Meeskonnatöö lasteaias

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kuidas luua eeldused ühe õpetaja ja kahe assistendi koostööoskuste kujunemiseks; toetada osalejate suhtlemis- ja meeskonnatööoskuste reflekteerimist õppe- ja kasvatustegevuse kontekstis?
Toimumise aeg: 08.05.2019 - 16.10.2019
Maht: 104 akad. tundi
  • Auditoorne: 64 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 30 kuni 30 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Külli Rauk, kyllira@tlu.ee, tel: 5020044
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10120
URL: https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • teab oma rolli lasteaia meeskonnas ja aitab kaasa väärtuspõhise meeskonnatöö kujunemisele rühmas;
  • oskab reflekteerida ja eesmärgistada õppe- ja kasvatustegevust individuaalsel ja meeskondlikul tasemel lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast;
  • oskab märgata laste vajadusi ja toetada laste arengut;
  • kasutab sobivaid suhtlemisviise laste, kolleegide ja lastevanematega.
Sihtgrupid: Õpetajad, õpetajat abistavad töötajad (õpetaja abid, assistendid).
Haridustasemed: Alusharidus
Eesmärgid: Kujundada koostöö ühe õpetaja ja kahe assistendi vahel; arendada oma suhtlemis- ja meeskonnatööoskuste reflekteerimist õppe- ja kasvatustegevuse kontekstis.
Sisukirjeldus:

1. moodul: Süsteemne mõtlemine organisatsioonis ja meeskonnatöö.

Alushariduse kvaliteedi tagamise vajalikkus ja võimalused koolieelses lasteasutuses. Süsteemne mõtlemine ja tegutsemine lasteaia arengusuundade ja väärtuste edastamisel õppetegevuse kaudu. Alushariduse pika- ja lühiajaliste eesmärkide teadvustamine. Lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Ühe õpetaja süsteemi rakendamise vajalikkus, eesmärgid ja väärtused. Lasteaed kui õppiv organisatsioon. Muudatuste mõju õpetajale, lapsele, lasteaiale. Valmisolek vastupanuks ja vastupanu oskuslik käsitlemine. Meeskonnatöö põhimõtted ja oskused. Õpetaja roll kutsestandardist ja muudatustest lähtuvalt. Assistendi roll lasteaia rühmas. Oma rolli määratlemine organisatsioonis ja meeskonnas. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgistamise oskus individuaalsel ja meeskondlikul tasemel. Väärtused ja hoiakud kui õnnestumise võtmetegurid või takistused. Enesereflektsioon, edasi- ja tagasiside.

2. moodul: Lapse areng ja lapsest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus.

Lapsepõlve sisu ja olulisus inimese isiksuse kujunemisel. Eelkooliealise lapse õppimise ja arenguteooriad ja nendest lähtumine õppe-ja kasvatustegevuses. Üldoskuste areng koolieelses eas. Lapse mäng ja arengut toetavad õppe- ja kasvatustegevused ja nende lõimimine lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Laste initsiatiivi toetamine ja laste kaasamine õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja analüüsimisel. Lapse arengut toetava kasvukeskkonna loomine meeskonnatööna kaasates lapsevanemaid. Õpetaja roll õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimisel ja assistentide kaasamisel. Aktiivõppe meetodite rakendamine lasteaias (projektõpe, avastusõpe, seikluskasvatus, õuesõpe jm). Õppe-kasvatustegevuse dokumenteerimine ja nähtavaks tegemine. Laste osalemise ja progressi demokraatlik hindamine. Lastevanemate kaasamine, teavitamine ja toetamine.

3. moodul: Suhtlemine kui meeskonnatöö võtmetegur.

Suhtlemine rühma meeskonnas laste, lastevanemate ja kolleegidega. Rühma õpetaja kui juhi roll ja oskused töötajate mõistmisel, toetamisel ja protsesside juhtimisel. Efektiivse ja ebaefektiivse suhtlemise tunnused. Suhtlemistõkete teadvustamine, nende mõju suhetele ja koostööle. Suhtlemistõketest hoidumine. Eesmärgipärane suhtlemisoskuse valik. Aktiivse kuulamise põhioskuste-ümbersõnastamise ja peegeldamise kasutamine igapäevasel suhtlemisel. Selge eneseväljendus kui üks koostöö alus. Efektiivsed ja ebaefektiivsed probleemilahendusmudelid. Probleemide lahendamine võidan-võidan printsiibil-lastega ja lapsevanematega suheldes ning meeskonnatöös. Probleemide vahendamine. Väärtusvastuolude käsitlemine. Tajupositsioonide teadlik vahetamine. Coaching kui võimalus personali ja lastevanemate toetamisel ja nõustamisel.

4. moodul: Meeskonnatööoskuste arendamine ja rühma refleksioon. Vaatluspraktika.

Meeskonnasisese koostöö kujundamine lasteaias. Meeskonnatööoskused läbi enesemotivatsiooni. Meeskonnatöö toetamise võimalused ja meetodid lasteaia rühmas. Õpetaja kui juht ja meeskonna motiveerija. Juht kui lasteaia personali motiveerija. Vaatluspraktika tagasiside arutelud.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid.
Hindamisviisid: Osalemine auditoorses töös. Iseseisvate tööde nõuetekohane täitmine.
Osalemise eeldus: Töötamine õpetajana, õpetajat abistava töötajana (õpetaja abid, assistendid)
Lõpetamise tingimused:

Osalemine auditoorses töös. Iseseisvate tööde nõuetekohane täitmine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse