Arenguvestlus lasteaias kui koostöövorm lapsevanemaga

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursusele registreerudes, palun jälgi kus ja mis keeles kursus toimub! Kursusel on võimalik omandada baaskompetentsid ning kujundada valmisolek ja oskused lapse arengu jälgimiseks, hindamiseks ja tagasisidestamiseks ning koostööks lapsevanemaga.
Toimumise aeg: 27.02.2019 - 29.03.2019
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Irina Birjukova, irinabir@tlu.ee, tel: 56629633
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10120
Lisainfo: Kursust viiakse läbi vene keeles!
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • tunneb koolieelses eas lapse arengu jälgimisel ja fikseerimisel kasutatavad võtted;
  • teab arenguvestluse kavandamise, läbiviimise, tagasisidestamise põhimõtteid ning rakendab oskusi praktikas;
  • oskab luua positiivseid suhteid ja koostöövõimalusi lastevanematega.
Sihtgrupid: Koolieelse lasteasutuse õpetajad.
Haridustasemed: Alusharidus
Eesmärgid: Omandada baaskompetentsid ning kujundada valmisolek ja oskused lapse arengu jälgimiseks, hindamiseks ja tagasisidestamiseks ning koostööks lapsevanemaga.
Sisukirjeldus:

Arenguvestluse eesmärgid õpetajale ja lapsevanemale, arenguvestluse protsess ning läbiviimine. Arenguvestluse ettevalmistamine: küsimuste ja ajaplaani koostamine; lapsevanemale teatamine. Individuaalse lähenemise võimalused arenguvestluse kavade koostamisel. Lapse arengu jälgimisel ja fikseerimisel kasutatavad võtted. Vestluse läbiviimine. Suhtlemistasandid erinevates suhtlussituatsioonides. Aktiivne kuulamine. Vestluse tulemuste kasutamine oma töös, nende analüüs. Tagasiside andmine lapsevanemale. Iseärasusi töös erivajadustega laste vanematega arenguvestluse ettevalmistamisel, läbiviimisel ja tulemuste analüüsimisel.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Õppekäik koolieelsesse lasteasutusse.
Hindamisviisid: Aktiivne osalus lähiõppepäevadel, iseseisva töö tegemine ja arvestuse sooritamine.
Osalemise eeldus: Õpetaja ametikohal töötamine, hea arvuti kasutamise oskus ja Google´i konto olemasolu (vajadusel luuakse kursuse alguses). Valmisolek luua erinevates kursust toetavates veebikeskkondades kasutajakontosid.
Lõpetamise tingimused:
  • Osalemine koolituse kontaktpäevadel vähemalt 75% ulatuses.
  • Iseseisvate tööde koostamine ja esitlemine.
    Kursuse lõpetamisel väljastatakse TLÜ tunnistus ja akadeemiline õiend.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus
Väljatöötaja: Tallinna Ülikool
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse