Erivajadusega lapse arengu toetamine lasteaias

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse jooksul saavad 25 töötavat õpetajat ülevaate, kuidas parimal viisil toetada erivajadusega lapse arengut lasteaias. Koolitus kestab 7 kuud ja on jaotatud 2- ja 3-päevasteks õppetsükliteks, mille kestel läbitakse viis teema-moodulit.
Toimumise aeg: 11.02.2019 - 24.09.2019
Registreerimine avatud 18.01.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 234 akad. tundi
  • Auditoorne: 128 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 106 akad. tundi
Osalejate arv: 22 kuni 26 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 1100 eurot. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga. 

Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee
Õpisündmuse veebilink: https://ois.tlu.ee/pls/portal/!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=CC53E64B48D25A27
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Ühest asutusest võib osaleda maksimaalselt 2 inimest.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 • oskab märgata erivajadusi koolieelses eas ja rakendada esmast sekkumist;

• suudab ennetada ja lahendada käitumisprobleeme, koostada käitumise tugikava;

• oskab hinnata lapse kõneliste oskuste arengut ja teab kõne arendamise põhimõtteid;

• omab teadmisi ning esmast kogemust erivajaduste väljaselgitamise meetoditest ning vahenditest;

• suudab määrata nõustamisvajadust ja kavandada erivajadusega lapsega läbiviidavat võrgustikutööd

Sihtgrupid: lasteaia õpetajad. Ühest asutusest võib osaleda maksimaalselt 2 inimest.
Eesmärgid: saada tuge oma tööks lasteaias õpetajana toime tulemaks erivajadustega lastega, et võimalikult vara märgata ja sekkuda, et toetada iga lapse terviklikku arengut just tema vajadustest lähtuvalt.
Sisukirjeldus:

Moodulid:

I Erivajadusega laps lasteaias;

II Koolieeliku arengu hindamine;

III Erivajadustega laste kõne arendamine ;

IV Sotsiaalne kompetentsus koolieelses eas;

V Lastevanemate nõustamine.


Õpisündmuse teemad:

muutunud hariduskontekst; hariduslike erivajaduste olemus ja kategooriad; hariduslike erivajaduste väljaselgitamise meetodid; õpetaja roll ja võimalused; kõne arendamise etapid ja eesmärgid, erivajadustega lapse kõne arendamine; mittesoovitava käitumise kustutamine soovitud käitumismustrite jõustamise kaudu; sotsiaalne võrgustik, lapse toimetuleku kaardistamine; võrgustikukaart; genogramm; nõustamise struktuur ja kommunikatsiooniprotsess nõustamisel.

Koolituse ajakava  14.05.2018 - 11.12.2018

Lõputöö: oma asutuse sekkumiskava koostamine. Olemasoleva analüüs, parimad praktikad, seosed seadusliku raamistusega (sh õppekava, üldpädevused), lasteaia eripära, IAK-d, teoreetilised allikad 


Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. E-keskkonna tugi.
Osalemise/ alustamise eeldused: töötamine õpetajana
Lõpetamise tingimused:

Kokku toimub 16 õppepäeva. Õpe toimub tsüklitena: üks kord kuus 2 või 3 õppepäeva (1 õppepäeva kestus 8 tundi). 5 moodulit jaotuvad erinevate tsüklite vahele. Koolituse kestel viiakse läbi vaatlus (sh nähtu kokkuvõte, reflektsioon) kahes Tallinna lasteaias. Tsüklite vahepeal teevad osalejad käsitlusel olnud / käsitlusele tulevast teemast lähtuvalt iseseisvat tööd (vajalike materjalide iseseisev läbitöötamine ja reflektsioon kaasõppija(te)ga; käitumise tugikava koostamine ja juhtumianalüüs (sh arutelu rühmas, teiste juhtumite tagasisidestamine Moodles); kõne arenduse vahendi loomine (katsetamine grupis, tagasisidestamine); lõputöö koostamine: oma asutuse sekkumiskava koostamine (olemasoleva analüüs, parimad praktikad, seosed seadusliku raamistikuga (sh õppekava, üldpädevused). Õppetsükli lõpus on võimalik soovijail saada õppejõududelt silmast silma lõputöö konsultatsiooni.

Grupi hoidmiseks ja teadmiste kinnistamiseks moodustatakse tsüklite vahepealsel ajal iseseisvateks töödeks õppijate paare, hoitakse õppijatega kontakti e-keskkonnas jms. Kursuse jaoks luuakse osalejatele eraldi e-õppe tugi Moodle-keskkonnas, kuhu lisatakse kohustuslikud ja soovituslikud materjalid, iseseisvate ülesannete juhendid jm.

Vajalikud õppematerjalid koostatakse spetsiaalselt koolitusele, toetamaks koolituse raames käsitletavaid teemasid. Iga koolitusel osaleja saab kaasa õppematerjali (jaotmaterjal, töölehed). 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents ja praktikud / eksperdid valdkonna organisatsioonidest
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse