Klassiõpetaja ainealaste ja ainedidaktiliste teadmiste tõendus- ja kogemuspõhine arendamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Eesmärk on arendada tõenduspõhiselt klassiõpetajate ja põhikooli teise kooliastme õpetajate aine ja ainedidaktilisi teadmisi seostatuna üldpedagoogiliste ja põhikooli riikliku õppekava eesmärkidega ning õpilase kognitiivse ja sotsiaalse arenguga.
Toimumise aeg: 16.09.2019 - 25.11.2019
Registreerimine avatud 18.03.2019
Registreerimine suletud alates 16.09.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Baaskoolitus õpetajatele. Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Helen Raja, helen.raja@ut.ee, tel: 7376448
Toimumise koht
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub TÜ haridusteaduste instituudi õppehoones aadressil Salme 1a, Tartu. Toimumise kuupäevad:
16. september 2019
7. oktoober 2019
21. oktoober 2019
25. november 2019
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinu:
- omab teadmist, kuidas arendada kompleksselt aine- ja ainealaseid teadmisi
- on teadlik lapse kognitiivse ja sotsiaalse arengu toetamise võimalustest
- mõistab õppimise olemust, on teadlik selle toetamise võimalustest
- on teadlik klassiruumi haldamise tehnikatest, mis toetavad koostööd ja õppimist
- oskab valida sobivad õpetamismeetodid õppe/ainekava eesmärke järgides
- oskab rakendada õppetöös tõenduspõhise ainedidaktika printsiipe
- oskab hinnata õpilase pädevusi ainespetsiifilise hindamise põhimõtete alusel
Sihtgrupid: Klassiõpetajad, põhikooli teise kooliastme õpetajad
Eesmärgid: Eesmärk on arendada tõenduspõhiselt klassiõpetajate ja põhikooli teise kooliastme õpetajate aine ja ainedidaktilisi teadmisi seostatuna üldpedagoogiliste ja põhikooli riikliku õppekava eesmärkidega ning õpilase kognitiivse ja sotsiaalse arenguga.
Sisukirjeldus: Õpetaja pedagoogilised ja ülddidaktilised teadmised tõhusa õpetamise osana
Neurobioloogia tänapäevased seisukohad ehk kuidas õpilane õpib
Klassiruumi haldamise tehnikad kui õpetaja võimalus mõjutada õppimist ja koostööd
Õpioskused ja nende kujunemise toetamine
Õpetaja ainealased ja ainedidaktilised teadmised: matemaatika ja tööõpetuse süsteemne õpetamine
Õpilase kognitiivse arengu arvestamine matemaatika ja tööõpetuse õpetamisel.
Visuaalne lihtsustamine.
Mõistete süsteemi kujundamine matemaatika ja tööõpetuse näitel.
Õpetaja ainealased ja ainedidaktilised teadmised: keele- ja suhtluspädevuse ning tekstimõistmise süsteemne kujundamine
Suulise ja kirjaliku teksti mõistmise arendamine eri kognitiivsetel tasanditel
Keele- ja suhtluspädevuse kujundamine
Tekstimõistmise komponendid ja nende ainespetsiifiline hindamine
Õppetöö vaatlus ja analüüs tõendus- ja kogemuspõhise ainedidaktika printsiipide järgi
Õppetöö vaatluse teoreetilised alused
Vaatluse viisid ja eesmärgid
Praktiline töö: õppevideo vaatlus
Õppevideo vaatluse analüüs
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine õppetöös (75 %) ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Merle Taimalu - alushariduse dotsent, PhD (pedagoogika).
Anu Palu - algõpetuse dotsent, PhD (pedagoogika).
Irja Vaas - käsitöö ja kodunduse didaktika assistent, mag (koolikorraldus).
Esta Sikkal - didaktika ja praktika õpetaja, MA (saksa keel ja kirjandus).
Krista Uibu - algõpetuse professor, PhD (pedagoogika).
Kaisa Hunt - Kõrgharidus.
Triinu Kärbla - Kõrgharidus
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse