Mängud III kooliastme ja gümnaasiumi humanitaar- ja sotsiaalainetes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse eesmärgiks on õpiotstarbeliste mängude loomine ja kriitiline kasutamine õppeprotsessis, et läbi selle toetada õppekavalisi eesmärke ja õpetajate kutsestandardi kompetentse.
Toimumise aeg: 24.04.2019 - 24.05.2019
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 24 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 28 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: ÜLLE NIIN, ylle.niin@ut.ee
Toimumise koht
Aadress: HARJU MAAKOND
Lisainfo: Esimene õppesessioon 24. - 25.04.2019 Tallinnas Tartu Ülikooli esinduses (Teatri väljak 3-311),
teine õppesessioon 16.05.2019 Tartus Jakobi 2-114. Koolitus koosneb iseseisvatest töödest ja auditoorsest tööst (kaks õppesessiooni). Koolitusel osalejatel palutakse koolituse 2. õppepäeval kaasa võtta sülearvuti või nutiseade.
Auditoorne töö - 24. aprill 10-17.15 (Teatri väljak 3-311, Tallinn)
Auditoorne töö - 25. aprill 9-16.15 (Teatri väljak 3-311, Tallinn)
Iseseisev töö - 24 tundi
Auditoorne töö - 16. mai 10.00-17.15 (Jakobi 2-114, Tartu )
Iseseisev töö - 4 tundi
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Koolituse läbinud õpetaja
analüüsib mängude kasutamise võimalusi aineõppes
oskab luua õpiotstarbelist mängu;
oskab juhendada õpilasi õpiotstarbelise mängu loomisel
analüüsib suuliselt ja kirjalikult oma professionaalset arengut;
inspireerib, juhendab ja nõustab oma kolleege õppijate arengu toetamisel;
toetab kolleegide professionaalset arengut, tagasisidestab kolleegide koostatud õpiotstarbelisi mänge.
Sihtgrupid: Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕPETAJAD
Eesmärgid: Kursuse eesmärgiks on õpiotstarbeliste mängude loomine ja kriitiline kasutamine õppeprotsessis, et läbi selle toetada õppekavalisi eesmärke ja õpetajate kutsestandardi kompetentse.
Sisukirjeldus: Mäng ja selle kasutamine õppetöös - probleemid ja lahendused
Mängud keeleõppes
Lauamängud ja nende loomine
Rollimängud ja nende loomine.
Mälumängud
Mängud sotsiaalainetes
Liikumisega seotud mängud.
Koolituse käigus loodud mängude kasutamise võimalused õppetöös
Iseseisev töö ja tagasiside.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Osalemise eeldus: Valmisolek jagada kursuse käigus valmivaid metoodilisi materjale, ainemetoodilise arendustöö kogemus.
Lõpetamise tingimused: Osalemine vähemalt 2 õppepäeval, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Õppematerjalid esitatakse sisu.ut-s
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Maigi Vija - eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe programmijuht.
Olga Schihalejev - religioonipedagoogika dotsent, humanitaar- ja sotsiaalainete didaktika töörühma juht ja Hugo Treffneri nim gümnaasiumi usundiõpetuse õpetaja.
Aive Kaldra - ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Aive Kaldra Tarvastu Gümnaasiumist.
Mare Kitsnik - eesti keele võõrkeelena didaktika vanemteadur, õppematerjalide autor
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse