Õpetajakoolitus Tartu Ülikoolist

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Luua võimalused õpetajatööks vajalike teoreetiliste teadmiste seostamiseks praktilise õpetajatööga ning selle kaudu ette valmistada nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid väärtustavaid õpetajaid.
Toimumise aeg: 28.03.2019 - 18.12.2020
Maht: 1560 akad. tundi
  • Auditoorne: 400 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 1160 akad. tundi
Osalejate arv: 22 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Anne Raam, anne.raam@ut.ee, tel: 7376445
Õpisündmuse veebilink: https://www.ht.ut.ee/et/taiendusope/lisaeriala-opetajakoolitus
Toimumise koht
Toimumise koht: TÜ haridusteaduste instituut (Salme 1a, Tartu)
Lisainfo: Lisainfo ja kandideerimine kuni 28. märts 2019: https://www.ht.ut.ee/et/taiendusope/lisaeriala-opetajakoolitus
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 Õppekava läbinu:

1) oskab kujundada turvalist õpikeskkonda, kavandada ja juhtida õppeprotsessi, arvestades õppija vajaduste ja individuaalsete eripäradega ning muutuvate haridusvajadustega, toetada õppijate õpimotivatsiooni ning hinnata nende arengut;

2) oskab kavandada ja läbi viia aineõpet, järgides kaasaegse õpikäsituse põhimõtteid ja õpikeskkonna võimalusi; tunneb aineõppe põhimõtteid ja võimalusi ning oskab neid rakendada;

3) integreerib praktilises õpisituatsioonis tulemuslikult erinevates alusmooduli ning valdkonna- ja ainedidaktika ainetes omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid;

4) on motiveeritud õpetajatööks, omades erialast kvalifikatsiooni, algatusvõimet, meeskonnatöö- ja juhtimisoskusi ning valmisolekut elukestvaks õppeks ja kutsealaseks enesetäienduseks;

5) oskab kasutada erialases töös kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning kasutada ja valmistada elektroonilisi ja veebipõhiseid õppematerjale.


Sihtgrupid: Magistrikraadiga või sellele vastava haridustasemega inimesed, kes töötavad õpetajana või soovivad alustada tööd õpetajana.
Eesmärgid: Õpetajakoolituse lisaeriala eesmärgiks on:
- anda esmased kompetentsid õpetajatööks;
- süvendada õpetajatööks vajalikke aine- ja valdkonnaspetsiifilisi kompetentse;
- kujundada ja kinnistada õpetajatööks vajalikke kompetentse ja luua võimalused õpetajale vajalike teoreetiliste teadmiste seostamiseks praktilise õpetajatööga.
Sisukirjeldus:

Õppesisu:
Suhtlemine ja tagasiside haridusorganisatsioonis 
Õpetaja identiteet ja juhtimine 
Õppija areng 
Digipedagoogika ja digitaalse kirjaoskuse kujundamine 
Uuriv õpetaja 
Refleksiooni roll õpetaja professionaalses arengus 
Õppe kavandamine 
Valdkonna- ja ainedidaktika moodul 
Praktikamoodul

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Osalemise eeldus: Õpingute alustamise tingimused:
1. Magistrikraad või sellele vastav haridustase (erialase magistriõppe ettevalmistus) JA
2. töötamine õpetajana või valmisolek alustada tööd õpetajana.

LISAINFO JA KANDIDEERIMINE KUNI 28. MÄRTS 2019: https://www.ht.ut.ee/et/taiendusope/lisaeriala-opetajakoolitus
Täiendav info: Anne Raam (anne.raam@ut.ee, 737 6445)
Lõpetamise tingimused:

Kursuse õpiväljundite saavutamine, ettenähtud õppeainete arvestuslik sooritamine ettenähtud õppeaja jooksul.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Alusmoodul - Üldinfo

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Anda esmased kompetentsid õpetajatööks.
Sisukirjeldus: Mooduli läbinu:
1) oskab suhelda erinevates olukordades ja
kujundada õpilaste suhtlusoskusi, neid analüüsides ning harjutades;
2) mõistab õppimise ja õpetamise teooriate põhiseisukohti ning seostab teooriaid praktikaga;
3) oskab kavandada õpet, õppeasutuse arengut ja hindamist, pidades silmas kaasaegse õpikeskkonna võimalusi, õigusruumi, klassi juhatamist,turvalisust ning hariduslikke erivajadusi;
4) valdab esmaseid teadmisi ja oskusi, et kavandada, läbi viia ja juhendada uurimistööd, arvestades sotsiaalteaduste uurimistöö meetodeid ja
eetikat;
5) oskab ennast ja oma tegevust õpetajana mõtestada ja tunneb õpetaja kutse-eetikat.

Moodul koosneb neljast põhiainest:
1. Suhtlemine ja tagasiside haridusorganisatsioonis 4 EAP (104t, sellest 32t auditoorne töö)
2. Õpetaja identiteet ja juhtimine 4 EAP (104t, sellest 32t auditoorne töö)
3. Õpetamine ja refleksioon 10 EAP (260t, sellest 80t auditoorne töö)
4. Õppe kavandamine 6 EAP (156t, sellest 48t auditoorne töö)
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 624.00 akad. tundi

Vaata vähem

Valdkonna- ja ainedidaktika moodul - Üldinfo

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Süvendada õpetajatööks vajalikke aine- ja valdkonnaspetsiifilisi kompetentse.
Sisukirjeldus: Mooduli läbinu:
1) mõistab õppimise ja õpetamise teooriate põhiseisukohti ning läheneb aine õpetamisele tõenduspõhiselt;
2) tunneb oma valdkonna rahvusvahelisi arengusuundi ja oskab neid rakendada aineõpetuse praktikas;
3) oskab kavandada ja läbi viia aineõpet, pidades silmas kaasaegse õpikeskkonna võimalusi, lõimingu põhimõtteid, hariduslikke erivajadusi ning turvalisust;
4) oskab juhendada õppijate uurimis-, praktilist ja (või) loovtööd, arvestades oma ainevaldkonna uurimistöö meetodeid ja eetikat;
5) oskab ennast ja oma tegevust aineõpetajana mõtestada ning suudab lõimida õpetaja läbivaid kompetentse aine- või valdkonnaspetsiifilise õppetööga.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 312.00 akad. tundi

Vaata vähem

Praktikamoodul - Üldinfo

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Kujundada ja kinnistada õpetajatööks vajalikke kompetentse ja luua võimalused õpetajale vajalike teoreetiliste teadmiste seostamiseks praktilise õpetajatööga.
Sisukirjeldus: Mooduli läbinu:
1) oskab ennast õpetajana ja oma tegevust haridusorganisatsioonis mõtestada ning sellest lähtuvalt analüüsida enda teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning kavandada enesearendust;
2) integreerib praktilises õpisituatsioonis tulemuslikult erinevates alusmooduli ning valdkonna- ja ainedidaktika ainetes omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid;
3) oskab kavandada õpet süsteemselt, tõenduspõhiselt ja loovalt, rakendades praktikas erinevaid õppimise ja õpetamise teooriaid ja arvestades iga õppija eripära;
4) oskab kavandada, läbi viia, reflekteerida ja hinnata oma õppe- ja kasvatustöö alaseid tegevusi, pidades silmas kaasaegse õpikeskkonna
võimalusi, õigusruumi, klassi juhatamist, turvalisust ning hariduslikke erivajadusi;
5) kasutab õpilaste, õpetajate ja lapsevanematega suhtlemisel olukorrale vastavaid suhtlemise häid tavasid järgivaid suhtlemisviise, arvestades erinevate sihtgruppide kommunikatiivsete vajadustega.

Moodul koosneb:
1. Tutvumis- ja vaatluspraktika 3EAP (78t, sellest 24t auditoorne töö)
2. Pedagoogiline praktikum 4EAP (104t, sellest 32t auditoorne töö)
3. Põhipraktika 11 EAP (286t, sellest 24t auditoorne töö)
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 468.00 akad. tundi

Vaata vähem

Lõputöö - Üldinfo

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Suunata õppijat erialase, pedagoogilise või didaktiliste probleemi uurimisele, töö käigus leitavale lahendusele või oluliste järelduste
tegemisele.
Sisukirjeldus: Mooduli läbinu:
1) oskab rakendada omandatud teadmisi erialaste või pedagoogilis- metoodiliste probleemide sõnastamisel ja vastavate uuringute planeerimisel ja läbiviimisel;
2) oskab leida ja analüüsida erialast infot (ka võõrkeelset) ning seostada oma uurimusega;
3) oskab oma mõtteid arusaadavalt presenteerida, oponentidega diskuteerida ja oma argumenteeritud seisukohti kaitsta.
4) oskab adekvaatselt hinnata oma töö tulemusi ja näha võimalusi jätkuõppeks.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 156.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse