Õpiabiõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpiabiõpetaja lisaeriala arendab õpetajate professionaalseid oskusi tööks õpiraskustega õpilastega.
Toimumise aeg: 28.03.2019 - 29.01.2021
Maht: 1170 akad. tundi
  • Auditoorne: 336 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 834 akad. tundi
Osalejate arv: 24 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Anne Raam, anne.raam@ut.ee, tel: 7376445
Õpisündmuse veebilink: https://www.ht.ut.ee/et/taiendusope/lisaeriala-opiabiopetaja
Toimumise koht
Toimumise koht: TÜ haridusteaduste instituut (Salme 1a, Tartu)
Lisainfo: Lisainfo ja kandideerimine kuni 28. märts 2019: https://www.ht.ut.ee/et/taiendusope/lisaeriala-opiabiopetaja
Täiendav info: Anne Raam (anne.raam@ut.ee või 737 6445)
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinu

1. mõistab õpiraskuste olemust ja avaldumist;
2. tunneb õpiraskustega õpilaste toetamise võimalusi tavakooli tingimustes;
3. teab ja oskab rakendada õpikeskkonna kujundamise ja kohandamise põhimõtteid ning sekkumisstrateegiaid käitumise kujundamisel;
4. oskab paindlikult, muuta õpetamise metoodikat ning kohandada/koostada õppevara lähtudes konkreetse õpilase vajadustest; 
5. väärtustab õpetajana oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist ning oskab seda hoida.

Sihtgrupid: Pedagoogilise kõrgharidusega või sellele vastava kvalifikatsiooniga klassiõpetajad või põhikooli mitme aine õpetajad.
Sisukirjeldus:

Õppekavas sisalduvad õppeained:
Hariduslike erivajadustega laps tavakoolis 
Pedagoogilis-psühholoogiline nõustamine 
Õpiraskuste psühholoogia 
Käitumis- ja tundeeluhäiretega õpilase toetamine 
Õpiabi muukeelsele lapsele 
Õpiraskustega õpilase toetamine ainealaste õpitulemuste saavutamisel 
Koostöine õpetamine 
Õpiabipraktika tavakoolis 
Lõputöö 


Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Osalemise eeldus: Pedagoogiline kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon ning töötamine klassiõpetajana või põhikooli mitme aine õpetajana.

LISAINFO JA KANDIDEERIMINE KUNI 28. MÄRTS 2019: https://www.ht.ut.ee/et/taiendusope/lisaeriala-opiabiopetaja
Täiendav info: Anne Raam (anne.raam@ut.ee või 737 6445)
Lõpetamise tingimused:

Osalemine õppetöös ja õpiväljundite saavutamine vähemalt 75% ulatuses, praktika sooritamine ja lõputöö esitamine.

Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Hariduslike erivajadustega laps tavakoolis - Üldinfo

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Anda teadmisi hariduslike erivajadustega lastest, õpi- ja käitumisraskustega laste arengu toetamise
võimalustest.
Sisukirjeldus: Aine läbinu:
- teab HEV olemust, enamlevinud alaliike, sh andekus; mõistab ja kasutab õigesti erialaterminoloogiat;
- teab õpiraskustega lastele mõeldud tugisüsteemide rakendamise võimalusi koolis, tunneb vastavaid
seadusandlikke akte;
- väärtustab meeskonnatööd ja oskab oma pädevuste piires tegutseda meekonna liikmena, nõustada
kolleege ja lapsevanemaid;
- tunneb individuaalse õppekava struktuuri, oskab seda koostada ning rakendada;
- jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, optimeerides oma aja- ja
energiakulu, töötades erivajadustega õpilastega.

Moodul koosneb kahest õppeainest:
1. Hariduslike erivajadustega laps koolis 7 EAP
2. Pedagoogilis-psühholoogiline nõustamine 3 EAP
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 260.00 akad. tundi

Vaata vähem

Õpiraskuste psühholoogia - Üldinfo

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Anda teadmisi õpiraskuste olemusest ja oskused vastavate laste äratundmiseks ning kirjeldamiseks.
Sisukirjeldus: Aine läbinu:
- tunneb tänapäeva õpiraskuste käsitlusi, on kursis õpiraskuste psühholoogilise olemuse ja
käitumuslike väljendustega;
- teab tunnetusprotsesside arengu ning sotsiaalseid ja emotsionaalseid erisusi õpiraskustega lastel;
- oskab hinnata ja analüüsida ÕR õpilase õpioskusi ning teha hindamisest tulenevaid järeldusi õpilase
õppimise toetamiseks;
- vormistab õpiraskustega lapse iseloomustuse ja täidab õpilase individuaalse arengu kaarti.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 78.00 akad. tundi

Vaata vähem

Käitumis- ja tundeeluhäiretega õpilase toetamine - Üldinfo

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Anda valmisolek ja esmased oskused tööks käitumisraskustega, aktiivsus-ja tähelepanuhäire ning
autismispektrihäirega õpilase ja tema perekonnaga.
Sisukirjeldus: Aine läbinu:
- teab ja tunneb käitumisraskuste, aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning autismispektri häirete tunnuseid ning nende põhjusi;
- teab ja tunneb ära õpilaste meeleolu- ning ärevushäirete tundemärgid ja oskab neile adekvaatselt reageerida;
- teab peamisi sekkumisstrateegiaid käitumise kujundamiseks klassi ja üksikisiku tasandil;
- oskab luua aktiivsus- ja tähelepanuhäirega ning autismispektri häirega õpilastele arenguks sobiva keskkonna;
- oskab koostada käitumise tugikava.

Moodul koosneb kolmest õppeainest:
1. Matemaatika õpe erivajadustega lastele 4 EAP (sh 32t auditoorset tööd)
2. Eesti keele õpe erivajadustega lastele 5 EAP (sh 38t auditoorset tööd)
3. Loodus- ja sotsiaalainete õpe erivajadustega õpilastele 3 EAP (sh 24t auditoorset tööd)
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 156.00 akad. tundi

Vaata vähem

Õpiabi muukeelsele lapsele - Üldinfo

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Anda teadmisi mitmekeelsete/muukeelsete laste arengut mõjutatavatest teguritest ning arengu eripärast,
rõhuga keeleliste oskuste arengul/teise keele omandamisel; kujundada valmidus ja oskus märgata ja
analüüsida puudulikust keeleoskusest tulenevaid arengu- ja õpiprobleeme.
Sisukirjeldus: Aine läbinu:
- Teab eesti keele kui teise keele omandamise seaduspärasusi;
- teadvustab teise keele mõjust tingitud vigu suulises ja kirjalikus eestikeelses kõnes;
- kirjeldab õpilase eesti keele oskuse taset ja sellest tulenevaid raskusi õppimisel;
- valib sobiva materjali ja võtted eesti keele kui teise keele omandamise toetamiseks;
- suhtub toetavalt uussisserändajatesse, mitmekeelsusesse ja mitmekultuurilisusesse.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 78.00 akad. tundi

Vaata vähem

Õpiraskustega õpilase toetamine ainealaste õpitulemuste saavutamisel - Üldinfo

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Anda teadmised eesti keele, loodusainete ning matemaatika omandamise ja õpetamise probleemidest
õpiraskustega lastel ja erimetoodiliste võtete rakendamisoskus.
Sisukirjeldus: Aine läbinu:
- teadvustab oma tegevust õpiraskustega õpilastele eesti keele, matemaatika ning loodus- ja
ühiskonnaainete õpetamisel, oskab kasutada õpetamisel erimetoodilisi võtteid;
- oskab analüüsida õpilase raskusi aineõppes, määrata esinevaid veatüüpe ning vastavalt nendele
kavandada oma tegevust ainekavas märgitud oodatavate oskuste kujundamisel;
- oskab analüüsida, valida ja vajadusel modifitseerida või ise täiendavalt koostada õppematerjali
vastavalt õpilaste individuaalsetele õpivajadustele;
- oskab analüüsida õpilase raskusi, kavandada oma tegevust ning valida õppematerjali matemaatika-,
loodus- ja sotsiaalainetes III kooliastmes.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 312.00 akad. tundi

Vaata vähem

Õppe jõukohastamine III kooliastmes - Üldinfo

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Anda oskused õppe jõukohastamiseks õpiraskustega lastele töös tekstidega III kooliastmes.
Sisukirjeldus: Aine läbinu:
- tunneb õppe jõukohastamise põhimõtteid ja õppetegevuse modifitseerimise ning sobiva
näitmaterjali kasutamise võimalusi, arvestades õpilase õpioskuse keskmisest kõrgemat või
madalamat taset;
- oskab analüüsida ainealaste õppeteksti sobivust sihtrühmale õpieesmärkide saavutamise
seisukohalt;
- koostab ja kohandab tekste, arvestades õpiraskustega laste keeleliste oskuste taset ja tekstidega
töötamise oskust.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 52.00 akad. tundi

Vaata vähem

Õpiabipraktika tavakoolis - Üldinfo

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Teooriakursustel omandatud teadmiste rakendamine õpiraskustega laste õpetamisel tavakooli
tingimustes, õpetamistegevuse analüüs ja oma tegevuse refleksioon, osalemine meeskonnatöös.
Sisukirjeldus: Aine läbinu:
- kavandab ja viib läbi õpiabi tunde, toetudes HEV õppija õppimise ja õpetamise teooriate
põhiseisukohtadele;
- reflekteerib enda ja hindab teiste õpetust, analüüsides salvestatud õpetaja ja õpilaste tegevusi õpiabi
rühmas ja tavaklassi tingimustes.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 130.00 akad. tundi

Vaata vähem

Lõputöö - Üldinfo

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Praktikast tuleneva õpi- ja/või käitumisprobleemi ning selle lahendamisvõimaluste analüüs uuriva
õpetajana.
Sisukirjeldus: Aine läbinu:
- oskab püstitada praktikast tulenevat õpiraskustega seotud uurimisprobleemi;
- oskab otsida ja kasutada teemakohast kirjandust;
- tõlgendab juhtumi- või tegevusuuringu käigus saadud tulemusi;
- kasutab uurimustöö koostamisel korrektset keelt ja õiget terminoloogiat.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 104.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse