Ettevõtlusõpetaja meistriklass

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kuuest õppesessioonist koosnev programm (11 õppepäeva) toetab ettevõtlusõppe süsteemset rakendamist koolis. Läbivalt arendatakse ettevõtluspäedevusi, koostöö- ja meeskonnatöö oskuseid, digipädevusi, projektipõhist õpet, enesehindamist ja refleksiooni.
Toimumise aeg: 06.03.2019 - 05.11.2019
Registreerimine avatud 11.02.2019
Registreerimine suletud alates 06.03.2019
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 156 akad. tundi
  • Auditoorne: 88 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 68 akad. tundi
Osalejate arv: 18 kuni 22 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://xn--ettevtluspe-jfbe.ee/koolitused/
Toimumise koht
Toimumise koht: Moodulid toimuvad Tallinnas (TLÜ, TTÜ ja EEK Mainori ruumides)

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Ettevõtlusõpetja meistriklassi läbinu
• mõistab ettevõtluspädevuse keerukat struktuuri ja sisu;  
• väärtustab ettevõtlikku eluhoiakut, rakendab ettevõtluspädevuse arendamiseks sobivat õppemetoodikat; 
• omandab oskuse läbivate õppemeetodite (meeskonnatöö, PBL jne) süsteemseks kasutamiseks õppeprotsessis; 
• kavandab ja viib läbi ettevõtlusõpet lähtuvalt ettevõtluse ja ettevõtluspedagoogika põhimõtetest; 
• kaasab ja innustab kolleege järgima ettevõtluspädevuse kujundamist ja meetodeid ka lõimituna teistes ainetes. 


Sihtgrupid: Ootame osalema üld-, kutse, ja rakenduskõrghariduse õpetajaid, kes juba õpetavad ettevõtlust erinevatel haridustasemetel ning on valmis hakkama rakendama ettevõtlusõppe mooduleid süsteemsemalt kaasates ettevõtlusõppe läbiviimisse nii kolleege kui praktikuid.
Programmi kandideerimise eelduseks on haridusasutuse juhtkonna kinnitus õpetaja koolitusprogrammis osalemiseks ja kooli valmidus ettevõtlusõppe süsteemsemaks rakendamiseks.
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on toetada ettevõtlusõppe süsteemset rakendamist koolis ja arendada õpetajate ettevõtluspedagoogika alaseid pädevusi.
Sisukirjeldus:

Ettevõtlusõpetaja meistriklassi programm algab märtsis ning lõpeb novembris. Programm koosneb 6 õppesessioonist, kokku 11 õppepäeva, mille jooksul arendatakse läbivalt koostöö- ja meeskonnatöö oskuseid, digipädevusi, projektipõhist õpet, enesehindamist ja refleksiooni. Koolitusel osaleja saab koolituselt palju materjale ja harjutusi, mida koos oma õpilastega ettevõtlusõppes kasutada. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad. Koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt, seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning osalemistasu õpetajatele ei kaasne.

Õpisündmuse teemad:

I moodul: 6.-7. märts 2019 Ettevõtlusõppe korraldamine koolis, 16 h
II moodul: 10.-11. aprill 2019 Enesejuhtimisoskuste arendamine, 16 h
III moodul: 14.-15. mai 2019 Ettevõtluspädevust toetavate sotsiaalsete oskuste õpetamine koolis, 16 h
IV moodul: 26.-27. august 2019
Õppijate loovuse ja probleemilahendusoskuste arendamine, 16 h
V moodul: 10.-11. oktoober 2019
Äriideede elluviimise alampädevuste õpetamine koos enesehindamise ja eneseteadlikkusega, 16 h
VI moodul 5. november 2019
Parimad praktikad ja kokkuvõte, 8 h


Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusprogramm on välja töötatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt ja viiakse läbi ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite koostöös.
Osalemise eeldus: Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi kandideerimise eelduseks on haridusasutuse juhtkonna kinnituskiri õpetaja koolitusprogrammis osalemiseks ja kinnitus kooli valmisolekust ettevõtlusõppe süsteemsemaks rakendamiseks.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I Moodul: 6.-7. märts Ettevõtlusõppe korraldamine koolis - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.03.2019 - 07.03.2019
Toimumise koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Aadress: Narva mnt 25, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti

Vaata detailset infot Vaata vähem

Mooduli õpiväljundid: Sissejuhatav moodul, mille esimesel päeval tutvustatakse ettevõtluspädevuse mudelit ja avatakse õppekorralduse tausta üldiselt ning teisel päeval tööriistu ning võtteid/tööriistu aineõpetajate kaasamiseks ettevõtlusõppe protsessi (meeskondade juhtimine, mentorlus jne).
Õppejõud: Eneken Titov, Jane Mägi
Sisukirjeldus: Mooduli läbinu
• mõistab ettevõtlusõppe eesmärke ja sisu erinevatel haridustasemetel ja –liikides;
• kavandab ettevõtlusõppe arvestades nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid ja koolikorralduslikke tingimusi;
• mõistab koolis ettevõtlusõppe arendamiseks vajalikke innovatsiooni ja muudatuste juhtimise põhimõtteid.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 16.00 akad. tundi
II Moodul: 10.-11. aprill Enesejuhtimisoskuste arendamine - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.04.2019 - 11.04.2019
Toimumise koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Aadress: Narva mnt 25, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti

Vaata detailset infot Vaata vähem

Mooduli õpiväljundid: Koolituse eesmärk on arendada õpetaja pädevusi enesejuhtimise valdkonnas ja sellega seotud oskuste rakendamist ettevõtlusõppes.
Õppejõud: Grete Arro, Elina Malleus, Triin Ulla
Sisukirjeldus: Mooduli läbinu
• selgitab enesejuhtimise temaatika sisu ning sellega seotud oskuste toetamise vajalikkust koolikeskkonnas;
• on mõtestanud (sh harjutanud) uskumuste ning motivatsiooni järjepideva toetamise võimalusi klassikeskkonnas ning koolis laiemalt;
• kirjeldab emotsioonide reguleerimise (juhtimise) erinevaid viise (toimetulekut rohkem ja vähem toetavad) ning seob neid oskustega ettevõtlusmaastikul;
• on kavandanud erinevaid võimalusi emotsioonide reguleerimise (juhtimise) oskuse toetamiseks ettevõtlusõppes ning koolis laiemalt.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi
III moodul: 14.-15. mai Ettevõtluspädevust toetavate sotsiaalsete oskuste õpetamine koolis - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.05.2019 - 15.05.2019
Toimumise koht: Moodulid toimuvad Tallinnas (TLÜ, TTÜ ja EEK Mainori ruumides)
Aadress: Eesti

Vaata detailset infot Vaata vähem

Mooduli õpiväljundid: Koolituse eesmärk on arendada õpetaja pädevusi sotsiaalsete oskuste valdkonnas ja nende rakendamist ettevõtlusõppes.
Õppejõud: Eneken Titov, Marge Täks
Sisukirjeldus: Mooduli läbinu
• mõistab sotsiaalsete pädevuste olulisust ja nende arengu vajadust;
• teab peamisi sotsiaalse pädevuse õpetamise meetodeid;
• oskab õppetöös kavandada ja rakendada sotsiaalsete pädevuste arendamiseks sobivaid õppemeetodeid;
• lõimib sotsiaalsete oskuste arendamise toetamise erialaõppega.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi
IV Moodul: 26.-27. august Õppijate loovuse ja probleemilahendusoskuste arendamine - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.08.2019 - 27.08.2019
Toimumise koht: Moodulid toimuvad Tallinnas (TLÜ, TTÜ ja EEK Mainori ruumides)
Aadress: Eesti

Vaata detailset infot Vaata vähem

Mooduli õpiväljundid: Koolituse eesmärgiks on arendada õpetjate pädevusi ja oskusi toetamaks õppijate loovuse ja probleemilahendusoskuste arendamist.
Õppejõud: Elina Kallas
Sisukirjeldus: Mooduli läbinu
• mõistab loovuse olemust ning mõttemustrite murdmise tähtsust;
• mõistab kuidas kujuneb loovus ja millised on loovuse psühholoogilised alused;
• oskab ära tunda loovust kujundavad ja takistavad tegureid;
• on omandanud loovuse arendamise võtted;
• oskab rakendada erinevaid loovustehnikaid probleemide lahendamiseks.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi
V moodul: 10.-11. oktoober Äriideede elluviimise alampädevuste õpetamine koos enesehindamise ja eneseteadlikkusega - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.10.2019 - 11.10.2019
Toimumise koht: Moodulid toimuvad Tallinnas (TLÜ, TTÜ ja EEK Mainori ruumides)
Aadress: Eesti

Vaata detailset infot Vaata vähem

Mooduli õpiväljundid: Koolituse eesmärk on arendada õpetajate oskusi ja pädevusi, et toetada õpilaste äriideede elluviimist.
Õppejõud: Urve Venesaar; Sirje Ustav, Martin Toding, Tehnopolise esindaja
Sisukirjeldus: Mooduli läbinu
• oskab ettevõtluspädevuse alapädevuste enesehindamist planeerida õppetöösse;
• oskab koostada ettevõtluskeskkonna alast pädevust toetavaid õpetamismetoodikaid ja ülesandeid;
• oskab koostada ärivõimaluste avastamise alast pädevust toetavaid õpetamismetoodikaid ja ülesandeid;
• oskab koostada finantskirjaoskuse alast pädevust toetavaid õpetamismetoodikaid ja ülesandeid.
Maht: 16.00 akad. tundi
VI Moodul 5. november Parimad praktikad ja kokkuvõte - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.11.2019 - 05.11.2019
Toimumise koht: Moodulid toimuvad Tallinnas (TLÜ, TTÜ ja EEK Mainori ruumides)
Aadress: Eesti

Vaata detailset infot Vaata vähem

Mooduli õpiväljundid: Mooduli eesmärk on saada ülevaade erinevatest praktikatest ettevõtluspädevuse kujundamisel koolides ja ideid ettevõtlusõppe süsteemsemaks rakendamiseks koolis.
Õppejõud: Eneken Titov, Elbe Metsatalu
Sisukirjeldus: Mooduli läbinu
• valdab äriideede esitlemise tehnikaid;
• initsieerib ettevõtlusõpet toetavaid koostööprojekte ettevõtlikkust toetava õppe läbiviimiseks;
• kavandab ja viib läbi ettevõtlusõpet lähtuvalt ettevõtluse ja ettevõtluspedagoogika põhimõtetest;
• kaasab ja innustab kolleege järgima ettevõtluspädevuse kujundamist ja meetodeid ka lõimituna teistes ainetes.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 8.00 akad. tundi

Tagasi kalendrisse