STEM valdkonna õppeainete õpetamine (STEM õpetajate lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamine)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus TalTech pakub Eesti riigi ja ESF-i toel töötavatele aineõpetajatele ja muudest valdkondadest õpetajakutsesse sisenejatele võimalust omandada STEM õpetaja lisaeriala ja ainedidaktiline pädevus, et tõsta nende töökoormust ja pakkuda uusi võimalusi.
Toimumise aeg: 01.03.2019 - 12.06.2019
Maht: 832 akad. tundi
 • Auditoorne: 192 akad. tundi
 • Praktiline: 18 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 622 akad. tundi
Osalejate arv: 24 kuni 26 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ, TalTech)
Projektijuht: Hants Kipper, hants.kipper@ttu.ee
Õpisündmuse veebilink: https://taltech.ee/taiendusoppijale...
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ, TalTech)
Aadress: Ehitajate tee 51, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 19086
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja kompetentsimudel
Kompetentsid
Õpiväljundid:

Õppekava läbinud õppur:

 • omab lisaerialana teaduspõhist, süsteemset ja rahvusvaheliselt tunnustatud tehnikaõpetaja haridust ning ainedidaktilist pädevust, mis võimaldab tal pädevalt, mõjusalt ja loominguliselt õpetada STEM valdkonna õppeaineid;
 • on võimeline kavandama, juhtima ja analüüsima õppetööd ning rakendama oma töös mõjusa õpetamise põhimõtteid;
 • oskab rakendada õpetamisel eripedagoogika, pedagoogilise psühholoogia, didaktika ja inseneripedagoogika uusimaid arengusuundi;
 • omab ettevalmistust, et taotleda kutsestandardi nõuetele vastavat kutsetunnistust: õpetaja, tase 7; vanemõpetaja, tase 7 ja meisterõpetaja, tase 8; kutseõpetaja, tase 5; kutseõpetaja, tase 6 ja kutseõpetaja, tase 7; sõltuvalt eelnevalt omandatud erialasest haridusest ja omistatud kutsetasemest;
 • omab ettevalmistust, et taotleda IGIP Eesti seirekomitee kaudu rahvusvahelise insenerpedagoogi kvalifikatsiooni ING.-PAED. IGIP omistamist.


Sihtgrupid: üldhariduskoolide (sh täiskasvanute gümnaasiumide) ja kutseõppeasutuste töötavad õpetajad, elukutset vahetavad isikud
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Õppekava eesmärk on pakkuda töötavatele õpetajatele mitmekesiseid paindlikke võimalusi lisaeriala omandamiseks parema koormuse tagamiseks või muudest valdkondadest töötajatele õpetajatööle sisenemiseks. Õppekava on võimalik läbida tervikuna või valida üksikuid moodulipõhiseid paindlikke kursuseid, sõltuvalt varem läbitud moodulitest, tervikuna lisaeriala omandamiseks ja ainedidaktilise pädevuse saavutamiseks. Lisaks täiendava aine või eriala õpetamise, eripedagoogilise või pedagoogilise pädevuse omandamisele sisaldab õppekava valikainetena sihtrühma vajadustest lähtuvaid ainedidaktika jm õppeaineid.
Sisukirjeldus:

Täpsem info ja registreerimine Tiia Rüütmann, e-kiri tiia.ruutmann@taltech.ee.

Projekt on suunatud meie õpetajaskonna näitajate parendamisele, pakkudes  võimalust töötavatele õpetajatele tagada parem koormus või muudest valdkondadest töötajatele siseneda õpetajatööle, sh ka moodulipõhiselt, paindlikult läbida täienduskoolituse õppekava järk-järgult. Täiendava aine või eriala õpetamise, eripedagoogilise või pedagoogilise pädevuse omandamise kõrval sisaldab projekt ka sihtrühma vajadustest lähtuvaid ainedidaktika õppeaineid.

Õpisündmuse teemad:

Põhimoodul – 9 EAP:

 • HPI0610 STEM õppeainete didaktika – 3 EAP;
 • HPI0620 STEM õppeainete õpetamise praktikum - 3 EAP;
 • HPI0520 Laboratoorse õppetöö didaktika - 3 EAP.

Teoreetiline moodul – 5 EAP:

 • CPX0160 Pedagoogiline psühholoogia ja sotsioloogia – 3 EAP;
 • HPI0530 Eetika ja insenerieetika – 1 EAP;
 • HPI0540 Mitmekultuuriline õpikeskkond - 1 EAP

Praktiline moodul - 15 EAP:

 • HPI0230 Väljendusoskus ja akadeemiline kirjutamine – 3 EAP;
 • HPI0170 Töö projektiga: õppekava koostamine ja analüüs – 3 EAP;
 • HPI0550 IT insenerihariduses – 3 EAP;
 • HPI0650 Inseneripedagoogika – 6 EAP

Valikained (valida vähemalt 3 EAP ja maksimaalselt 6 EAP ulatuses):

 • HPI0602 Portfoolio hindamine – 1 EAP;
 • HPI0601 Loov ja kriitiline mõtlemine – 1 EAP;
 • HPI0560 Meeskonnatöö ja probleemipõhine õpe – 1 EAP;
 • HPI0600 Coaching ja mentorlus hariduses – 1 EAP;
 • HPI0570 Õpetamispraktika – 3 EAP;
 • MES0160 Standardid ja kvaliteet – 3 EAP;
 • HPI0270 Pedagoogiline praktika ja mentorlus – 6 EAP;
 • EME0090 HEV õpilane koolis – 6 EAP;
 • EME0100 Õppima õppimine – 3 EAP.


Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub Tallinna Tehnikaülikooli uusimate tehniliste õppevahenditega varustatud auditooriumides, laboratooriumides ja arvutiklassides. Õppurite käsutuses on mahukate fondidega ülikooli raamatukogu. Ülikoolis on tagatud kiire internetiühendus.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine: arvestus.
Osalemise eeldus: Töötavad õpetajad: töötamine õpetajana üldhariduskoolis (sh täiskasvanute gümnaasiumis) või kutseõppeasutuses; soovitavalt eelnevalt omandatud nõutaval tasemel haridus- ja kutsetase.
Õpetajana tööle asuda soovivad isikud: eelnevalt omandatud kõrgharidus vähemalt bakalaureuse tasemel või rakenduskõrgharidus STEM valdkonnas ja tehnikaga seotud erialal (tehnika, tootmine ja ehitus, loodus- ja täppisteadused, põllumajandus, teenindus).
Määruse järgi õppeasutuseks mitteloetavate koolide õpetajad loetakse muudelt elualadelt sisenejateks.
Vastuvõtukomisjonil on võimalus teha erandeid õppurite õpingute alustamise tingimustes.
Lõpetamise tingimused:

Õppekava loetakse läbituks, kui õppur on tõendanud lävendite saavutamist kõigis õppekavas ettenähtud õppeainetes. Moodul loetakse läbituks, kui õppur on tõendanud lävendite saavutamist kõigis moodulis ettenähtud õppeainetes. Hindamisel ning eksamite ja arvestuste sooritamisel lähtutakse TalTechi õppekorralduse eeskirjast. Teadmiste kontroll toimub erinevate moodulite läbimiseks nõutavate iseseisva töö ülesannete täitmise, kirjalike ja suuliste arvestuste ning lõputööna valmiva õpimapi alusel. Koolituse lõpus esitab osaleja õpimapi vastavalt oma õpetatava STEM valdkonna õppeaine õpetamise ja tehtud tööde kohta ning viib läbi interaktiivse mikrotunni täiendusõppekava kokkuvõtvas õppeaines Inseneripedagoogika vähemalt kolmeliikmelise komisjoni ees.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Link materjalidele: https://ois2.ttu.ee/uusois/uus_ois2...
Õppematerjalide loend: Õppematerjalide loend on antud TalTechi ÕISis õppekavva EME0070 kuuluvate õppeainete juures.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitust viivad läbi valdavalt PhD või sellega võrdsustatud kraadiga õppejõud, kes omavad erialaseid teadmisi ja pikaajalisi praktilisi õpetamiskogemusi, enamik neist omab ka rahvusvahelise insenerpedagoogi kvalifikatsiooni (ingl.k: PAED. IGIP)
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Märksõnad: STEM, lisaeriala, ainedidaktiline pädevus

Registreeri

Tagasi kalendrisse