidet ja rühmaliikmed panevad kirja oma kogemuse projekti läbiviimise kohta. Projekti ettevalmistamise kirjeldus, materjalid ja tagasiside koondatakse projekti e-portfooliosse (kaust Drive`is, blogileht vm).

V moodulis teevad rühmad ülikoolis oma projektidest kokkuvõtted, tutvustavad projekti e-portfooliot, analüüsivad lõiminguprojekti läbiviimist ja annavad ülevaate sellele saadud tagasisidest. Rühmade ühisarutelu käigus sõnastatakse lõimingu õnnestumiseks vajalikud sammud, võimalikud ohud ja soovitused nende vältimiseks. Ühisarutelu tulemused talletatakse ja neid jagatakse ühiskanali (nt veebileht) kaudu.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse