Kuidas käivitada ja juhendada LTT-huviringi – mõttest teostuseni.

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Et noored avastaksid huvi loodus-ja täppisteaduste (LTT) vastu, on vaja rohkem selle valdkonna huviringe. Koolitusel saab kätte tööriistakasti, milles on vajalikud kompetentsid noorte arengut ja isiksuse kujunemist toetava LTT-huviringi läbiviimiseks.
Toimumise aeg: 19.10.2018 - 14.12.2018
Kontaktpäev:
 • I moodul:  1. kontaktpäev (19.10.2018 09:30 - 19.10.2018 18:00)
 • I moodul 19.-20.10 Tartus (19.10.2018 10:00 - 20.10.2018 16:30)
 • I moodul:  2. kontaktpäev (20.10.2018 08:30 - 20.10.2018 16:30)
 • II moodul:  1. kontaktpäev (15.11.2018 09:30 - 15.11.2018 17:30)
 • II moodul 15.-16.11 Pärnus (15.11.2018 10:00 - 16.11.2018 16:30)
 • II moodul:  2. kontaktpäev (16.11.2018 08:30 - 16.11.2018 16:30)
 • III moodul 14.12 Tartus (14.12.2018 09:00 - 14.12.2018 16:30)
 • III moodul:  1. kontaktpäev (14.12.2018 09:00 - 14.12.2018 16:30)
Maht: 48 akad. tundi
 • Auditoorne: 40 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 19 kuni 23 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

tasuta

Koolitajad:
 • Tormi Kotkas (Tartu Loodusmaja)
 • MARI-LIIS PARTS (Tartu Ülikool)
 • Lii Araste (Tartu Ülikool)
 • Kaire Mertsin (Pernova Hariduskeskus)
 • Katrin Vaino (Tartu Ülikool)
 • Meelis Brikker (Tartu Erakool)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: Anna Kuzina, Anna.Kuzina@archimedes.ee, tel: +372 69 79 217
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu ja Pärnu
Lisainfo: I moodul 19.-20.10 Tartus
II moodul 15.-16.11 Pärnus
III moodul 14.12 Tartus
Kirjeldus
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
 • teadvustab oma rolli noorte teadus- ja tõenduspõhise maailmapildi kujundamisel;
 • analüüsib, millega peab arvestama huviringi korralduses;
 • kavandab õpet huviringis eesmärgipäraselt, sh koostab õpitulemuste saavutamist toetava tunnikava;
 • oskab koostada disainõppe elemente sisaldavat õppetegevust;
 • rakendab peamisi kaasavaid rühmajuhtimise meetodeid ja lastega (noortega) suhtlemise algtõdesid;
 • kirjeldab oma huviringi spetsiifikast lähtuvaid erinevaid turundamise ja rahastamise võimalusi;
 • kavandab huviringi tööd lähtuvalt huvihariduse regulatsioonidest.
Sihtgrupid: Koolitusele on oodatud kõik LTT mõnes valdkonnas pädevad inimesed (nt huvitegevuse läbiviijad, koolis tegutsevad noorsootöötajad, LTT valdkonna tudengid, LTT ringide osalejad), kes
- soovivad alustada noortele huviringi, kuid ei tea, kust alustada või vajavad julgustust;
- tunnevad puudust nii õpetamismetoodikast kui teadmistest huvihariduse korralduslike aspektide kohta
- on juba alustanud huviringi juhendamist, kuid vajavad tuge, soovivad oma teadmisi/oskusi täiendada ja uusi ideid saada.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Koolitusprogrammi eesmärk on anda sissejuhatavad teadmised ja oskused nüüdisaegsel õpikäsitusel põhinevate huviringide käivitamiseks ja läbiviimiseks loodus-, täppisteaduste või tehnoloogia valdkonnas, sh teadmised korralduslikest, pedagoogilistest ja LTT-spetsiifilistest aspektidest. Koolituse edukalt läbinud kasutavad ringijuhendamisoskusi LTT valdkonnas, asudes tööle juba olemasolevasse huvikooli või käivitades uue huviringi.
Sisukirjeldus:

LTT huviringi juhendajatel on oluline roll noortes loodus-ja täppisteaduste valdkonna vastu huvi äratamisel ja hoidmisel. Koolitusel saab ülevaate nii pedagoogilistest ja ringitöö korralduslikest aspektidest (sh noorsootöö eripärad ja seadusandlus) kui LTT-valdkonna spetsiifilistest teadmistest ja oskustest; lisaks tehakse sissejuhatus disainimisel põhineva loodusteadusi ja tehnoloogiat lõimiva õppetegevuse juhendamisse ning STEAM-õppesse. Vajalike teoreetiliste teadmistega seotakse praktilised uurimuslikud ja loovmõtlemisel põhinevad ülesanded.

Koolitus on koostatud Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse ja loodusteadusliku hariduse keskuse koostöös. Koolituse arendusse on panustanud mitmed erinevad huviharidusasutused, Eesti Teadusagentuur, Teadushuvihariduse Liit, TÜ Koolifüüsika Keskus ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia.

Õppetöö on jaotatud kolmeks mooduliks: I. moodul 19.-20.10 Tartus, II. moodul 15.-16.11 Pärnus; III. moodul 14.12 Tartus. Moodulite vahele jääb iseseisev töö, mille jooksul saavad osalejad koolitusel käsitletut praktikas rakendada.

Õpisündmuse teemad:
 • Huvihariduse alused ja huviringi korraldus;
 • LTT-huviharidus, noorte teadus- ja tõenduspõhise maailmapildi kujundamine;
 • suhtlemise alused töös laste ja noortega, kaasav grupijuhtimine;
 • juhendaja roll ja tegevuse mõtestamise alused;
 • huviringi õppe kavandamine;
 • sissejuhatus loodusteaduslikku kirjaoskusesse sh uurimusliku õppe alused;
 • disainõpe ja loovmõtlemine;
 • loodusteadusi ja tehnoloogiat lõimiva õppetegevuse kavandamine (STEM ja STEAM).
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö viiakse läbi aktiivõpet võimaldavates koolitusruumides, mis on varustatud vajalike vahenditega ja mille ruume on võimalik rühmatöödeks kohandada. Lisaks külastatakse teadushuviharidust pakkuvaid õppeasutusi ja osaletakse LTT valdkonnaga seostuvates huviringides.
Hindamisviisid: Iseseisev töö (sh eneseanalüüs etteantud küsimuste põhjal; tunnikava koostamine; õppetegevuse läbiviimine grupiga; tunnivaatluse analüüs).
Osalemise/ alustamise eeldused: Osalejalt oodatakse täis mahus osalemist. Samuti eeldatakse valmisolekut aktiivseks meeskonnas õppimiseks, eneseanalüüsiks ning loovateks lähenemisteks ehk kõigeks, mida oodatakse nüüdisaegselt õppijalt.
Lõpetamise tingimused:

Lõpetamise tingimusteks on iseseisvate tööde esitamine tähtaegselt ja osalemine auditoorsel tööl vähemalt 80% ulatuses. Puudutud osa tuleb iseseisvalt omandada.

Väljastatavad dokumendid: 

Tunnistus: õppija on osalenud koolitusel täies mahus või osalenud vähemalt 80% ulatuses ja omandanud puuduva osa iseseisvalt. Koostatud kodutöö/läbiviidud iseseisev töö näitab õpiväljundite saavutamist. 

Tõend: õppija on osalenud koolitusel täies mahus või osalenud vähemalt 80% ulatuses ja omandanud puuduva osa iseseisvalt. Koostatud kodutöö/läbiviidud iseseisev töö ei näita õpiväljundite saavutamist. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Link materjalidele: http://www.etag.ee/wp-content/uploa...
Õppematerjalide loend: Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest. Toim. K. Saart, S. Söömer.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Tormi Kotkas
juhtivkoolitaja
Taust: Tormi Kotkas on Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse doktorant ning nooremteadur. Tema uurimisteema käsitleb õpilaste loodusteaduste-alast karjääriteadlikkust ja selle kujundamise võimalusi põhikooli III astmel. Tal on kogemusi nii üldhariduskooli bioloogiaõpetajana kui uudse LTT-valdkonna huviringi („Teadus toidus“) juhendajana Tartu Loodusmajas. Lisaks omab mitmeaastast kogemust täiskasvanute koolitajana loodusteaduste õpetajate täiendkoolituses.

Katrin Vaino
Taust: Katrin Vaino töötab Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuses teadurina. Ta on omandanud doktorikraadi loodusteaduslikus hariduses, keskendudes loodusteaduste õpetajate professionaalse arengu uurimisele. Praegused uurimissuunad käsitlevad disainipõhise õppe rakendamise võimalusi üldhariduskoolis.
Katrin on töötanud üle 20 aasta üldhariduskoolis keemiaõpetajana, sh ringijuhendajana. Mitmete üldhariduskoolidele suunatud õppematerjalide autor ning riikliku õppekava arendusmeeskonna liige.


Meelis Brikker
Taust: Meelis Brikkeril on kõrgharidus bioloogias ning ta on lõpetanud Tartu Kunstikooli illustratsiooni erialal. Ta omab enam kui 3-aastast kogemust õppejõu ja täienduskoolitajana; varasemate töökogemuste hulka kuulub töö haridustehnoloogia spetsialistina (2013-2018) ja osalemine mitmetes kodumaistes ning rahvusvahelistes teadus- ja arenguprojektides. Hetkel tegutseb õpetajana Tartu Erakoolis, kolme erineva huviringi juhendajana huvikoolis Huvitera ning projektispetsialistina Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuses.

Egle Säre
Taust: Egle Särel on doktorikraad haridusteadustes ning tal on pikaajaline kogemus erinevatel pedagoogilistel teemadel nii tudengite kui tegevõpetajate koolitamises (õppe kavandamine, kasvatus ja õppetöö planeerimine, arutelu juhtimine, küsimused õppeprotsessis, õppetöö eesmärgistamine, mõtlemisoskuste kujundamine, tähelepanu ja keskendumisoskuse treenimine). Töötab Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis õpetajakoolituse õppejõuna ning MTÜ Vaikuseminutid koolitajana.


Mari-Liis Parts
koolituse koordinaator
Taust: Mari-Liis Parts töötab Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuses koordinaatorina, teemavaldkonnaks huviharidus ja huvi- ja üldhariduse lõimimine. Ta on juhtinud 2017.aasta algusest teadushuviringide juhendajate koolituse arendust.
Väljatöötaja: Tartu Ülikool
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.10.2018 - 20.10.2018
Toimumise koht: SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Aadress: Lille tn 10, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond Tartu maakond
URL: https://www.tartuloo...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Sissejuhatus huviharidusse ja huviringi korraldusse. Grupijuhendamise alused.

TEEMAD:
Mis on huvihariduse eesmärk ja põhimõtted?
Milleks teha teadushuviringi?
Sissejuhatus huviringi käivitamisega seotud korralduslikesse aspektidesse.
Kuidas lastega (noortega) toime tulla – õpime kaasavat juhendamist.
Sissejuhatus iseseisvasse tunnivaatlusse.
Tutvumine Tartu Loodusmajaga.
Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.10.2018 09:30 - 19.10.2018 18:00
Koolitajad: Tormi Kotkas (Tartu Loodusmaja), MARI-LIIS PARTS (Tartu Ülikool), Kaire Mertsin (Pernova Hariduskeskus)
Toimumise koht: SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Aadress: Lille tn 10, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond Tartu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: TEEMAD:
Mis on huvihariduse eesmärk ja põhimõtted?
Milleks teha teadushuviringi?
Sissejuhatus huviringi käivitamisega seotud korralduslikesse aspektidesse.
Kuidas lastega (noortega) toime tulla – õpime kaasavat juhendamist.
Sissejuhatus iseseisvasse tunnivaatlusse.
Tutvumine Tartu Loodusmajaga.
Päevakava vabatekstina: 19.10
9:30 saabumine. Tervituskohv
10.00-12.30 õppetöö
12.30 lõunasöök
13.15-15.00 õppetöö
15.00-15.30 sirutuspaus
15.30-17.30 õppetöö, sh ringkäik Tartu Loodusmajas.
18.00 Õhtusöök

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.10.2018 08:30 - 20.10.2018 16:30
Koolitajad: Tormi Kotkas (Tartu Loodusmaja), MARI-LIIS PARTS (Tartu Ülikool), Lii Araste (Tartu Ülikool), Katrin Vaino (Tartu Ülikool)
Toimumise koht: SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Aadress: Lille tn 10, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond Tartu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: TEEMAD:
Mis on huvihariduse eesmärk ja põhimõtted?
Milleks teha teadushuviringi?
Sissejuhatus huviringi käivitamisega seotud korralduslikesse aspektidesse.
Kuidas lastega (noortega) toime tulla – õpime kaasavat juhendamist.
Sissejuhatus iseseisvasse tunnivaatlusse.
Tutvumine Tartu Loodusmajaga.
Päevakava vabatekstina: 20.10
9.00-12.30 õppetöö
12.30 lõunasöök
13.15-14.45 õppetöö
14.45-15.00 sirutuspaus
15.00-16.30 õppetöö

Vaata vähem

II moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.11.2018 - 16.11.2018
Toimumise koht: Perova Hariduskeskus
Aadress: Kooli tn 6b, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond Pärnu maakond
URL: http://www.pernova.e...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Huviringi korraldus. Loodusteadusliku kirjaoskuse alused. Õppe kavandamine.

TEEMAD:
Huviringi turundamise ja rahastamise võimalused.
Õppe kavandamine. Motivatsioon. Arengulised iseärasused.
Sissejuhatus loodusteaduslikku kirjaoskusesse. Uurimuslik õpe.
Tutvumine Pernova hariduskeskuse võimalustega.
Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.11.2018 09:30 - 15.11.2018 17:30
Koolitajad: Tormi Kotkas (Tartu Loodusmaja), MARI-LIIS PARTS (Tartu Ülikool), Kaire Mertsin (Pernova Hariduskeskus)
Toimumise koht: Perova Hariduskeskus
Aadress: Kooli tn 6b, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond Pärnu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: TEEMAD:
Huviringi turundamise ja rahastamise võimalused.
Õppe kavandamine. Motivatsioon. Arengulised iseärasused.
Sissejuhatus loodusteaduslikku kirjaoskusesse. Uurimuslik õpe.
Tutvumine Pernova hariduskeskuse võimalustega.
Päevakava vabatekstina: 9:30 saabumine. Tervituskohv
10.00-12.30 õppetöö
12.30 lõunasöök
13.15-15.00 õppetöö
15.00-15.30 sirutuspaus
15.30-17.30 õppetöö, sh ringkäik Pernova hariduskeskuses.
18.00 Õhtusöök

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.11.2018 08:30 - 16.11.2018 16:30
Koolitajad: Tormi Kotkas (Tartu Loodusmaja), MARI-LIIS PARTS (Tartu Ülikool), Lii Araste (Tartu Ülikool), Katrin Vaino (Tartu Ülikool)
Toimumise koht: Perova Hariduskeskus
Aadress: Kooli tn 6b, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond Pärnu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00-12.30 õppetöö
12.30 lõunasöök
13.15-14.45 õppetöö
14.45-15.00 sirutuspaus
15.00-16.30 õppetöö

Vaata vähem

III moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.12.2018 - 14.12.2018
Toimumise koht: SPARK Makerlab
Aadress: Narva mnt 3, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond Tartu maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Loovus ja lõimitud õpe LTT-huviringis. Juhendaja professionaalse arengu planeerimine.

TEEMAD:
Sissejuhatus disainõppesse: STEM ja STEAM.
Loovmõtlemine.
Eneseanalüüsi mudelid.
Kokkuvõtted ja plaanid edaspidiseks.
Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.12.2018 09:00 - 14.12.2018 16:30
Koolitajad: Tormi Kotkas (Tartu Loodusmaja), MARI-LIIS PARTS (Tartu Ülikool), Katrin Vaino (Tartu Ülikool), Meelis Brikker (Tartu Erakool)
Toimumise koht: SPARK Makerlab
Aadress: Narva mnt 3, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond Tartu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 Saabumine. Tervituskohv
9.15-12.30 õppetöö
12.30 lõunasöök
13.15-14.45 õppetöö
14.45-15.00 sirutuspaus
15.00-16.30 õppetöö

Vaata vähem

I moodul 19.-20.10 Tartus - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.10.2018 10:00 - 20.10.2018 16:30
Koolitajad: Tormi Kotkas (Tartu Loodusmaja), MARI-LIIS PARTS (Tartu Ülikool)
Toimumise koht: Tartu ja Pärnu
Lisainfo: I moodul 19.-20.10 Tartus
II moodul 15.-16.11 Pärnus
III moodul 14.12 Tartus

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: KÄSITLETAVAD TEEMAD:
Mis on huvihariduse eesmärk ja põhimõtted?
Milleks teha teadushuviringi?
Sissejuhatus huviringi käivitamisega seotud korralduslikesse aspektidesse.
Kuidas lastega (noortega) toime tulla – õpime kaasavat juhendamist.
Sissejuhatus iseseisvasse tunnivaatlusse.
Päevakava vabatekstina: 19.10
9:30 saabumine. Tervituskohv
10.00-12.30 õppetöö
12.30 lõunasöök
13.15-15.00 õppetöö
15.00-15.30 sirutuspaus
15.30-17.30 õppetöö, sh ringkäik Tartu Loodusmajas.
Õhtusöök

20.10
9.00-12.30 õppetöö
12.30 lõunasöök
13.15-14.45 õppetöö
14.45-15.00 sirutuspaus
15.00-16.30 õppetöö

Vaata vähem

II moodul 15.-16.11 Pärnus - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.11.2018 10:00 - 16.11.2018 16:30
Koolitajad: Tormi Kotkas (Tartu Loodusmaja), MARI-LIIS PARTS (Tartu Ülikool)
Toimumise koht: Tartu ja Pärnu
Lisainfo: I moodul 19.-20.10 Tartus
II moodul 15.-16.11 Pärnus
III moodul 14.12 Tartus

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: KÄSITLETAVAD TEEMAD:
Huviringi turundamise ja rahastamise võimalused.
Õppe kavandamine. Motivatsioon. Arengulised iseärasused.
Sissejuhatus loodusteaduslikku kirjaoskusesse. Uurimuslik õpe.
Päevakava vabatekstina: 15.11
9:30 saabumine. Tervituskohv
10.00-12.30 õppetöö
12.30 lõunasöök
13.15-15.00 õppetöö
15.00-15.30 sirutuspaus
15.30-17.30 õppetöö, sh ringkäik Pernova hariduskeskuses.
Õhtusöök

16.11
9.00-12.30 õppetöö
12.30 lõunasöök
13.15-14.45 õppetöö
14.45-15.00 sirutuspaus
15.00-16.30 õppetöö

Vaata vähem

III moodul 14.12 Tartus - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.12.2018 09:00 - 14.12.2018 16:30
Koolitajad: Tormi Kotkas (Tartu Loodusmaja), MARI-LIIS PARTS (Tartu Ülikool)
Toimumise koht: Tartu ja Pärnu
Lisainfo: I moodul 19.-20.10 Tartus
II moodul 15.-16.11 Pärnus
III moodul 14.12 Tartus

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: KÄSITLETAVAD TEEMAD:
Sissejuhatus disainõppesse: STEM ja STEAM.
Loovmõtlemine.
Eneseanalüüsi mudelid.
Kokkuvõtted ja plaanid edaspidiseks.
Päevakava vabatekstina: Esialgne päevakava

9.00 Saabumine. Tervituskohv
9.15-12.30 õppetöö
12.30 lõunasöök
13.15-14.45 õppetöö
14.45-15.00 sirutuspaus
15.00-16.30 õppetöö

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse