Erivajadustega laps tavakoolis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse.
Toimumise aeg: 06.10.2014 - 16.11.2014
Läbiviimise keel --
Maht: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 25 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 32 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
  • Pille Tina-Kuusik (SA Innove)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee
Õpisündmuse veebilink: http://koolielu.ee/groups/profile/362079/erivajadustega-laps-tavakoolis-4
Toimumise koht
Aadress: Eesti
Lisainfo: Koolitus on veebipõhine
Kirjeldus
Õpiväljundid:

• koostab ühe õpilase kohta iseloomustuse.
• koostab erivajadusega õpilasele individuaalse õppekava ühes õppeaines 1-2 nädala lõikes. (ISTE 2. C)
• teab, kuidas rakendada universaalse õpimudeli (Universal Design of Learning) põhimõtteid tunni läbiviimisel. (ISTE 2. C)
• oskab leida õpilasele vajalikke tugitehnoloogilisi vahendeid, mis aitavad kompenseerida erivajadust. (ISTE 4.b)

Sihtgrupid: Õpetaja, Õppejuht.
õpetajad, eri-ja sotsiaalpedagoogid, kelle klassis õpib hariduslike erivajadustega lapsi. Nimetatud sihtrühmale on koolitusel osalemine tasuta.
Eesmärgid: Teadvustada hariduslike erivajaduste (HEV) olemust ja HEV õpilaste kaasamise eeldusi. Harjutada individuaalse õppekava koostamist ja universaalse õpimudeli (Universal Design for Learning) järgi õppematerjalide kohandamist ning saada ülevaade erinevatest tugitehnoloogia vahenditest.
Sisukirjeldus:

Erinevate erivajadustega õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutvustatakse universaalset õpimudelit ning kaasava tehnoloogia vahendeid.
Kursus on kokku pandud Euroopa Komisjoni rahastatava projekti SENNET toel, mis keskendub hariduslike erivajadustega laste integreerimisele tavakooli IKT toel (http://www.tiigrihype.ee/et/sennet). Koolituse materjalid on kokku pandud inglise keelse kursuse baasil, mis on osaliselt kohandatud ja tõlgitud. Kuid mitmed materjalid, videod ja esitlused on inglise keeles.

Õpisündmuse teemad:

Hariduslik erivajadus ja kaasamine
Õpilase arengu jälgimine
Erivajadustega õpilaste toetamine, individuaalne õppekava
Universaalne õpimudel, multiintelligentsus
Õppematerjalide otsimine, parima praktika jagamine
Tugitehnoloogia

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit.
Lõpetamise tingimused:

Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90 % ulatuses kursuse kodustest töödest (ühe õpilase iseloomustuse ja IÕK koostamine, ülesande või harjutuse koostamine, kursuse analüüs, kommentaarid jmt ).

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse