Noor osaleja - topis või trofee?!

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus tutvustatakse noorte osaluse olemust ja vorme, kujundatakse osalejate valmisolekut uute osalusvõimaluste loomiseks ja noorte osaluse toetamiseks kohalikul tasandil. Kahe mooduli vahepeal teevad osalejad iseseisvalt praktilist tööd.
Toimumise aeg: 10.04.2019 - 09.05.2019
Kontaktpäev:
 • I moodul:  1. kontaktpäev (10.04.2019 11:15 - 10.04.2019 17:30)
 • I moodul:  2. kontaktpäev (11.04.2019 09:00 - 11.04.2019 16:15)
 • II moodul:  1. kontaktpäev (09.05.2019 09:30 - 09.05.2019 17:15)
Läbiviimise keel --
Maht: 39 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
 • Praktiline: 10 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 5 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Kristi Raudlepp, kristi.raudlepp@archimedes.ee, tel: 6268970
Toimumise koht
Aadress: Rapla vald, Rapla maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kasutab noorte osaluse kontseptuaalseid lähtekohti, rahvusvahelisi trende ja suundumusi noortele mitmekülgsete osalusvõimaluste loomiseks, suurendades otsuste tegemisse kaasatud noorte arvu,
 • loob koos noortega süsteemse ja jätkusuutliku osalusvormi;
 • toetab traditsiooniliste osalusvormide tööd otsustusprotsessides osalemise ning noorte kasuks võimuvahekordade pööramise keskmega.
Sihtgrupid: Koolitus on suunatud noorsootöötajatele ning KOV ametnikele, kes soovivad paremini toetada noorte osalust oma KOVis.
Eesmärgid: Koolituse tulemusena loob õppija uusi noorte osalusvorme kohalikul tasandil, lähtudes osalemise põhialustest, vormidest ja noorte sihtrühmast.
Sisukirjeldus:

Koolituse eel saadab koolitaja osalejatele eelnevalt tutvumiseks õppematerjali, mille osalejad iseseisvalt läbi töötavad.

Koolitus viiakse ellu kahe moodulina, millest esimene on 2-päevane (osalejatele tagatakse ööbimine korraldaja poolt) ja toimub 10.-11.04.2019.
Teine moodul on ühepäevane ja toimub 09.05.2019.

Kahe mooduli vahel täidab õppija praktilise ülesande, mis on seotud tema piirkonna noortega ja nende osaluse hindamisega. Praktiline ülesanne on eelduseks järgmises moodulis uue osalusvormi välja töötamisele.

Koolitust toetava keskkonnana võetakse kasutusele õppijatega kokku lepitud õpikeskkond (nt Google Drive, Dropbox, Moodle vms).

Koolitused on tasuta kõikidele programmi sihtgrupina määratud osalejatele. Sihtgrupiks on noortevaldkonna töötajaskond, sh noortevaldkonna asutused ja ühingud ning nende töötajad (sh vabatahtlikud), seotud valdkondade asutused, ühingud ja nende töötajad (sh vabatahtlikud), koolituste ja uuringute teostajad, koolituste ja metoodikate arendajad, ametnikud, tööandjad, noored vanuses 7-26 jt.

* Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. Arve otseste kulude eest (toitlustus ja/või majutus) esitatakse osalejale juhul, kui koolitus jääb lõpetamata. Samuti kui koolitusele registreerunu loobub kursusest vähem kui seitse (7) päeva enne selle algust. Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest

Õpisündmuse teemad:
 • Noorte osaluse mõiste ja olemus, kontseptuaalsed lähtekohad;
 • noorte osalus kui noorte õigus inimõiguste raamistikus;
 • noorte osalus Eesti ja Euroopa Liidu noortevaldkonna poliitikadokumentides;
 • noorte osaluse rahvusvahelised trendid ja suundumused;
 • noorte osalus erineva taseme otsustusprotsessides ja võimuvahekorrad (noorte suhtes);
 • terviklik lähenemine noorte osalusele ühes piirkonnas või kohalikus omavalitsuses;
 • olemasolevad osalusvõimalused, nende arendamine ja võimestamine;
 • osalusvormides osalevate noorte profiilid;
 • osalusest eemal olevate noorte profiilid;
 • uute osalusvõimaluste väljatöötamine, käivitamine ja toetamine;
 • traditsiooniliste (sh õpilasesindus, noortevolikogu) ning uudsete osalusvormide (sh e-osalus, mitteformaalsed ja sihtgrupipõhised osalusvõimalused) rollid ja ülesanded kohalikus omavalitsuses noorte ja omavalitsuse perspektiivist.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorse õppe läbiviimise keskkond eeldab standardset koolitusruumi, mis võimaldab mööbli paigutamist ruumis vastavalt vajadusele ja looduslikku valgust. Koolitusruumis on esitlustehnika kasutamisvõimalus ning piisavalt vaba seinapinda, et luua tekkivatest materjalidest õppimist toetav keskkond

Praktilise ja iseseisva töö läbiviimiseks valib õppija sobiva keskkonna, lähtudes õppeülesandest.

Koolitajad loovad õppijale soodsa sotsiaal-psühholoogilise keskkonna, järgides täiskasvanute koolitaja kutse-eetikas kirjeldatut.
Hindamisviisid: iseseisva- ja grupitöö tegevusülesanded
Osalemise eeldus: Osalejad töötavad vahetult noortega või noorsootöötajatega ning tutvuvad enne koolitust saadetud õppematerjaliga.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus lõpeb püstitatud õpiväljundite saavutatuse hindamisega koos koolitaja tagasisidega õppijale. Lõpetamise eelduseks on kontaktõppes osalemine mõlemas moodulis, kokku vähemalt 18 akadeemilise tunni ulatuses (75% kontaktõppe ajast).

Koolituse lõpetamine tunnistusega:

Kui õppija on tõendanud hindamiviiside kaudu omandatud pädevusi, siis väljastatakse talle tunnistus vastavalt täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud tingimustele.

Koolituse lõpetamine tõendiga:

Kui õppija ei ole esitanud hindamise aluseks olevaid osiseid või esitatud töödes ilmneb oodatud pädevuste mitteomandatus, siis väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend vastavalt täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud tingimustele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Kohustuslik: Noorte osalus otsustusprotsessides. Lõpparuanne. (2018). Tartu Ülikool RAKE. Soovituslik: Euroopa Noortestrateegia 2019-2027. Esimesel kohtumisel lepitakse kokku veebipõhine õpikeskkonda, mille kaudu jagatakse seotud õppematerjale.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitust viib läbi 2 koolitajat - Lianne Teder ja Ave-Liis Kivest.
Mõlemal koolitajal on teoreetilised teadmised ja kogemused erinevatest noorte osalusvormidest.

Ühel koolitajal on kõrgharidus, teisel koolitajal on noorte osaluskogus osalemise kogemus.
Üks koolitajatest on ka ise noor vanuses kuni 26 (k.a).

Koolitajad järgivad täiskasvanute koolitaja kutse-eetika nõudeid. Kasuks tuleb noorsootöötaja kutse ja täiskasvanute koolitaja kutse olemasolu.
Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele
Märksõnad: noorsootöötaja, noorte osalus, noorte kaasamine
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.04.2019 - 11.04.2019
Toimumise koht: Toosikannu Puhkekeskus
Aadress: Jõeküla, Türi vald, Järva maakond, Eesti
URL: http://toosikannu.ee...

Vaata detailset infot Vaata vähem

Õppevorm: auditoorne
Maht: 12.00 akad. tundi
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.04.2019 11:15 - 10.04.2019 17:30
Koolitajad: Lianne Teder (Tallinna Ülikool), Ave-Liis Kivest (Eesti Noorteühenduste Liit)
Toimumise koht: Toosikannu Puhkekeskus
Aadress: Jõeküla, Türi vald, Järva maakond, Eesti
URL: http://toosikannu.ee/kontakt/
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Päeva jooksul käsitletakse noorte struktuurset osalust, vaadatakse noorte osalust Euroopast kohaliku tasandini.
Päevakava vabatekstina: 11:15 Saabumine
11:45 Sissejuhatus koolitusse, tutvumine ja õpi-eesmärkide seadmine. Noorte osalus inimõiguste raamistikus.
13:15 Lõunapaus
14:00 Noorte osalus Euroopa Liidu noortevaldkonna poliitikadokumentides. Rahvusvahelised trendid ja suundumused.
15:30 Paus
15:45 Noorte osalus Eesti noortevaldkonna dokumendides, noorte osaluse formaliseeritus ja võimaldatus.
17:15 Paus
17:30 Noorte osalis piirkonnas ja kohalikus omavalitsuses, terviklik lähenemine.
19:00 Õhtusöök
Vaba aeg
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.04.2019 09:00 - 11.04.2019 16:15
Koolitajad: Lianne Teder (Tallinna Ülikool), Ave-Liis Kivest (Eesti Noorteühenduste Liit)
Toimumise koht: Toosikannu Puhkekeskus
Aadress: Jõeküla, Türi vald, Järva maakond, Eesti
URL: http://toosikannu.ee/kontakt/
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Koolituspäeva keskne teema on noor osaleja. Noorte osaluse mudelite abil vaadatakse, kuidas tagada sisuline osalus ning mis suunab osalust muutuma topiseks või trofeeks.
Päevakava vabatekstina: 9:00 Noorte osaluse olemus, mõiste, mudelid ja kontseptuaalsed lähtekohad.
10:30 Paus
10:45 Tulemusliku noorte osaluse ja kaasamise korraldamine erinevate osapoolte seisukohast lähtudes.
12:15 Lõunapaus
13:00 Osalusvõimalused ja -vormid, nende arendamine ja võimestamine.
14:30 Paus
14:45 Osaleva ja eemalejätud noore profiilid.
16:00 Kokkuvõte koolitusest
16:15 Koolituspäeva lõpp
II moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.05.2019 - 09.05.2019
Toimumise koht: Märjamaa Valla Raamatukogu
Aadress: Pärnu mnt 56, Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond, Eesti
URL: http://marjamaavrk.e...

Vaata detailset infot Vaata vähem

Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad. tundi
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.05.2019 09:30 - 09.05.2019 17:15
Koolitajad: Lianne Teder (Tallinna Ülikool), Ave-Liis Kivest (Eesti Noorteühenduste Liit)
Toimumise koht: Märjamaa Valla Raamatukogu
Aadress: Pärnu mnt 56, Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond, Eesti
URL: http://marjamaavrk.edicypages.com/e...
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Koolituspäeva keskmes on osalusvõimaluste disainimine, lähtudes iseseisvalt kogutud infost konkreetselt oma piirkonna noortele.
Päevakava vabatekstina: 9:30 Kogunemine
10:00 Sissejuhatus koolituspäeva, tagasivaade eelmisele moodulile. Innovatsiooni ja disainmõtlemise alused
11:30 Paus
11:45 Potentsiaalsete osalejate profiilidele vastavate lahenduste leidmine
13:15 Lõunapaus
14:00 Väljatöötatud mudelite prototüüpimine ning esmane katsetamine
15:30 Paus
15:45 Uute osalusmudelite rakendamise kavandamine, tagasiside saamise planeerimine
16:45 Kokkuvõte koolitusest
17:15 Koolituspäeva lõpp

Tagasi kalendrisse