Lõimitud teemapõhine õpetamine I ja II kooliastmes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Klassiõpetajatele ja põhikooliaineõpetajatele suunatus kursus, mille käigus õpitakse tundma teemapõhise metoodika rakendamise põhimõtteid ning omandatakse oskused, et kavandada teemapõhise õppe õppeprotsessi ning kujundada õpikeskkonda.
Toimumise aeg: 26.09.2019 - 28.11.2019
Registreerimine avatud 27.03.2019
Registreerimine suletud alates 26.09.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 78 akad. tundi
  • Auditoorne: 36 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 42 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 25 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.


Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Külli Rauk, kyllira@tlu.ee, tel: 5020044
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Kirjeldus
Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:

  • tunneb teemapõhise metoodika rakendamise põhimõtteid õppekava eesmärkide realiseerimiseks ja oskab asjakohaselt lõimingut kasutada;
  • oskab kavandada teemapõhise õppe õppeprotsessi ning kujundada vastavaks õpikeskkonna;
  • oskab kohandada teemapõhiseks õppimiseks õppemeetodeid ja õppevara ning toetab õppimist haridustehnoloogiliste vahenditega;
  • oskab rakendada teemapõhist lähenemist ning anda õppijatele tagasisidet;
  • oskab reflekteerida kutsestandardist tulenevalt oma professionaalset toimetulekut teemapõhise õppe kavandamisel.
Sihtgrupid: Klassiõpetajad, põhikooli aineõpetajad.
Eesmärgid: Õppida kogemusõppe kaudu looma ja juhtima lõimitud õppeprotsessi ning rakendama terviklikku teemapõhist metoodikat.
Sisukirjeldus:

Holistiline õppekava koolis – õpikäsituse põhimõtted. Mis on lõiming? Tõelise õppimise tähenduslikkus ja eesmärgipärasus tegevustes. Lõimingu sisemine ja väline mõõde ning tähenduslikkus õppimisele. Lõimingu kihilisus õppekava rakendamisel läbi 4 põhimõtte: õppija-kesksus, elulisus ja vajadused, loovus ja aktiivsus, lahenduskesksus. Teemapõhine ehk aineteülene õppeprotsessi korraldus. Lõimingutsentrid õppe kavandamisel. Õpetaja ja õppija autonoomia teemapõhise õppe korraldamine ja õppetegevuse kavandamine, eesmärgistamine ja õpitulemuste saavutamine. Grupi tegevused, arutelud ja loominguline uurimine õppimisel. Avatud õpikeskkonnad (Outdoor Learning) teemapõhisel uurimisel. teemapõhise õppe ja üldõpetuse ühisjooni ning võimalik ülekanne õppimisse. Hindamisest teemapõhise õppe rakendamisel. Õpetaja tegevuskava koostamine teemapõhise õppe läbiviimiseks. Õppekäik - tunni vaatlus.

Õpisündmuse teemad:

I sessioon 26.-27.09.2019

II sessioon 22.-23.10.2019

III sessioon 7.11.2019

IV sessioon 28.11.2019

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Hindamisviisid: Arvestus.
Osalemise/ alustamise eeldused: Kuulumine sihtrühma.
Lõpetamise tingimused:

6 õppepäeva (toimuvad sessiooniti)=2+1+2+1 (kokkuvõte ja refleksioon). Kahe õppesessiooni vahele jääb aeg praktiliste iseseisvate õppeülesannete tegemiseks ja ka rakendamiseks ning analüüsimiseks. Õpe on korraldatud õppijat aktiivselt kaasavaks. Iga käsitletav teema saab õppijale omaseks läbi isikliku kogemuse. Õpitut analüüsitakse ja mõtestatakse teoreetiliselt koolitusel. Koolitusele on loodud tugi e-õppe keskkonnas Moodle. Koolitus on aktiivõppe-põhine ning rajatud koostöise õppimise põhimõtetele. Kogu koolituse vältel on rakendatud õpetaja enese analüüsimiseks eneseuurimise (self study) meetodit, mida peetakse jõustatumaks õpetaja uurimismeetodiks õppekava rakendamisel (Pinar, 1981).

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Õppekavarühm: Klassiõpetaja koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse