Rikastamisprogramm. Professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogramm

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Rikastamisprogrammi eesmärk pakkuda professionaalses õpikogukonnas osalemise kogemusega õpetajatele täiendusõpet.
Toimumise aeg: 09.01.2019 - 20.03.2019
Registreerimine avatud 25.10.2018
Registreerimine suletud alates 09.01.2019
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (09.01.2019 10:00 - 09.01.2019 16:00)
 • 2. koolituspäev (28.01.2019 10:00 - 28.01.2019 16:00)
 • 3. koolituspäev (19.02.2019 10:00 - 19.02.2019 16:00)
 • 4. koolituspäev (20.03.2019 10:00 - 20.03.2019 16:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 68 akad. tundi
 • Auditoorne: 28 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Marge Kimmel, marge.kimmel@ut.ee
Vaatlev partner: SA Innove
Toimumise koht
Toimumise koht: Esimene õppepäev 9.jaanuaril toimub Viljandis, Viljandi Kultuuriakadeemias (Posti 1)
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

 •  omab süsteemset arusaama professionaalsete õpikogukondade toimimise põhimõtetest; 
 • mõtestab iseenda kui õpikogukonna eestvedaja rolli ja olulisust õpetajate professionaalse arengu toetajana, kogu koolikultuuri ja Eesti arengu edendajana;
 • kirjeldab õpikogukondade ja võrgustike olulisemaid tunnuseid ja teadvustab nende rolli (haridus)uuenduste võimendamisel;
 • on tutvunud kolleegide erinevate õpikogukonna lugudega ning isiklikult vaadelnud vähemalt kahe erineva õpikogukonna tööd kahes erinevas õppeasutuses (ühes koolis ja ühes lasteaias) ja analüüsinud sellest lähtuvalt iseenda õpikogukonna toimimist ja varasemat õpikogukonna kogemust;
 • on omandanud õpiväljundid, mis on vajalikud edasijõudnutele õpikogukondade oskuslikuma eestvedamise toetamiseks (väärtustab aktiivset kuulamist ja teadvustab selle olulisust õpikogukonna juhtimisel-modereerimisel; väärtustab lahenduskeskset lähenemist ja on ise kogenud selle eeliseid; väärtustab ühise visiooni ja „meie“-tunde tekkimist, on kogenud erinevaid viise nende loomiseks ning oskab valida sobivamaid enda tööks õpiringi(de) juhina; analüüsib (oma) õppeasutuse kultuuri sobiva mudeli alusel, teadvustab selle arengukohti ja on valmis panustama kooli/lasteaia arengusse; on kasutanud oma õpikogukonnas erinevaid aktiivõppe meetodeid, sh vähemalt üht mängu (rollimäng, simulatsioon vms) üht, mis seotud kirjalike tekstidega ja üht, mis seotud digivahendite kasutamisega nin reflekteerinud erinevate aktiivõppe meetodite üle, kaasates sellesse ka oma kogukonna liikmeid; on kasutanud õpiringi juhtide ühisplatvorme ja veebiressursse, oskab leida vajalikku infot); 
 • mõtestab refleksiooni olulisust professionaalse õpikogukonna töös ning oskab toetada teiste õpetajate eneseanalüüsi;
 • oskab koordineerida kooli- või lastaiapõhise õpikogukonna tegevust vastavalt haridusasutuse eesmärkidele, et võimendada positiivseid muudatusi õppimiskultuuris ja toetada haridusuuenduste levikut.


Sihtgrupid: Rikastamisprogrammi saavad registreeruda alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad*, kellel on 1) professionaalses õpikogukonnas/õpiringis/õpigrupis osalemise varasem kogemus, 2) õpikogukonna (taas)loomine (oma) koolis/ lasteaias, 3) juhtkonna tugi ja esindaja toetus koolitusel osalemiseks ja õpikogukonna moodustamiseks koolis/ lasteaias.

* Õpetaja selle programmi raames on koolieelses lasteasutuses (va lastehoiuteenust osutav organisatsioon), üldhariduskoolis (sh mittestatsionaarset õpet pakkuv üldhariduskool) või kutseõppeasutuses osalise või täistööajaga õpetaja ametikohal töötav isik.
Eesmärgid: Rikastamisprogrammi eesmärk on pakkuda professionaalses õpikogukonnas osalemise kogemusega õpetajatele täiendusõpet:

- professionaalsete õpikogukondade teadlikuks ja süsteemseks loomiseks;
- õpikogukonna eestvedamiseks ning juhtimiseks;
- õpikogukonna töö analüüsimiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks;
- strateegiad jätkusuutliku visiooni loomiseks, vastuseisu, probleemide ja tagasilöökidega toimetulekuks.
Sisukirjeldus:

Rikastamisprogramm koosneb neljast ühepäevasest õppesessioonist Tutvutakse  professionaalse õpikogukonna tööga. Õpiväljundite saavutamist toetab iseseisev töö, mis hõlmab kodulugemist, auditoorses töös õpitu katsetamist ja läbitegemist õpikogukonnas ning õpikogukonnatöö analüüsi ja refleksiooni ühises e-portfoolios.

Õpikogukonna/ õpiringi kogemust tutvustavad koolid/lasteaiad:

Tartu grupp:

 • Tartu Raatuse Kool

Viljandi grupp:

 • Viljandi Riigigümnaasium (uuenduskeskne valdkondlik õpikogukond/ õpirning)

Tallinna grupp:

 • Randvere Kool (kollegiaalne praktikakogukond, kujundava hindamise kogukond Brookhart/Tiisvelt) 
Õpisündmuse teemad:
 • Tutvumine ja seniste õpikogukonnakogemuste kaardistamine ja võrdlemine
 • Õpikogukond ja selle potentsiaal õpetaja professionaalse arengu toetamisel ning kooli kui õppiva organisatsiooni arengus
 • Õppe kavandamise põhipunktid ja nende kasutamine õpikogukonna töö kavandamisel
 • Refleksioon
 • Muutuste juhtimine
 • Õpikogukonna eesmärkide seadmine (sense of urgency), ühise missiooni leidmine
 • Motivatsioon
 • Õpiringi jätkusuutlikkus

Koolitajad: Maria Jürimäe , Anzori Barkalaja, Katri Lamesoo

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse portfoolio koostamise ja esitlemise läbi.
Osalemise eeldus: Rikastamisprogrammiga saavad alustada alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad*, kellel on 1) professionaalses õpikogukonnas/õpiringis/õpigrupis osalemise varasem kogemus, 2) õpikogukonna (taas)loomine (oma) koolis/ lasteaias, 3) juhtkonna tugi ja esindaja toetus koolitusel osalemiseks ja õpikogukonna moodustamiseks koolis/ lasteaias.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 80% ulatuses ja õpiväljundite saavutamine.

Õpiväljundite hindamisviisid: Õpikogukonna moodustamine, õpikogukonna töö juhtimine, portfoolio koostamine ja esitlus.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.01.2019 10:00 - 09.01.2019 16:00
Toimumise koht: Esimene õppepäev 9.jaanuaril toimub Viljandis, Viljandi Kultuuriakadeemias (Posti 1)
Aadress: Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Teemad:

- Tutvumine ja seniste õpikogukonnakogemuste kaardistamine ja võrdlemine
- Õpikogukond ja selle potentsiaal õpetaja professionaalse arengu toetamisel ning kooli kui õppiva organisatsiooni arengus
- Õppe kavandamise põhipunktid ja nende kasutamine õpikogukonna töö kavandamisel

Õpiväljundid:

- kirjeldab õpikogukondade olulisi tunnuseid ja võrdleb erinevaid mudeleid;
- analüüsib erinevate õpikogukondade tegevuse kavandamist Akkeri mudeli abil, võrdleb erinevate aspektide lahendamist erinevate kogukondades;
- analüüsib ja mõtestab professionaalse õpikogukonna loomise eesmärke ja kasutegureid järgmistelt tasanditelt – õpetajate professionaalne areng, iga õppija areng, kooli/lasteaia areng, haridusvaldkonna arengud;
- kirjeldab õpikogukondade ja võrgustike olulisemaid tunnuseid ja teadvustab nende rolli (haridus)uuenduste võimendamisel;
- teadvustab refleksiooni kui professionaalse õpikogukonna olulist tunnust; mõtestab refleksiooni olulisust professionaalse õpikogukonna töös ning oskab sobiva mudeliga toetada nii enda kui teiste õpetajate eneseanalüüsi.
Päevakava vabatekstina: Õppepäeva ajakava:

9.45 – 10.00 tervituskohv
10.00 – 12.00 õpe
12.00 – 12.30 lõuna
12.30 – 14.00 õpe
14.00 – 14.15 kohvipaus
14.15 – 16.00 õpe

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.01.2019 10:00 - 28.01.2019 16:00
Aadress: Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Teemad:

- Kooli õpikogukonna/ õpiringi külastus
- Sissejuhatus (eelteadmised antud õpikogukonna eripärast – struktuur, meetodid, juhendamise eeldused, tugimaterjalid, millistel juhtudel sobib just see mudel)
- Osalemine õpiringis kas vaatleja või liikmena (olenevalt kooli ja õpiringis osalejate valmisolekust)
- Refleksioon

Õpiväljundid:

- omab täpsemaid teadmisi vaadeldud professionaalse õpikogukonna mudeli teoreetilise tausta ja toimimise kohta
Päevakava vabatekstina: Õppepäeva ajakava:

9.45 – 10.00 tervituskohv
10.00 – 12.00 õpe
12.00 – 12.30 lõuna
12.30 – 14.00 õpe
14.00 – 14.15 kohvipaus
14.15 – 16.00 õpe

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.02.2019 10:00 - 19.02.2019 16:00
Aadress: Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Teemad

Lasteaia õpikogukonna/ õpiringi külastus
Sissejuhatus (eelteadmised antud õpikogukonna eripärast – struktuur, meetodid, juhendamise eeldused, tugimaterjalid, millistel juhtudel sobib just see mudel)
Refleksioon
Muutuste juhtimine
Õpikogukonna eesmärkide seadmine (sense of urgency), ühise missiooni leidmine
Motivatsioon

Õpiväljundid:
- omab täpsemaid teadmisi vaadeldud professionaalse õpikogukonna mudeli teoreetilise tausta ja toimimise kohta;
- analüüsib vestlust ja oskab välja tuua aktiivse kuulamise elemente/tunnuseid;
- väärtustab jagatud refleksiooni ja vaatenurkade paljusust, samas omab kogemust konstruktiivsest tagasiside saamisest.
Päevakava vabatekstina: Õppepäeva ajakava:

9.45 – 10.00 tervituskohv
10.00 – 12.00 õpe
12.00 – 12.30 lõuna
12.30 – 14.00 õpe
14.00 – 14.15 kohvipaus
14.15 – 16.00 õpe

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.03.2019 10:00 - 20.03.2019 16:00
Aadress: Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Teema:

Õpiringi jätkusuutlikkus

Õpiväljundid:
- väärtustab ühise visiooni ja „meie“-tunde tekkimist, on kogenud erinevaid viise nende loomiseks ning oskab valida sobivamaid enda tööks õpiringi(de) juhina;
- analüüsib oma õppeasutuse kultuuri sobiva mudeli alusel, teadvustab selle arengukohti ja on valmis panustama oma kooli/lasteaia arengusse;
- väärtustab aktiivõppemeetodeid ning on valmis neid kasutama nii õpilastega kui kolleegidega õpikogukonnas.
- reflekteerib oma kogemust kogukonnajuhina ja oskab seda kasutada professionaalses arengus;
- on valmis kogukonnatööga oma koolis või lasteaias jätkama ning tunneb end selle juhtimiseks pädevana.
Päevakava vabatekstina: Õppepäeva ajakava:

9.45 – 10.00 tervituskohv
10.00 – 12.00 õpe
12.00 – 12.30 lõuna
12.30 – 14.00 õpe
14.00 – 14.15 kohvipaus
14.15 – 16.00 õpe

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse