Korrakaitseametniku 6. taseme õpe

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusel omab õppija ettevalmistust korrakaitseametniku 6. taseme kutseeksami sooritamiseks.
Toimumise aeg: 02.05.2019 - 10.06.2019
Kontaktpäev:
 • I KORRAKAITSEAMETNIKU MENETLUSTE MOODUL:  Korrakaitseametniku 6. taseme õpe
 • II ENNETAMISE JA PATRULLIMISE MOODUL:  Korrakaitseametniku 6. taseme õpe
 • III MOODUL. KOHTUVÄLISE MENETLEJA ESINDAMINE KOHTUS:  Korrakaitseametniku 6. taseme õpe
Maht: 134 akad. tundi
 • Auditoorne: 74 akad. tundi
 • Praktiline: 24 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 36 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 1270 €
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Priit Heinsoo (Sisekaitseakadeemia)
 • Ülle Vanaisak (Sisekaitseakadeemia)
 • Rene Murumaa (Sisekaitseakadeemia)
 • Triin Roosve (Sisekaitseakadeemia)
 • Rauni Rohuniit (Sisekaitseakadeemia)
 • Kristjan Haljasoks (Sisekaitseakadeemia)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Eelika Kähari, eelika.kahari@sisekaitse.ee, tel: +372 518 8507
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Lisainfo: Kutseeksam toimub 11.06.2019
Kirjeldus
Õpiväljundid:

I-II moodul

Koolituse läbinu

 • ennetab süütegusid ja rakendab sobivaid taktikaid ning meetmeid vastavalt süütegude ja muude korrarikkumiste soodustegurite analüüsile;
 • viib oma pädevuse piires läbi riiklikku järelevalvet avalikus kohas käitumise nõuete täitmise üle;
 • kohaldab oma pädevuse piires riikliku järelevalve meetmeid ja koostab dokumendid;
 • tunneb elulises juhtumis ära väärteo tunnused;
 • menetleb oma pädevuse piires enamlevinud väärtegusid ja koostab menetlusdokumendid;
 • lahendab kooskõlas seadustega kaebuse kohtuvälise menetleja tegevuse peale.

III moodul

Koolituse läbinu

 • esindab kohtuvälist menetlejat kohtus. 
Sihtgrupid: Kohaliku omavalitsuse üksuste korrakaitseametnikud. Õppe alustamiseks on vajalik kõrgharidus ja töökohal omandatud kutseoskused.
Eesmärgid: Koolituse tulemusel omab õppija ettevalmistust korrakaitseametniku 6. taseme kutseeksami sooritamiseks.
Sisukirjeldus:

Korrakaitseametniku 6. taseme kutsestandard, Kutsekoja tähis 26-06112018-1.6/3k, on kättesaadav: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10719658


I KORRAKAITSEAMETNIKU MENETLUSTE MOODUL 

1.1. Korrakaitseametniku baasteadmised, teemad: 

 • KOV-i korrakaitseüksuse asetus riigi halduskorralduse- ja õiguskaitse süsteemis.
 • Põhiõiguste riive õiguspärasus menetluste läbiviimisel.
 • Linna- ja vallavalitsuse pädevus ja volitused menetluste läbiviimiseks korrakaitseseaduse, karistusseadistiku ja            eriseaduste alusel.

10 ak/h, millest 6 ak/h auditoorset tööd ja 4 ak/h iseseisvat tööd.


1.2. Riikliku järelevalve menetluse läbiviimine, teemad:

 • Haldusmenetluse ja riikliku järelevalve põhimõtted.
 • Riikliku järelevalve põhimõisted.
 • Järelevalvemenetluse piiritlemine süüteomenetlusest.
 • Riikliku järelevalve meetmed.
 • Avalikus kohas käitumise üldnõuded.
 • Vahetu sund.
 • Ametiabi.
 • Isikuandmete kaitse.
 • Dokumenteerimine ja dokumentidele kehtestatud nõuded.

22 ak/h, millest 16 ak/h auditoorset tööd ja 6 ak/h iseseisvat tööd.


1.3. Väärtegude menetlemine, teemad:

 • Isiku käitumisele karistusõigusliku hinnangu andmine (karistusõiguse üldosa, karistusõiguse eriosa).
 • Väärteomenetluse alustamise otsustamine (menetluse kohustuslikkuse põhimõte, menetlust välistavad asjaolud, vähetähtis väärtegu, suuline hoiatamine).
 • Kohtuvälise menetluse läbiviimine (kiirmenetlus, üldmenetlus, tõendamine ja tõendite kogumine, „süüdistus“ väärteomenetluses).
 • Karistuse määramine või väärteomenetluse lõpetamine.
 • Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendamine.

32 ak/h, millest 24 ak/h auditoorset tööd ja 8 ak/h iseseisvat tööd.


ÕPPEMEETODID:

1.1. Õigusalased algteadmised, loeng-seminarid, enesekontrollitest Moodles.

1.2. Väärtegude menetlemine, loeng-seminarid, kaasuste lahendamine, menetlusdokumentide koostamine. Õppija esitab hinnangu saamiseks menetlusdokumendid (uurimistoimingute protokollid, kiirmenetluse otsuse, väärteoprotokolli, kaebuse lahendamise määruse).

1.3. Riikliku järelevalve menetluse läbiviimine, loeng-seminarid, kaasuste lahendamine, ettekirjutuse, riikliku järelevalve meetmete kohaldamise protokollide koostamine. Õppija esitab hinnangu saamiseks ettekirjutuse ja kaasuse lahenduse. 


II ENNETAMISE JA PATRULLIMISE MOODUL

2.1. Süütegude ja muude korrarikkumiste ennetamine ja   soodustegurite mõju      vähendamine, teemad: 

 • Ametialase suhtlemise põhimõtted.
 • Ametniku eetika, tööalase käitumise etikett.
 • Meeskonnatöö põhimõtted.
 • Käitumine konflikti- või kriisisituatsioonis.
 • Ennetamise tasandid (sh taastava õiguse põhimõtted).
 • Korrarikkumiste soodustegurite analüüsimine vastavalt ohuhinnangutele ja ohuprognoosi koostamine.
 • KOV üksuse ametniku koostöö teiste koostööpartneritega (ennetusüritused, koostööprojektid jm).
 • Isikute nõustamine, kogukonna teavitamine (näit uute korrakaitsealaste õigusaktide rakendumisest, läbiviidud            menetlustest jm).

42 ak/h, millest 20 ak/h auditoorset tööd ja 12 ak/h praktikat koolikeskkonnas,10 ak/h iseseisvat tööd. 


2.2. Patrullimine, teemad:

 • Patrulltoimkonna liikmete ülesanded ja vastutus (sh teadete vastuvõtmine, teadete lahendamine).
 • Patrullpiirkonna analüüs ja tegevuste planeerimine vastavalt ohuolukorrale.
 • Raadioside kasutamine.
 • Patrullimise taktikad ja turvataktika.

16 ak/h, millest 4 ak/h auditoorset tööd, 8 ak/h praktikat koolikeskkonnas, 4 ak/h iseseisvat tööd.


ÕPPEMEETODID:

2.1. Süütegude ja muude korrarikkumiste ennetamine ja soodustegurite mõju vähendamine, loeng-seminarid, suhtlussituatsioonide rollimäng (videosalvestatakse), õppija osaleb salvestuse tagasiside arutelus.

2.2. Patrullimine, õppija koostab piirkonna ohuhinnangu ja planeerib patrullimise, praktilised harjutused.


III MOODUL. KOHTUVÄLISE MENETLEJA ESINDAMINE KOHTUS

3.1. Kohtuvälise menetleja esindamine kohtus, teemad:

 • Kohtuistungiks ettevalmistumine.
 • Kohtuvälise menetleja seisukohtade koostamine kohtumenetluseks.
 • Kohtuistungil esinemine.
 • Kohtulahendite analüüsimine.

12 ak/h, millest 4 ak/h auditoorset tööd ja 4 ak/h praktikat koolikeskkonnas, 4 ak/h iseseisvat tööd.


ÕPPEMEETODID:

Kohtuistungiks ettevalmistumine, kohtulahendite analüüsimine ja rollimäng kohtuistungil. Õppija koostab menetleja seiskohad kohtumenetluseks, valmistub näidiskaasuse alusel kohtuistungiks, osaleb rollimängus ja sellele antavas tagasiside arutelus.

Õpisündmuse teemad:

I KORRAKAITSEAMETNIKU MENETLUSTE MOODUL

1.1. Korrakaitseametniku baasteadmised, teemad

1.2. Riikliku järelevalve menetluse läbiviimine, teemad

1.3. Väärtegude menetlemine, teemad

II ENNETAMISE JA PATRULLIMISE MOODUL

2.1. Süütegude ja muude korrarikkumiste ennetamine ja   soodustegurite mõju               vähendamine, teemad

2.2. Patrullimine, teemad

III MOODUL. KOHTUVÄLISE MENETLEJA ESINDAMINE KOHTUS

3.1. Kohtuvälise menetleja esindamine kohtus, teemadÕppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Sobiv ruum õppetöö läbiviimiseks kas klassistiilis või U-kujulise laudade paigutusega, võimalusel kohtuistungi rollimänguks kohtumööbel, võimalus rühmatöödeks, videosalvestusteks ja rollimängudeks, internetiühenduse olemasolu (sh e-õppe Moodle keskkonna kasutamise võimalus).
Korrakaitseametnike sõidukid, tehnilised- ja sidevahendid (näit fotoaparaat, raadioterminal jm).
Hindamisviisid: Test, kaebuse lahendamine, dokumendi koostamine
Osalemise eeldus: Õppe alustamiseks on vajalik kõrgharidus ja töökohal omandatud kutseoskused.
Lõpetamise tingimused:

Õpe lõpeb lõpueksamiga, mis koosneb testist ja kaebuse lahendamise määrusest. Lõpueksam võrdsustatakse korrakaitseametniku 6. taseme kutseeksamiga ja selle alusel antakse välja korrakaitseametniku 6. taseme kutsetunnistus.

Lõpueksamile pääsu tingimuseks on õppe läbimine 75% mahus, sh enesekontrolli testi lahendamine, õpimappide ja analüüsi koostamine, rollimängudes ning tagasiside aruteludes osalemine.

Tõend väljastatakse, kui kutseeksamit ei sooritatud, kuid osaleja osales vähemalt 50% mahus õppetöös. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 


Hindamine

 • Test (sooritatakse e-õpikeskkonnas Moodle, valikvastustega)                              

Testi 30 küsimust koosnevad kolme mooduli teemadest. 75% vastustest on testis õigesti vastatud. Iga täielikult õige vastus annab ühe punkti.                                          

 • Kaebuse lahendamine kohtuvälise menetleja menetlustoimingu või määruse peale, järgides seadustest tulenevaid nõudeid                                                          

Kaasuse analüüsis on tähelepanu pööratud juhtumi kõigile asjaoludele, analüüsis on esile toodud eluliselt loogilised seosed, esitatud seisukohad ja lahenduskäigud on õiguslikult põhistatud. 

 • Dokumendi koostamine                                                                                                     

Koostatud dokumentides sisalduvad selgitused ja/või õiguslikud argumendid ning viited on kooskõlas kehtiva õiguse ja Riigikohtu seisukohtadega, võib esineda vaid kohatist üldsõnalisust ja üksikuid õigusalaseid eksimusi, mis ei ole põhimõttelist laadi eksimused.  

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Kohustuslikud õigusaktid: Eesti Vabariigi põhiseadus, 2015. Kommenteeritud väljaanne kättesaadav: http://www.pohiseadus.ee/; Väärteomenetluse seadustik, 2017; Karistusseadustik, 2017; Kriminaalmenetluse seadustik, 2017; Korrakaitseseadus, 2016; Haldusmenetluse seadus, 2016; Asendustäitmise ja sunniraha seadus, 2015. Soovituslik kirjandus: Laaring, M., Pars, S., Kranich, H., Nuka, E., Kiviste, J., Mikiver, M., Roosve, T., Vanaisak, Ü. 2017. Korrakaitseseadus. Kommenteeritud väljaanne. Sisekaitseakadeemia; Krüger, U. 2017. Karistusõiguse üldosa. Sisekaitseakademia; Sootak, J., 2010. Karistusõigus: üldosa. Tallinn: Juura; Sootak, J. & Pikamäe, P., 2015. Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura; Kergandberg, E. & Pikamäe, P., 2012. Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura; Kergandberg, E. & Sillaots, M., 2006. Kriminaalmenetlus. Tallinn: Juura; Lõhmus, U., 2014. Põhiõigused kriminaalmenetluses. Tallinn: Juura; Ploom, T., Koolmeister, I., Kangur,A., Lind,S., Pajula,E. & Sirk,I., 2007. Väärteomenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura; Eljas, C. & Heinsoo, P. 2016. Väärteo kirjelduse koostamine [Võrguteavik]. Tallinn: Sisekaitseakadeemia; Kergandberg, E., Kangur, A., Lind, S., Saaremäel-Stoilov K. & Saarmets, V. 2008. Kohtumenetlus. Tallinn: Juura. Lisaks näidisdokumendid, lektorite poolt koostatud loengumaterjalid ja ülesanded kodusteks töödeks.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Magistrikraad või sellega võrdsustatud hardustase ja vähemalt kolme aastane täiendus- või tasemeõppes õppetöö läbiviimise kogemus.
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse
Märksõnad: korrakaitseametnik, korrakaitseametniku 6. taseme õpe, korrakaitseametniku 6. taseme kutseeksam
I KORRAKAITSEAMETNIKU MENETLUSTE MOODUL - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: 1.1. Korrakaitseametniku baasteadmised, teemad:
- KOV-i korrakaitseüksuse asetus riigi halduskorralduse- ja õiguskaitse süsteemis.
- Põhiõiguste riive õiguspärasus menetluste läbiviimisel.
- Linna- ja vallavalitsuse pädevus ja volitused menetluste läbiviimiseks korrakaitseseaduse, karistusseadustiku ja eriseaduste alusel.

1.2. Riikliku järelevalve menetluse läbiviimine, teemad:
- Haldusmenetluse ja riikliku järelevalve põhimõtted.
- Riikliku järelevalve põhimõisted.
- Järelevalvemenetluse piiritlemine süüteomenetlusest.
- Riikliku järelevalve meetmed.
- Avalikus kohas käitumise üldnõuded.
- Vahetu sund.
- Ametiabi.
- Isikuandmete kaitse.
- Dokumenteerimine ja dokumentidele kehtestatud nõuded.

1.3. Väärtegude menetlemine, teemad:
- Isiku käitumisele karistusõigusliku hinnangu andmine (karistusõiguse üldosa, karistusõiguse eriosa).
- Väärteomenetluse alustamise otsustamine (menetluse kohustuslikkuse põhimõte, menetlust välistavad asjaolud, vähetähtis väärtegu, suuline hoiatamine).
- Kohtuvälise menetluse läbiviimine (kiirmenetlus, üldmenetlus, tõendamine ja tõendite kogumine, „süüdistus“ väärteomenetluses).
- Karistuse määramine või väärteomenetluse lõpetamine.
- Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendamine.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 64.00 akad. tundi

Vaata vähem

Korrakaitseametniku 6. taseme õpe - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

II ENNETAMISE JA PATRULLIMISE MOODUL - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: 2.1. Süütegude ja muude korrarikkumiste ennetamine ja
soodustegurite mõju vähendamine, teemad:
- Ametialase suhtlemise põhimõtted.
- Ametniku eetika, tööalase käitumise etikett.
- Meeskonnatöö põhimõtted.
- Käitumine konflikti- või kriisisituatsioonis.
- Ennetamise tasandid (sh taastava õiguse põhimõtted).
- Korrarikkumiste soodustegurite analüüsimine vastavalt ohuhinnangutele ja ohuprognoosi koostamine.
- KOV üksuse ametniku koostöö teiste koostööpartneritega (ennetusüritused, koostööprojektid jm).
- Isikute nõustamine, kogukonna teavitamine (näit uute korrakaitsealaste õigusaktide rakendumisest, läbiviidud menetlustest jm).

2.2. Patrullimine, teemad:
- Patrulltoimkonna liikmete ülesanded ja vastutus (sh teadete vastuvõtmine, teadete lahendamine).
- Patrullpiirkonna analüüs ja tegevuste planeerimine vastavalt ohuolukorrale.
- Raadioside kasutamine.
- Patrullimise taktikad ja turvataktika.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 58.00 akad. tundi

Vaata vähem

Korrakaitseametniku 6. taseme õpe - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

III MOODUL. KOHTUVÄLISE MENETLEJA ESINDAMINE KOHTUS - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: 3.1. Kohtuvälise menetleja esindamine kohtus, teemad:
- Kohtuistungiks ettevalmistumine.
- Kohtuvälise menetleja seisukohtade koostamine kohtumenetluseks.
- Kohtuistungil esinemine.
- Kohtulahendite analüüsimine.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 12.00 akad. tundi

Vaata vähem

Korrakaitseametniku 6. taseme õpe - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse