Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kuidas mõista terviklikku õppimist toetava suhtlusruumi loomise eelduseid ning kuidas rakendada selleks vajalikke sotsiaalseid ning kommunikatiivseid oskuseid?
Toimumise aeg: 25.02.2019 - 07.05.2019
Maht: 78 akad. tundi
  • Auditoorne: 36 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 42 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 20 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Külli Rauk, kyllira@tlu.ee, tel: 5020044
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10120
URL: https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • Mõistab ja mõtestab ennast suhtlejana;
  • Analüüsib enda rolle ja tugevusi ning loob enda kui suhtleja profiili;
  • Mõistab arengut toetava suhtlusruumi kujunemise eelduseid ja enda võimalusi selle loomisel;
  • Rakendab erinevaid suhtluspädevusi erinevates õpetajatöö situatsioonides ja teab, kuidas lahendada konflikte;
  • Oskab kaasata lastevanemaid, kolleege, juhtkonda keeruliste suhtlusolukordade lahendamisse
  • Kasutab suhtluses erinevaid strateegiaid
Sihtgrupid: Õpetajad
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus
Eesmärgid: Mõista tervikliku õppimist toetava suhtlusruumi loomise eeldusi ning õppida rakendama selleks vajalikke sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskusi.
Sisukirjeldus:

Suhtlemine ja kommunikatsioon õpetaja töös muutunud õpikäsituse kontekstis. Õpetaja kui suhtleja ja õpetaja suhtluspädevus. Kommunikatsiooni- ja suhtlusoskuste arendamine. Keelekasutuse mõju suhtluses: jaatav, eitav kõne. Keeleline positsioneerimine. Kontakti loomine, selge eneseväljendus ja aktiivne kuulamine. Enesekehtestamine. Mina- ja jah-sõnumid. Erinevad suhtlustasandid.

Konflikt ja konfliktide lahendamine (sh distsipliiniprobleemide lahendamine), toimetulek vastupanuga. Vägivallatu suhtlus. Tagasiside. Suhtlus- ja kommunikatsioonisituatsioonide analüüs.

Töö sidusrühmadega: teiste õpetajate, juhtkonna. Lastevanematega. Õpetaja professionaalne identiteet mina suhtlejana, tugevuste analüüs ja isiksuslikud ressursid. Eneseväärtustunne kui hea kontakti ja suhtlemise eeldus.

Õpisündmuse teemad:

I sessioon 25.-26.veebruar 2019: Suhtlemine ja kommunikatsioon õpetaja töös muutunud õpikäsituse kontekstis. 

II sessioon 8.-9.aprill 2019: Konflikt ja konfliktide lahendamine (sh distsipliiniprobleemide lahendamine)

III sessioon 6.-7.mai 2019: Töö sidusrühmadega jm.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Hindamisviisid: Arvestus
Osalemise eeldus: Kuulumine sihtrühma - töötamine õpetajana
Lõpetamise tingimused:

Õppetöö toimub sessioonidena, kokku kolm moodulit. Sessioonide vahele jääb aeg praktiliste iseseisvate ülesannete tegemiseks ja õpitu rakendamiseks ning analüüsimiseks. Kursusele on loodud oma veebikeskkond, kus jagatakse materjale, grupi vara jm olulist. Iseseisev töö: eneseanalüüs, enda kui suhtleja profiili koostamine, ühe suhtlus- ja/või kommunikatsiooniprotsessi kavandamine. Läbivalt õpitu praktiseerimine kontaktpäevade vahelisel ajal. Iseseisev töö: eneseanalüüs, enda kui suhtleja profiili koostamine, ühe suhtlus- ja/või kommunikatsiooniprotsessi kavandamine. Läbivalt õpitu praktiseerimine kontaktpäevade vahelisel ajal.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegustemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse