NEET olukorras olevate noorte toetamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus aitab tundma õppida NEET-noort, kui noorsootöö ühte sihtrühma ja mõtestada noorele pakutava tugisüsteemi olemust. Koolitusel osalejad omandavad suhtlemis- ja nõustamistehnikaid ning juhtumikorralduse protsessi, mis on olulised noore toetamisel.
Toimumise aeg: 01.04.2019 - 06.06.2019
Kontaktpäev:
 • I moodul:  1. kontaktpäev (01.04.2019 10:30 - 01.04.2019 17:00)
 • I moodul:  2. kontaktpäev (02.04.2019 09:30 - 02.04.2019 15:45)
 • II moodul:  1. kontaktpäev (25.04.2019 10:30 - 25.04.2019 17:30)
 • II moodul:  2. kontaktpäev (26.04.2019 09:30 - 26.04.2019 15:45)
 • III moodul:  1. kontaktpäev (13.05.2019 10:30 - 13.05.2019 17:30)
 • III moodul:  2. kontaktpäev (14.05.2019 09:30 - 14.05.2019 15:45)
 • IV moodul:  1. kontaktpäev (06.06.2019 09:30 - 06.06.2019 15:45)
Läbiviimise keel --
Maht: 63 akad. tundi
 • Auditoorne: 56 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Kerli Kõiv (MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus)
 • Heidi Paabort (MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus)
 • Anne Õuemaa (MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus)
 • Elo Lättemägi (OÜ Elujulge)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Kristi Raudlepp, kristi.raudlepp@archimedes.ee, tel: 6268970
Toimumise koht
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: NB! Registreerumine avatud kuni 26.03.2019.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab NEET-noorte teema aktuaalsusest ja põhjustest, miks noor sellisesse olukorda võib sattuda ning millised on võimalikud lahendused Eestis noorte toetamisel; 
 • tunneb noortega avalikus ruumis töötamise kontseptsiooni, põhimõtteid ja metoodikaid; 
 • eristab kontaktnoorsootööd (detached youth work), mobiilset noorsootööd (mobile youth work) ja kutsuvat noorsootööd (outreach youth work); 
 • analüüsib sihtgruppi kuuluvate noortega töötamise eripärasid ja riskifaktoreid ning rakendab neid oma töö planeerimisel
 • kasutab töös noortega erinevaid nõustamis- ja suhtlemistehnikaid; 
 • algatab ja kaasab vajalikke koostööpartnereid juhtumite lahendamisse. 
Sihtgrupid: Koolitus on suunatud neile, kes alustavad tööd NEET-noorte tugiteenuse pakkumist või soovivad teha tööd NEET olukorras olevate noortega (nt Noorte Tugila noorsootöötajad) ehk kelle ülesandeks on NEET-noorte jõustamine.
Eesmärgid: Koolituse tulemusena oskab NEET-noorte tugiteenusega seotud spetsialist tegutseda eneseteadliku ja noorest lähtuva praktikuna.
Sisukirjeldus:

Koolitusprogramm on üles ehitatud koostöisele õppimisele, milles on integreeritud teooria ning praktika. Enamus õppest toimub rühmatööna. Praktilistest tööst kaks viiakse läbi auditoorse õppe jooksul ning üks iseseisva tööna õppe vahelisel ajal.

Koolitus viiakse ellu nelja moodulina, millest esimesed kolm on 2-päevased (osalejatele tagatakse vajadusel majutus) ja viimane moodul 1-päevane, mil toimub õpitu analüüsimine. 

Koolituspäevade pikkus on keskmiselt 7 akadeemilist tundi.

I mooduli fookuses on sihtrühma tundmaõppimine ning NEET-noorte tugiteenuste süsteemi lahtimõtestamine, spetsialisti enda töö mõtestamine sihtrühma vajaduste ja ühiskonna ootuste kontekstis. Praktilise osana on kontakttöö noorega noor tegevuspaigas, kogunemiskohtades, kontakti loomine.

II mooduli fookuses on suhtlemis- ja nõustamistehnikad, mis toetavad eelmises moodulis õpitud kontakti loomise järel kontakti hoidmist ning noorest lähtuvat suhtlemisoskuste arengut muutuste esilekutsumiseks.

III mooduli fookuses on spetsialisti töö keeruliste juhtumitega, juhtumikorralduse protsess ning enesehoid.

IV mooduli fookuses on spetsialisti töö mõtestamine teenuse jätkusuutlikkuse aspektist. 

Õpisündmuse teemad:
 • NEET-noor ja noorest lähtuv toetamine (kontaktiloome, tegutsemispraktikad);
 • kuidas luua noores positiivset muutust (suhtlemis- ja nõustamisoskused); 
 • enesehoid ja keerukad olukorrad (eneseteadlikkus ja -tõhusus, isiksuslikud ressursid);
 • analüüs ja jätkusuutlikkus (süsteemsus, tõenduspõhisus);  
 • koostöö kolleegidega, koosõppimine ja teineteise toetamine, võrgustiku potentsiaali rakendamine.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppe läbiviimiseks on kasutada standartne seminariruum vajalike vahenditega. Veebiõppe keskkonnaks on zoom.us.
Hindamisviisid: iseseisev töö (MI põhimõtete rakendamine, võrgustikutöö praktikum, kontaktikogemuse loomine) ja enesehindamine
Osalemise eeldus: Õppe alustamiseks tuleb vastata kõikidele kandideerimisavalduse küsimustele ja kinnitada kirjalikult oma võimalust ning kavatsust osaleda õppetöös täies mahus.
Lõpetamise tingimused:

Lõpetamise tingimuseks juhul, kui õppija soovib saada tunnistust on iseisva töö sooritamine ja enesehindamine, mis näitab õpiväljundite saavutamist.

Hindamine toimub läbi järgmiste meetodite ja kriteeriumite:

1. Iseseisva töö sooritamine - MI põhimõtete rakendamine ja motiveeriva intervjuu teostamine, kaasav juhtumikorraldus kolleegi/partneri/võrgustiku liikmega ja noore huvist- vajadustest lähtuva kontaktikogemuse loomine. 

Iseseisva töö tulemuse vastavus kriteeriumile kooskõlastatakse koolitajaga

2. Enesehindamine - õppija mõtestab õpitut ja kogetut. Enesereflektsioon kogu koolitusprogrammis osalemise kogemuse kohta. Enesehindamise tulemuste vastavuse hindamise kriteeriumitele kooskõlastab koolitaja.

Sõltuvalt õpiväljundite saavutatusest väljastatakse õppijale, kas tunnistus või tõend. 

TUNNISTUS

Väljastatakse, kui õppija on osalenud kõigis neljas moodulis, tema iseseisev töö on sooritatud ja loetud vastavaks ning tema enesehindamise tulemused näitavad õpiväljundite saavutamist. 

TÕEND

Väljastatakse, kui õppija on on osalenud vähemalt kolmes moodulis, tema iseseisev töö on osaliselt sooritatud või kui hindamisel selgub, et ta ei ole saavutanud õppekavas sõnastatud õpiväljundeid. 

Lisaks osalejale saadetakse koolituse e-tunnistus või e-tõend ka tööandjale.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Kohustuslikud õppematerjalid tehakse teatavaks koolituse alguses ja kättesaadavaks läbi koolitusgrupi elektroonilise keskkonna (Google drive). Õppijatele luuakse õpimapid, kuhu saab koguda vajalikud teemakohased koolitusmaterjalid, töölehed ja koolitusel osaleja oma märkmed.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitusprogrammi aitavad luua ja ellu viia koolitajad Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Elo Lättemägi ja Anne Õuemaa. Programmi elluviimisesse kaasatakse NEET-noorte temaatika valdkonna asjatundjaid ja praktikud, kes on perioodil 2015-2018 teostanud Noorte Tugila programmi.

Heidi Paabort ja Kerli Kõiv on olnud varasemalt seotud 2015-2018. aastatel ellu viidud Noorte Tugila programmi juhtimise, analüüsimise, juhendamise ja koolitusprogrammidega.

Elo Lättemägi on mobiilse noorsootöö ekspert ja tunneb noorega kontakti võtmise meetodeid, olles selles valdkonnas suunanäitajaks ja koolitajaks.
Kõik neli koolitajat on kaasa aidanud Noortegarantii tugisüsteemi piloteerimise faasis kaasatud KOVide juhtumikorraldajate koolitamisele.

Eesti ANK spetsialistide Kerli Kõiv ja Heidi Paabort poolt on valminud juhend-dokument (mai 2017), mis võtab kokku NEET-noorte tugiteenuse ja Noorte Tugila programmi olemuse ning praktika. See on materjal, mida saavad NEET-noorte spetsialistid kasutada oma töös. Mõlemad spetsialistid on kaasatud mitmesse rahvusvahelisse NEET-noorte teema võrgustikku (nt Läänemeremaade võrgustik School to Work), mis tagab järjepideva teadlikkuse tõusu antud teemal.
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: NEET-noor, Tugila, noorsootöö, noorte Tugila
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.04.2019 - 02.04.2019
Toimumise koht: Hotell Tartu
Aadress: Soola tn 3, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
URL: http://tartuhotell.e...

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: NEET-NOOR JA NOOREST LÄHTUV TOETAMINE

I mooduli fookuses on sihtrühma tundmaõppimine ning NEET-noorte tugiteenuste süsteemi lahtimõtestamine, spetsialisti enda töö mõtestamine sihtrühma vajaduste ja ühiskonna ootuste kontekstis. Praktilise osana on kontakttöö noorega noor tegevuspaigas, kogunemiskohtades, kontakti loomine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 14.00 akad. tundi
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.04.2019 10:30 - 01.04.2019 17:00
Koolitajad: Kerli Kõiv (MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus), Heidi Paabort (MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus)
Toimumise koht: Hotell Tartu
Aadress: Soola tn 3, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: 1. Programmi sissejuhatus ja eesmärgid, tutvumine ja osalejate õppe eesmärgistamine. Koostatud profiilide jagamine.
2. NEET noore mõiste, NEET-noortega tegelemise vajalikkus, NEET-noortega töötamise varasem kogemus ja õppetunnid, seotud osapooled ja programmid.
3. Noorest lähtuv tegutsemine. Põhimõtete ühisloome, mõttekaardi koostamine.
4. Päeva kokkuvõte ja kogetu refleksioon.
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.04.2019 09:30 - 02.04.2019 15:45
Koolitajad: Elo Lättemägi (OÜ Elujulge)
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: NB! Registreerumine avatud kuni 26.03.2019.
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: 1. Nooreni jõudmise teekonnad. Mobiilse noorsootöö võimalused. Varasem tegutsemispraktika NEET noore toetajana.
2. Töö noorega: kontakti loomine, usaldussuhte kujunemine, eesmärgipärane tegutsemine ja juhendamine. Erinevad meetodid (mobiilne noorsootöö) ja tegutsemispraktikad. Praktiline juhendatud töö tänaval ja noorte kogunemiskohtades. Kogemuse reflekteerimine.
3. Päeva kokkuvõte ja kogetu refleksioon.
II moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.04.2019 - 26.04.2019
Toimumise koht: Tallinn
Aadress: Tallinn, Harju maakond, Eesti

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: KUIDAS LUUA NOORES POSITIIVSET MUUTUST?

II mooduli fookuses on suhtlemis- ja nõustamistehnikad, mis toetavad eelmises moodulis õpitud kontakti loomise järel kontakti hoidmist ning noorest lähtuvat suhtlemisoskuste arengut muutuste esilekutsumiseks.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 15.00 akad. tundi
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.04.2019 10:30 - 25.04.2019 17:30
Koolitajad: Anne Õuemaa (MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus)
Toimumise koht: Tallinn
Aadress: Tallinn, Harju maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: 1. Motiveeriv Intervjueerimine: nõustamismeetod, mis on suunatud rakendama igapäevaseid suhtlemisvõtteid inimeste käitumises positiivsete muutuste esilekutsumiseks.
Teooria ja praktiline töö rühmades.
2. Päeva kokkuvõte ja kogetu refleksioon.
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.04.2019 09:30 - 26.04.2019 15:45
Koolitajad: Anne Õuemaa (MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus)
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: NB! Registreerumine avatud kuni 26.03.2019.
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: 1. Motiveeriv Intervjueerimine: nõustamismeetod, mis on suunatud rakendama igapäevaseid suhtlemisvõtteid inimeste käitumises positiivsete muutuste esilekutsumiseks. Teooria ja praktiline töö rühmades. Kogemuse reflektsioon.
2. Päeva kokkuvõte ja kogetu refleksioon.
III moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.05.2019 - 14.05.2019
Toimumise koht: Hotell Tartu
Aadress: Soola tn 3, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
URL: http://tartuhotell.e...

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: ENESEHOID JA KEERUKAD OLUKORRAD

III mooduli fookuses on spetsialisti töö keeruliste juhtumitega, juhtumikorralduse protsess ning enesehoid. Keeruliste juhtumite lahendamise oluliseks osaks on võrgustikutöö ning moodulis läbitavate teemade kaudu mõtestatakse lahti spetsialisti roll võrgustikutöö looja ja hoidjana, võrgustikutöö osalejana, kaasajana. Erinevate organisatsioonide tegevusvõimaluste tundmine on oluline asjaolu noore tegevuskaardi lahenduste leidmise koostöös. Mooduli praktiliseks osaks on iseseisev grupitööna toimuv võrgustikutöö praktikum kohalikul tasandil juhtumikorralduses, mille jooksul koolitusel osalejad õpivad kontakti võtma ja kaasama erinevaid teisi kohaliku tasandi eksperte, kes sama sihtrühmaga kokku puutuvad või viivad ellu teenuseid, mis on abiks NEET-noortele.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 15.00 akad. tundi
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.05.2019 10:30 - 13.05.2019 17:30
Koolitajad: Kerli Kõiv (MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus), Anne Õuemaa (MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus)
Toimumise koht: Hotell Tartu
Aadress: Soola tn 3, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: 1. Keerulised (nõustamis)situatsioonid, juhtumite analüüs, arutelu, stressirohke tööga toimetulek, läbipõlemine.
2. Enesehoid, eneseteadlikkus, enesetõhusus, isiksuslikud ressursid ja praktikad. Kovisioon kolleegi toetamise vahend.
3. Päeva kokkuvõte ja kogetu refleksioon.
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.05.2019 09:30 - 14.05.2019 15:45
Koolitajad: Kerli Kõiv (MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus), Heidi Paabort (MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus)
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: NB! Registreerumine avatud kuni 26.03.2019.
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: 1. KaasamisLabor: mõjus võrgustikutöö ja kaasamine. Kaasamise eeldused, meetodid, põhimõtted ja praktikad. Algatuste arendamine.
2. Koostöö erinevate organisatsioonidega, rahvusvahelise noorsootöö võimalused, Euroopa Solidaarsuskorpus.
3. Päeva kokkuvõte ja kogetu refleksioon.
IV moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.06.2019 - 06.06.2019
Toimumise koht: Dorpat konverentsikeskus
Aadress: Turu tn 2, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
URL: https://www.dorpat.e...

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: ANALÜÜS JA JÄTKUSUUTLIKKUS

IV mooduli fookuses on spetsialisti töö mõtestamine teenuse jätkusuutlikkuse aspektist. Viiakse läbi ka õppeprotsessi refleksioon ja tagasisidestamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 6.00 akad. tundi
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.06.2019 09:30 - 06.06.2019 15:45
Koolitajad: Kerli Kõiv (MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus), Heidi Paabort (MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus)
Toimumise koht: Dorpat konverentsikeskus
Aadress: Turu tn 2, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: 1. KOV tasandi tugiteenuse disain läbi süsteemse lähenemise. Oma töö analüüsimine (Logiraamat). Tõenduspõhisus ja jätkusuutlikkus.
2. Refleksioon.
Programmi lõpetamine, kokkuvõte, analüüs ja edasised sammud. Koolitajate tagasiside õppijatele.

Tagasi kalendrisse