"Õpetajate täiendusõpe prioriteetsel teemal “Ohutus” - digivaldkonna riskidega arvestamine modernes õpiruumis"

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on tõsta õpetajate (aineõpetajad ja klassijuhatajad) teadlikkust küberturvalisusest ning pakkuda mõned head nipid, kuidas antud teemasid õpilastega avada.
Toimumise aeg: 13.11.2018 - 15.11.2018
Tellimuskoolitus
Läbiviimise keel --
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

tasuta

Koolitajad:
  • Tarmo Rosenfeldt ()
  • Andrus Koka (BCS Koolitus AS)
Korraldav asutus: BCS Koolitus AS
Projektijuht: Triin Kangur, triin.kangur@bcs.ee, tel: +3725200047
Toimumise koht
Toimumise koht: Pärnu-Jaagupi Põhikool
Aadress: Kooli 3 , Põhja-Pärnumaa vald, 87201 , Pärnu maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus on jaotatud kahele päevale: 13.11 algus 13.00, lõpp 16.00 ja 15.11, samadel aegadel.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

koolituse läbinu teab ja tunneb ära peamised e-ohutuse valdkonna probleemid ning oskab pakkuda neile võimalikke lahendusi

o On veebikeskkondadest digitaalse info otsingul eesmärgipärane, hindab selle sisu kriitiliselt ning annab vajadusel omandatud teadmised edukalt õpilastele edasi

o Nõustab õpilasi suhtlemisel sotsiaalvõrgustikes ja muudes digikeskkondades Netiketi hea tava reeglitest lähtuvalt.

o Järgib ise ja nõustab õpilasi digitaalse sisu loomisel või olemasolevate materjalide muutmisel, lähtuvalt intellektuaalse omandi õigustest ja kehtivatest litsentsidest

o Kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid turvaliselt ning kestlikult ise ja nõustab õpilasi identiteedi, tervise ning keskkonna kaitsmisel,

o Tunneb internetisõltuvuse tunnuseid, kirjeldab internetisõltuvuse vältimise võtteid ja oskab vajadusel abivajajat nõustada

o Tunneb ja kasutab hea tava reegleid e-kanalite vahendusel suhtlemisel suunal õpilane-õpetaja, õpetaja-lapsevanem, kool-lapsevanem

o Teab ja oskab nõustada kolleege ja lapsevanemaid, õpilasi VOSK-lähenemise* juures digitaalsete seadmete kasutuselevõtul oma õppeasutuses

Sihtgrupid: II-!V kooliastme õpetajad (aineõpetajad, klassijuhatajad)
Eesmärgid: Koolituse tulemusel tunneb õppija ära peamised e-ohutusalased probleemid (sh. küberkiusamine, identiteedivargus, vihakõne, ebasobiva sisuga pildi-videomaterjal) ning oskab neile pakkuda võimalikke lahendusi või teab, kust või kellelt abi küsida. Samuti tunneb õppija netiketti, digitaalse sisuloomega seotud seadusandlust ning reeglistikku ning oskab seda õpilastele vajadusel edasi anda.
Sisukirjeldus:

Õppe sisu valikul on lähtutud RÕK-is väljatoodud nõuetest õpilaste digipädevustele (alus HITSA poolt 2016.a loodud õpilaste pädevusmudel (4.Turvalisus)) ning õpetajate haridustehnoloogilised nõuded ISTE standardist lähtuvalt.

o Info haldamine – digitaalse info eesmärgipärane otsimine, sirvimine, hindamine, salvestamine ja taasesitamine.

o Suhtlemine digikeskkondades – teadlik suhtlemine veebipõhistes keskkondades, info ja sisu jagamine, osalemine ühiskonnaelus ning koostöö digivahendite toel.

o Sisuloome – digitaalse sisu loomine, olemasoleva digitaalse materjali muutmine ja lõimimine, loominguline eneseväljendus ning intellektuaalse omandi õiguste ja litsentside järgimine

o Turvalisus– identiteedi, tervise ning keskkonna kaitsmine; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turvaline ning kestlik kasutamine.

o Probleemilahendus – vajaduste välja selgitamine ja lahenduste leidmine sobivate digivahenditega, tehnoloogia loov kasutamine ning digipädevuse arendamine.

o Aktuaalsed teemad, lisaks RÕKis kirjeldatutele 

o küberkiusamine, digitaalne ohutus privaatsus võrgustikes (II kooliaste); III kooliaste - juhtumi lahendamine; käitumisjuhendid kiusajaga/kiusatavaga suhtlemise. 

o Koolipoolsed käitusmisjuhised probleemolukordade lahendamisel, sh. lapsevanema-õpetajavaheline e-suhtlus ja „hea tava“ 

o VOSK-lähenemine - kokkulepete sõlmimine lapsevanemaga (kooli vaade) õpilaste oma digitaalsete seadmete kasutamiseks koolikeskkonnas


Õpisündmuse teemad:

Kõikvõimas Google - Infootsing, info haldamine -  1) otsimootori tööpõhimõtete tutvustus; kuidas töötavad sotsiaalsed tarkvarad - nt: FB (reklaami/tuttavat/gruppide soovitamine, eelvalikud jne), private browsing juhend; 
Küberkuritegevus ja sotsiaalsed ohud -  mõiste social engineering ja kuidas see toimib , 
social engineering skeemid (kaardipettused, E-ostud); laps üksi internetis ; 

Digitaalne sisuloome ja CC litsentsid, suhtlemine võrgustikes ;

 Mõisted: infoturve, küberturve, IoT ja internetis tulenevad ohud ning nende mõju;

GDPR noortele ja VOSK-lähenemine –lapse, vanema ja kooli vaatest;  e-suhtlus kooli ja vanemate vahel;

 e-identiteet ja selle kaitsmine;

Ohud mängudes ja ohtlikud mängud; 

 (Küber)kiusamine, ebasobiva sisuga pildid ja rollimängud;

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: auditoorne õpe,
Hindamisviisid: veebipõhine automaattest
Osalemise eeldus: õpetaja 7.taseme kutse omamine
Lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides, lisaks sooritatakse koolituse lõpus veebipõhine tagasiside. Tunnistus väljastatakse tagasiside täitnud osalejatele  BCS Koolitus tunnistuste süsteemist ning saadetakse automaatselt osaleja meiliaadressile

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: https://bcsk-my.sharepoint.com/:b:/...
Õppematerjalide loend: juurdepääs õppematerjalidele antakse osalejatele koolitusseminari käigus; avalikult saavad materajlid kättesaadavaks alates 15.12.2018 läbi bCS Koolitus AS veebikeskkonna
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: õpetaja 7. kutsestandard, aktiivne õpetaja või koolijuht
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Märksõnad: ohutus, targalt internetis, õpetaja, koolijuht, sisekoolitus, eohutus, küberkiusamine, vosk
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse