Õppeprotsessi disainimine ja uurimine loodus-ja tehnoloogiaainetes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse fookuses on EDUlab meetodi õpetamine, mis toimub innovatsioonilabori tüüpi ülikool-kool partnerlusprogrammi raames. Disainitakse, katsetakse ja uuritakse uusi STEAM õppemeetodeid.
Toimumise aeg: 12.02.2019 - 12.12.2019
Registreerimine avatud 13.01.2019
Registreerimine suletud alates 10.02.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 156 akad. tundi
  • Auditoorne: 78 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 78 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 25 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 575 eurot. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Marika Kutškova, marikaku@tlu.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • Tunneb uuenduslikke STEAM-õppevaldkonna praktikaid;
  • Teab õpiandmete kogumise erinevaid meetodeid ja tööriistu;
  • Oskab läbi viia STEAM-meetoditel põhinevaid tunde;
  • Tunneb TISL (uuriva õpetaja) meetodit ja oskab seda rakendada;
  • Teab, kuidas toetada õpilasi õppeprotsessis; ȣ oskab rakendada uudseid haridustehnoloogilisi vahendeid ja koostada H5P-tarkvaras interaktiivseid õpiülesandeid;
  • Loob koostöiselt teiste õpetajatega STEAM-õppevaldkonna materjale.
Sihtgrupid: Tegevõpetajad sh klassiõpetajad, matemaatikaõpetajad, informaatikaõpetajad, keemiaõpetajad, füüsikaõpetajad, bioloogiaõpetajad, tehnoloogiaõpetajad jt LTT õpetajad.
Eesmärgid: Koolituse läbimisel oskab õppija STEAM-õppevaldkonna meetodit rakendada, reflekteerida ja on juurutanud selle oma praktikasse.
Sisukirjeldus:

EDUlab meetodi õpetamine innovatsioonilabori tüüpi ülikool-kool partnerlusprogrammi raames, kus ülikooli õppejõud on õpetajatele mentoriteks uute STEAM (teadused, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) meetodite (nt uurimuslik õpe sensoritega, ainetevaheline lõiming jms muutunud õpikäsitust ja tehnoloogia kasutust toetavad meetodid) disainimisel, katsetamisel ja uurimisel.

Õpisündmuse teemad:

EDUlab meetodi õpetamine toimub innovatsioonilabori tüüpi ülikool-kool partnerlusprogrammi raames, kus ülikooli õppejõud on õpetajatele mentoriteks uute STEAM (teadused, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) meetodite (nt uurimuslik õpe sensoritega, ainetevaheline lõiming jms muutunud õpikäsitust ja tehnoloogia kasutust toetavad meetodid) disainimisel, katsetamisel ja uurimisel. Kursuse raames on planeeritud aasta jooksul kokku 10 kontaktõppe- ja mentorluspäeva, millest esimene toimub ülikoolis ning ülejäänud toimuvad osalevate koolide õppelaborites. Vahepealselt perioodil teevad koolide meeskonnad ja koolide ülesed õpikogukonnad iseseisvat tööd, koos luues ja uurides uute meetodite rakendamist. Kontaktpäevade raames tutvustavad osalejad oma õppepraktikaid ning positiivset muutust praktikates, mida EDUlab meetodi rakendamine on kaasa toonud. Protsessi on algusest peale kaasatud ülikooli uurijad, et toetada tõenduspõhiste praktikate rakendamist ning süsteemset andmekogumist innovatsioonilaborites.

Kontaktpäevadel tutvustakse osalejatele EDUlab meetodit ja sellega kaasnevaid õpiteooriaid, innovaatilisi lähenemisi STEAM ainetes. Lisaks toimub kontaktpäevadel labori õppematerjalide koosloome ning kasutuspraktikate jagamine. Iseseisva töö raames kasutavad osalejad personaalselt määratud mentori abi innovatiivsete praktikate rakendamiseks, andmete kogumiseks, analüüsiks ja jagamiseks koolikeskkonnas. Meetodid: kasutatakse õppijakeskseid kaasavaid, uurimispõhiseid meetodeid.

12. -13. veebruar 2019  (I päeval 10:00 -16:30 ja II päeval kell 10.00-17.15) 

 20. märts 2019  (10:00 -17:15)

 15. aprill 2019  (10:00 -17:15) 

 08. mai 2019  (10:00 -17:15)

 27. august 2019 (10:00 -17:15)

 27. september 2019  (10:00 -17:15) 

 31. oktoober 2019  (10:00 -17:15)

 18. november 2019 (10:00 -17:15) 

 12. detsember 2019 (10:00 -16:30) 

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Tallinna Ülikooli tänapäevased õppeprotsessi toetavad õpperuumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Õppeprotsessi toetab e-Didaktikumi keskkond.
Koolitusel osalevate koolide õppelaborid, mis on sisustatud STEAM õppetehnikaga.
Hindamisviisid: Arvestus.
Osalemise eeldus: Kuulumine sihtgruppi.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Vähemalt MA-kraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Märksõnad: EDUlab, innovatsioonilabor, STEAM, muutunud õpikäsitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse