Minimeetodimess „Noorte õppimise toetamine“

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Minimeetodimess „Noorte õppimise toetamine“ toob kokku varasemate koolituste vilistlased, et üksteiselt õppida ja mõtestada oma õpikogemust eesmärkide seadmisest kuni tulemuste nähtavaks muutmiseni.
Toimumise aeg: 14.11.2018 - 15.11.2018
Kontaktpäev:
  • 1. kontaktpäev (14.11.2018 16:00 - 15.11.2018 17:00)
Maht: 10 akad. tundi
  • Auditoorne: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 17 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
  • Aune Lillemets (asutusega seos puudub)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: Anna Kuzina, Anna.Kuzina@archimedes.ee, tel: +372 69 79 217
Toimumise koht
Aadress: Tallinn, Harju maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • kirjeldab noorte rolli õppimisprotsessis (noorsootöö kontekstis);
  • mõtestab enda väljakutseid noorte õppimise toetamisel
  • planeerib võimalike lahendusi noorte õppimise toetamiseks
  • analüüsib enda kui noore õppimist toetava inimese pädevusi õppeprotsessi kavandmiseks ja läbiviimiseks.


Sihtgrupid: Ühiskondlike ja huviorganisatsioonide juhid, Ringijuht, Sotsiaaltöötajad ja nõustajad, Noorsootööjuht, Sotsiaaltöö keskastme spetsialistid.
Noorsootöötajad, kes soovivad süvendada oma pädevusi noorte õppimise toetamisel: kuidas plaanida ja disainida õppimist noorsootöös, kuidas selle vilju nähtavaks teha, kuidas õpitut kirja panna ning väärtustada

Eelistatud on noorsootöötajad, kes on osalenud varasemalt vähemalt ühel neist koolitustest:
„Õppimise toetamine noorsootöös“, "Ekspressretk õppimismaastikul noorsootöös"
"Инженер-конструктор процесса обучения в работе с молодёжью"
„Passion for learning“ (2017 ja 2018)
Pikaajaline rahvusvaheline arenguprogramm LEVEL UP! Õppimise toetamine noorsootöös: sügavam mõistmine, kõrgem kvaliteet, rohkem tunnustamist. (http://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/arenguprogramm-level-up/)
Eesmärgid: Noorsootöötaja avaldab õppimiskogemuse noorsootöötegevustes aidates noortel endil mõtestada oma õpikogemust eesmärkide seadmisest kuni tulemuste nähtavaks muutmiseni. Ehk noorsootöötaja oskab praktiliselt toetada noorte õppimist ja kaasab noori õpiprotsessi planeerimisse. Ta teab kuidas luua sobiv keskkond noorele õpitu analüüsimiseks ning selle tunnustamiseks edasistes õpingutes, tööelus jms.
Sisukirjeldus:

Koolitusel proovime saavutada teooria ja praktika tasakaalu. Käsitleme kaks olulist teemat: kuidas anda õppijatele rohkem vabadust õpiprotsessi kujundamisel (ehk mida tähendab ennastjuhtiv õppimine)  ning millised on seega õppimise toetajana vajalikud pädevused ja meetodid. Üritatame üheskoos jõuda praktiliste soovituste ja lahendusteni. Minimeetodimessi ideeks on jagada ja tõsta esile häid praktikaid ja meetodeid; kaasata kolleege, et teineteiselt õppida ning ühiselt arutleda väljakutsete ja lisavõimaluste üle.

Õpisündmuse teemad:
  • Kuidas anda õppijatele rohkem vabadust õpiprotsessi kujundamisel (ennastjuhtiv õppimine) ja toetada neid oma kogemuste mõtestamisel ja esitlemisel?
  • Noorte õppimise toetamine praktikas: miks, mida ja kuidas?
  • Noorsootöötaja kui noore arengu ja õppimise toetaja – abistavad tööriistad - meetodid ja vajalikud pädevused õppimise toetajana. De-briefingu, reflektsiooni ja õpikogemuse kirjeldamise meetodid

Õppekeskkonna kirjeldus: Mitteformaalne koolituskeskkond, mis võimaldab lisaks koolitustegevustele mitteametlikku õhkkonda, mis soodustaks igapäevastest rollidest välja tulemist, osalejate tutvumist ja omavahelist suhtlemist, kogemuste vahetamist ning teine-teiselt õppimist.
Hindamisviisid: Eneserefleksioon
Osalemise eeldus: Osalejalt oodatakse täis mahus osalemist.
Lõpetamise tingimused:

Tõend väljastatakse, kui õppija on osalenud auditoorses töös täis mahus.

Dokumendi tüüp: Tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja: Aune Lillemets
MTÜ Partnership for Active Learning
Juhatuse liige

Aune kogemus noorsootööga ning koolitajana sai alguse tudengiorganisatsioonist AIESEC, kus ta osales ka rahvusvahelisel koolitajate koolitusel. Edaspidi oli tal võimalus ennast koolitajana arendada oma töö raames Ärinõuandlas ja läbida mitmeid koolitajatele suunatud koolitusi, näiteks programmi Euroopa Noored raames „UNIQUE R.I.D.E. 2011 – noortevaldkonna koolitajate koolitus“ Hollandis, Jouni Piekkari koolitus „Foorumteater ja protsessdraama töös noortega“,Sirje Vasmani koolitus „Hääl kui töövahend“ Tartu Rahvaülikoolis, Eesti Noorteühenduste Liidu koolitus "Simulatsioonide läbiviimine", "S.T.E.R. - Sociotherapy, Theatre, Empathy, Rhythm & Relaxation" - Noortevaldkonna koolitajate koolitus Poolas, osalemine mitmetel meetodimessidel jne. Formaalharidus on toetanud Aune arengut koolitajana läbi erinevate suveülikooli kursuste, kuid magistrikraadi omandasin Tartu Ülikoolis 2009-2013.a Ettevõtluse ja tehnoloogiajuhtimise erialal (MBA).
2009. aastal lõi Aune koos Priit Joonasega mittetulundusühingu Partnership for Active Learning ning teeb tänaseni regulaarseid koolitusi noortele, noorsootöötajatele ja sotsiaalsetele ettevõtetele kasutades aktiivõppemeetodeid. ESF programmi "Noorsootöö kvaliteedi arendamine" raames viis Aune koos Toomas Roolaiuga läbi koolitused 2010. ja 2011. aastal „Aktiivõppe meetodid noorsootöös: Õppimine ei saa olla igav!” ja 2012. aastal „Aktiivõpe: meetodisõltuvusest vabaks“.

Noorsootöö vallas on oluline veel mainida järgmisi kogemusi: õpilasfirmade juhendamine, „Euroopa Noorte“ projektide noorte nõustamine- juhendamine ning sotsiaalse ettevõtluse teemaliste noorteprogrammide raames koolitamine. Viimastel aastatel on Aune võtnud e-kursuseid ja süüvinud õppimise mehhanismide ning aju ehituse teemasse. Hetkel töötab Aune Hoopy OÜ lastevanematele suunatud rakenduse arendusmeeskonnas, kus tema ülesanne on analüüsida õppimist toetavaid mänge ja rakendusi ning luua õppimist toetavaid küsimustikke.
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.11.2018 16:00 - 15.11.2018 17:00
Koolitajad: Aune Lillemets (asutusega seos puudub)
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse