Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi ootame üld- ja kutsehariduse õpetajaid või alustavaid õpetajaid, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ja looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis
Toimumise aeg: 24.01.2019 - 14.06.2019
Tellimuskoolitus
Registreerimine avatud 26.11.2018
Registreerimine suletud alates 31.01.2019
Kontaktpäev:
 • Majanduse alused, ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus:  1. päev (24.01.2019 10:00 - 24.01.2019 18:00)
 • Majanduse alused, ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus:  2. päev (25.01.2019 10:00 - 25.01.2019 18:00)
 • Ettevõtluse algatamine ja loovus:  1. päev (14.02.2019 10:00 - 14.02.2019 18:00)
 • Ettevõtluse algatamine ja loovus:  2. päev (15.02.2019 10:00 - 15.02.2019 18:00)
 • Ettevõtte alustamine ja turundusplaan. Koostööoskused:  1. päev (14.03.2019 10:00 - 14.03.2019 18:00)
 • Ettevõtte alustamine ja turundusplaan. Koostööoskused:  2. päev (15.03.2019 10:00 - 15.03.2019 18:00)
 • Ettevõtte tegutsemine, juhtimine ja majandusarvestus. Probleemõppe meetodid:  1. päev (25.04.2019 10:00 - 25.04.2019 18:00)
 • Ettevõtte tegutsemine, juhtimine ja majandusarvestus. Probleemõppe meetodid:  2. päev (26.04.2019 10:00 - 26.04.2019 18:00)
 • Ettevõtlusõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon:  Koolituspäev (24.05.2019 10:00 - 24.05.2019 18:00)
 • Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine:  Koolituspäev (14.06.2019 10:00 - 14.06.2019 18:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 156 akad. tundi
 • Auditoorne: 80 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 76 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 30 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@harno.ee
Toimumise koht
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi läbinud õpetaja:

 • rakendab omandatud majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning metoodilisi oskusi õppe kavandamisel ja läbiviimisel; 
 • mõistab ettevõtluspädevust ja rakendab erinevaid meetodeid ettevõtluspädevuse kujundamiseks õpilastes;
 • mõistab ettevõtlusprotsessi ja õpilasfirma programmi metoodikat ning rakendab seda õppetöös;
 • väärtustab koostöövajadust ja toetab õppijaid meeskonnatöö oskuste kujundamisel;
 • rakendab eneseanalüüsi ja tagasisidestamist toetavaid meetodeid. 


Sihtgrupid: Õpetaja, kes õpetab majandus- ja ettevõtlusõpet, kuid vajab valdkonnapõhiseid teadmisi ja õpetamise metoodikat (puudub või on vähene ettevõtluskogemus või ettevõtluspedagoogiline kogemus).

Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi ootame üld- ja kutsehariduse sh rakenduskõrghariduse õpetajaid või alustavaid õpetajaid, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ja looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Õpetaja kandideerimise eelduseks on haridusasutuse juhtkonna kinnitus esindaja koolitusprogrammis osalemiseks ja kooli valmidus ettevõtlusõppe rakendamiseks.
Sisukirjeldus:

Ettevõtlusõppe koolitusprogramm baastasemel algab jaanuaris 2019 ning lõpeb juunis 2019. Koolitusprogramm koosneb kuuest õppesessioonist, kokku 10 õppepäeva. Õppesessioonid toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.

Maht: 4 kahepäevast ja kaks ühepäevast õppesessioon (sisaldab auditoorseid tunde, iseseisvaid töid) – 6 EAP

Õppetöös rakendatakse uuenenud õpikäsitust toetavaid tegevus- ja probleemõppe meetodeid ning kasutatakse infotehnoloogilisi võimalusi.


Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi kandideerimise eelduseks on haridusasutuse juhtkonna kinnituskiri õpetaja koolitusprogrammis osalemiseks ja kinnitus kooli valmisolekust ettevõtlusõppe rakendamiseks.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Majanduse alused, ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.01.2019 - 25.01.2019
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Õppija on omandanud majanduse ja ettevõtluskeskkonna alased teadmised ning mõistab ettevõtluspädevust.
Sisukirjeldus: Õpiväljundid:
• rakendab majandusalaseid teadmisi ettevõtlusõppe planeerimisel arvestades õppija taset;
• analüüsib ettevõtluskeskkonda seostades iseenda tegevusvaldkonnaga;
• mõistab ettevõtluspädevust ja alapädevuste vahelisi seoseid.

Iseseisev töö:
Juhtumipõhine ettevõtluskeskkonna analüüs juhtumi alusel majandusteadmiste rakendamisega. Ärivõimaluste leidmine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.01.2019 10:00 - 24.01.2019 18:00
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel
2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.01.2019 10:00 - 25.01.2019 18:00
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel
Ettevõtluse algatamine ja loovus - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.02.2019 - 15.02.2019
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Õppija mõistab äriidee loomise ja algatamise protsessi ja toetab ettevõtlusõppe meetoditega
Sisukirjeldus: Õpiväljundid:
• kavandab meeskonnatööna äriidee, arvestades sihtturgu ja ettevõtluskeskkonda;
• hindab äriidee uudsust, kasu ja teostatavust vastavalt äriideele;
• kasutab sobivat metoodikat õpilaste loovuse arendamiseks ja äriideede leidmiseks vastavalt õpilaste tasemele;
• mõtestab refleksiooni olulisust õppeprotsessis.

Iseseisev töö:
Õppesessioonil leitud äriidee kohta turu-uuringu koostamine ja läbi viimine juhendi alusel.
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.02.2019 10:00 - 14.02.2019 18:00
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel
2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.02.2019 10:00 - 15.02.2019 18:00
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel
Ettevõtte alustamine ja turundusplaan. Koostööoskused - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.03.2019 - 15.03.2019
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Õppija mõistab ettevõtte alustamise ja toimimise protsessi ning toetab õppijaid koostöö- ja analüüsipädevuste kujundamiseks ning arendamiseks
Sisukirjeldus: Õpiväljundid:
• mõistab ettevõtte eelarvestamise ja finantseerimise põhimõtteid, lähtudes äriideest, õigusaktidest ja ettevõtluskeskkonnast;
• mõistab ettevõtte asutamisprotsessi ja arengustrateegia koostamise põhimõtteid;
• mõistab turundusmeetmeid ja planeerib turundustegevusi lähtudes äriideest;
• väärtustab koostöövajadust ja toetab õppijaid meeskonnatöö oskuste kujundamisel.

Iseseisev töö:
Leitud äriidee baasil õpilasfirma asutamisdokumentide ja turundusplaani koostamine meeskonnatööna.
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.03.2019 10:00 - 14.03.2019 18:00
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel
2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.03.2019 10:00 - 15.03.2019 18:00
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel
Ettevõtte tegutsemine, juhtimine ja majandusarvestus. Probleemõppe meetodid - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.04.2019 - 26.04.2019
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Õppijal on arendatud juhtimis-, koostöö- ja probleemide lahendamise oskuseid ning majandusarvestuse hea tava tundmise põhimõtteid.
Sisukirjeldus: Õpiväljundid:
• rakendab erinevaid disainmõtlemise põhimõtteid ja probleemõppe meetodeid meeskonnatöös;
• suunab õppijat võtma vastutust nii individuaalsete kui meeskondlike õppeesmärkide saavutamiseks;
• mõistab liidrirolli ja meeskonnatöö tähtsust;
• kasutab põhilisi majandusarvestuse meetodeid õppetöös.

Iseseisev töö:
Majandusarvestuse probleemülesande koostamine.
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.04.2019 10:00 - 25.04.2019 18:00
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel
2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.04.2019 10:00 - 26.04.2019 18:00
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel
Ettevõtlusõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.05.2019 - 24.05.2019
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Õppija on omandanud oskused õpetaja töökava koostamiseks ettevõtluse õpetamisel ning mõistab eneseanalüüsi ja tagasiside vajalikkust.
Sisukirjeldus: Õpiväljundid:
• koostab ettevõtluse õpetamise töökava, rakendades kursusel omandatud teadmisi ja ettevõtlusõppe metoodikat;
• rakendab eneseanalüüsi ja tagasisidestamist toetavaid meetodeid ettevõtluse õpetamisel.
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.05.2019 10:00 - 24.05.2019 18:00
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel
Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.06.2019 - 14.06.2019
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Õppija on omandanud praktilised teadmised ettevõtluse õpetamiseks ning on demonstreerinud omandatud teadmisi õppekeskkonnas
Sisukirjeldus: Õpiväljundid:
• viib läbi ühe ettevõtlusõppe teemalise tunni õppekeskkonnas lähtudes ettevalmistatud kavast;
• rakendab ettevõtlusõppe alaseid teadmisi ja oskusi ning erinevaid meetodeid
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.06.2019 10:00 - 14.06.2019 18:00
Lisainfo: Toimumiskoht on selgumisel

Tagasi kalendrisse