Eesti keele kasutamise võimalusi lõimitud tegevuste läbiviimisel lasteaias

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse eesmärgiks on omandada lisateadmisi ja – oskusi eesti keele kasutamiseks lõimitud tegevuste läbiviimiseks lasteaias (kursus on kakskeelne: eesti-vene)
Toimumise aeg: 13.05.2019 - 07.06.2019
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 24 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Irina Birjukova, irinabir@tlu.ee, tel: 56629633
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10120
URL: https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusena osaleja

  • oskab koostöös eesti keele õpetajaga otsida võimalusi eesti keele kasutamiseks igapäeva tegevustes lastega rühmas ja õues;  
  • oskab planeerida ja läbi viia lõimitud tegevusi, kasutades eestikeelseid mänge, laule ja luuletusi;
  • julgeb lastega ja kolleegidega suhtlemisel kasutada nii vene, kui ka eesti keelt. 
Sihtgrupid: Vene töökeelega ja kakskeelsete koolieelsete lasteasutuste õpetajad.
Eesmärgid: Omandada lisateadmisi ja – oskusi eesti keele kasutamiseks lõimitud Näita vähemtegevuste läbiviimiseks lasteaias.
Sisukirjeldus:

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade lõimimise põhimõtted. Eesti keele kasutamise võimalusi valdkondade õppesisu ja mänguliste tegevuste lõimimisel. Lõimitud tegevuste planeerimine ja läbiviimine. Rutiintegevuste roll lapse eesti keele arengu toetamisel. Hommikuring sissejuhatava tegevusena päevateemasse, tegevuste lõimimise ja eesti keeles õpitu rakedamise vahendina. Eestikeelseid mänge koolieelikutele. Loovtegevuste lõimimine mängulise, kunstilise ja muusikalise tegevuse kaudu. Folkloorielementide ja rahvuskommete kasutamise võimalusi.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Tallinna Ülikool, lisaks vaatlused ja õppekäigud asjakohastesse lasteaedadesse ja laste loomingu majadesse. Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Grupiga lepitakse alguses kokku, milline e-keskkond saab kursuse keskkonnaks. Lisaks lepitakse kokku teiste (suhtlus)keskkondade ja –kanalite osas
Osalemise eeldus: Töö vene töökeelega või kakskeelse koolieelse lasteasutuse õpetajana.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine koolituse kontaktpäevadel vähemalt 75% ulatuses.

Koolituse iseseisvate tööde tegemine ja esitlemine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest. Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse