Õpetaja tervis ja tasakaal: tervislik õpikeskkond ja läbipõlemise ennetamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursusel keskendutakse käitumise dünaamika kujunemisele ja kujundamisele klassiruumis, kui kõikide osapoolte vaimse ja füüsilise tervise alusele. Uuritakse muuhulgas, kuidas emotsioonidega toime tulla ja säilitada motivatsiooni.
Toimumise aeg: 18.10.2018 - 05.12.2018
Maht: 56 akad. tundi
  • Auditoorne: 48 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Avatud Meele Instituut (AMI)
Projektijuht: Reili Pae, reili@ami.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Pärnu Muuseum
Aadress: Aida tn 3, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond 80010
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja kompetentsimudel
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • tunneb terve ja turvalise õpikeskkonna indikaatoreid ja teab, milliste meetodite abil jõuda klassis koostöise õhustikuni;
  • teab, millest tekivad distipliiniprobleemid ning kiusamine grupi psühholoogilise arengu protsessis, oskab neid ennetada ja kohaseid sekkumisi valida ning mõistab, kuidas klassi psühholoogiline kliima mõjutab õppimist ja nii õppija kui õpetaja vaimset tervist;
  • tunneb meetodeid, mille abil õpilastele õpetada oma emotsioonide mõistmist, motivatsiooni säilitamist ja vaimse tervise hoidmist;
  • on omandanud teadmised, kuidas jälgida, hinnata ja väärtustada enda füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, ning ennetada läbipõlemist;
  • oskab suurendada enda rollidevahelist tasakaalu ja kasutada emotsionaal-kognitiivseid oskusi enesetõhususe suurendamiseks.
Sihtgrupid: Kõik õpetajad.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Mõista käitumise dünaamika kujunemist ja kujundamist klassiruumis, kui vaimse tervise alust ning õppida rakendama erinevaid meetodeid ja vahendeid vaimse tervise ja motivatsiooni säilitamiseks ning emotsioonidega toimetulekuks.
Sisukirjeldus:

I KÄITUMISE DÜNAAMIKA KUJUNEMINE JA KUJUNDAMINE KLASSIRUUMIS- KÕIGI OSAPOOLTE VAIMSE JA FÜÜSILISE TERVISE ALUS (16 t)

Grupi psühholoogilise arengu faasid, turvalise ja väärtustava koostööni jõudmine. Õpetaja võimalused ja vastutus klassi kui grupi arengu suunamisel. Õpetaja põhioskused erisuste käsitlemiseks ja konfliktifaasi juhtimiseks. Kiusamise eristamine mängust ja tülist. Kiusamise vormid. Kiusamine kui grupiline tegevus, rollid grupis, grupiliikmete reageeringud kiusamisele ja nende mõjutamine. Kiusamise ennetamine, lühisekkumised, nende harjutamine (konfrontatiivne ja mittekonfrontatiivne meetod) 

II ÕPETAJA JA ÕPILASE VAIMSE TERVISE SÄILITAMINE (32 t)

ENESEJUHTIMINE ALUSED JA ROLLIDEVAHELISE TASAKAALU LEIDMINE 

Enesetõhususe mõiste ja selle seos õpetajatööga. Tervikliku ajakasutuse alused, oma ajakasutuse analüüs, pakilisuse ja olulisuse printsiip aja planeerimisel. Inimese hoiakute, võimete ja tegutsemise vahelised seosed. Valikute tegemine, proaktiivne ja reaktiivne tegutsemine. Inimlikud vajadused ja nendevahelise tasakaalu saavutamine. Oma rollide määratlemine, eesmärgistamine, nende tasakaal, edasiarendamine ja seos missiooniga. Tulemuslik eesmärgistamine ja sellega seonduv kavandamine ja saavutatu hindamine. Pinge, stressi ja läbipõlemise mõisted ja omavaheline seos. Meetodid ja vahendid käsitletud teemade eakohaseks õpetamiseks õpilastele.

EMOTSIOONIDEGA TOIMETULEK JA MOTIVATSIOONI SÄILITAMINE 

Emotsionaalne intelligentsus ja selle arendamise võtted. RÕK-i üldpädevuste arendamise seos emotsionaalse intelligentsuse alaoskustega . Emotsioonide seos vajaduste ja motivatsiooniga. Emotsioonide märkamine, äratundmine ja nimetamine, selle harjutamine koolis. Õpetaja ja õpilase autonoomne motivatsioon. Enesemääratlusteooria ja selle praktilised rakendused koolis. Neli motivatsiooni välise regulatsiooni vormi. Kognitiivne paindlikkus ja kognitiivsed pidurdusprotsessid. Harjumuspärased mõttemustrid, piiravad ja kasulikud uskumused, nende muutmine. Neuroplastilisuse olemus. Metakognitsioon. Kognitiivsed sündmuste ümberhindamised ja emotsionaalse reaktsiooni muutmine. Edu ja ebaeduga seotud uskumused, nende muudetavus. Õpitud optimism ja meetodid selle harjutamiseks. Kognitiivsete jm. emotsiooni reguleerimisega seotud strateegiate õpetamine õpilastele (sh. tähelepanu ümbersuunamised, perspektiivivahetamine, positiivne ümberhindamine). Kehataju arendamine enesekindluse suurendamiseks ja väljendusvõimaluste avardamiseks. Eneseabi ja depressiooniga toimetuleku mobiiliäppide tutvustus.

Kursuse viivad läbi sõltuvalt piirkonnast kogemustega Avatud Meele Instituudi koolitajad:

Lääne-Eestis: Ene Velström ja Priit Ahte

Ida-Eestis: Ene Velström ja Priit Ahte

Põhja-Eestis: Ene Velström ja Anu Parts

Lõuna-Eestis: Koidu Tani-Jürisoo

Õppevorm: kombineeritud
Lõpetamise tingimused:

Osalemine kursusel täismahus, aktiivne osavõtt kogemusõppest; iseseisvate tööde sooritamine ja osalemine e-keskkonna tegevustes.

Osalejale väljastatakse SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolituskeskuse Avatud Meele Instituut tunnistus.

Õppekavarühm: Psühholoogia
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I MOODUL - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.10.2018 - 19.10.2018
Toimumise koht: Tradehouse Koolituskeskus (Hommiku 2, Port Artur 1, III korrus)
Aadress: Hommiku tn 2, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond Pärnu maakond

Vaata detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

II MOODUL - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.11.2018 - 16.11.2018
Toimumise koht: Pärnu Muuseum
Aadress: Aida tn 3, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond 80010 Pärnu maakond

Vaata detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

III MOODUL - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.12.2018 - 05.12.2018
Toimumise koht: Pärnu Muuseum
Aadress: Aida tn 3, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond 80010 Pärnu maakond

Vaata detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse