Õpetaja innovatsioonilabor - koosloomel põhinevad õpetamispraktikad

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus, mille fookuses on õpikogukondade väärtus ja selle rakendamine läbi muutunud õpikäsituse, et koos luua haridusinnovatsiooni ja uusi õppemeetodeid ning -materjale.
Toimumise aeg: 19.02.2019 - 11.12.2019
Registreerimine avatud 12.01.2019
Registreerimine suletud alates 20.02.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 156 akad. tundi
  • Auditoorne: 78 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 78 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 25 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 575 eurot. Koolitus on töötavale õpetajale TASUTA. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Marika Kutškova, marikaku@tlu.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • Tunneb uuenduslikke matemaatikaõppe klassiruumi praktikaid;
  • Teab õpiandmete kogumise erinevaid meetodeid ja tööriistu;
  • Oskab läbi viia robomatemaatika meetoditel põhinevaid tunde;
  • Tunneb TISL (uuriva õpetaja) meetodit ja oskab seda rakendada;
  • Teab ja oskab õpilasi õppeprotsessis toetada;
  • Oskab rakendada uudseid haridustehnoloogilisi vahendeid ja koostada H5P-tarkvaras interaktiivseid õpiülesandeid;
  • Loob koostöiselt teiste õpetajatega matemaatika ja robomatemaatika õppematerjale.
Sihtgrupid: Tegevõpetajad.
Eesmärgid: Peale koolituse läbimist oskab õppija rakendada innovatiivset robomatemaatika meetodit, seda reflekteerida ning on juurutanud selle oma praktikasse. Robomatemaatika innolabori tulemusena valmib õpetajate koostöö tulemusena 42 robomatemaatika õppematerjali.
Sisukirjeldus:

Aine- või uue meetodi põhised spetsiifilised teadmised ja oskused. Õpikogukonna loomine, selle olemus ja eesmärk.

Õpetaja kui uurija, refleksioon, tegevusuuringu olemus ja läbiviimine. Õpianalüütika, uurimisinstrumendid.

Haridusinnovatsiooni, st uute meetodite ja materjalide koosloome/disain. Kaasõpetajate mentordamine ja juhendamine.

Õpisündmuse teemad:

Õppetöö toimub ülikoolis ja koolide innovatsioonilaborites ühistel õppesessioonidel ning iseseisva tööna aine- või teemapõhistes õpikogukondades õpitut klassiruumis rakendades, analüüsides ning õpikogukonnas jagades ja uurides. Kursuse raames on planeeritud kokku 8 kontaktpäeva + mentordamine 78 h ulatuses ning iseseisev töö 78 h ulatuses. Kursus on üles ehitatud nii, et õpetajad disainivad ja uurivad iteratiivses protsessis (EDUlab meetodit järgides) uusi ja innovatiivseid õppematerjale või meetodeid - fookusteemad sõltuvad EDUlab uuringute ja projektide sisust ning osalevate õpetajate vajadustest ja huvidest.

Õppetöö kontaktpäevad on: 19.02, 20.02, 27.03, 17.04, 15.05, 28.08, 25.09, 30.10, 25.11 kell 10:00 – 17:15. ja 11.12.2019 kell 10:00 - 16:15.

Kursusesiseselt moodustatakse väiksemad “õpikogukonnad” ehk õpigrupid. Ühes õpigrupis on 4-6 õpetajat. Soovitav on, et ühest koolist osaleksid õpetajate meeskonnad, so kas sama aine õpetajad või samas vanuseastmes õpetavad õpetajad, et tekiks ka väike koolisisene grupp. Protsessi on algusest peale kaasatud ülikooli uurijad, et toetada tõenduspõhiste praktikate rakendamist ning süsteemset andmekogumist innovatsioonilaborites. Lisaks kaasatakse vastavalt uuendusliku meetodi sisule vajadusel laiemasse õpikogukonda õpiprotsessi toetavate osapooltena nt haridustehnoloogid, koolijuhid, tudengid.

Õppeprotsessi toetab e-keskkond ning kursuse käigus testitud ja analüüsitud parimaid praktikaid jagatakse eDidaktikumis. Õppetööd koordineerib kursuse koordinaator ning juhtiv õppejõud.

Iseseisev töö:

Ülikoolis toimuvate kontaktõppepäevade vahelisel perioodil toimub töö aine- või teemapõhises õpikogukonnas ning vastavas õpikeskkonnas (klassiruumis, muuseumis, kogukonnas, internetivahendusel vms). Sama teemaga tegelevad õpetajad rakendavad ühiselt disainitud praktikaid, koguvad ja analüüsivad andmeid ning jagavad tulemusi õpikogukonnas. Oluline osa on õpetajate eneseanalüüsil ja refleksioonil nii iseseisvalt kui õpigrupiga.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Tallinna Ülikooli õpperuumid ja koolide innovatsioonilaborid. Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Lisaks kasutatakse õppekeskkonnana vajadusel muuseume, keskkonnahariduskeskusi, koolide ruume jt keskkondi vastavalt õppemeetodi sisule ja õpieesmärkidele.
Hindamisviisid: Arvestus.
Osalemise eeldus: Töötamine õpetajana. Sama aine- või koolipõhise meeskonna olemasolu: vajalik on, et ühest koolist osaleks vähemalt kolmeliikmeline õpetajate meeskond.
Vajalik inglise keele oskus vähemalt kesktasemel, kuna mõned artiklid ja loengud on inglise keeles.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine kontakttundides ja iseseisva töö tegemine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Märksõnad: Haridusinnovatsioon, õpikogukond, mentordamine, õpianalüütika, uurimisinstrumendid, tegevusuuring.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse