Erinevad õppemeetodid humanitaar- ja sotsiaalainetes - eesmärgist relfleksioonini

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on mõeldud meisterõpetajale või meisterõpetajaks pürgivale õpetajale. Selle eesmärgiks on analüüsida ja luua nüüdisaegsel õpikäsitlusel põhinevaid uuenduslikke õppeviise.
Toimumise aeg: 22.08.2018 - 18.09.2018
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 24 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 28 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: OLGA SCHIHALEJEV, olga.schihalejev@ut.ee
Toimumise koht
Aadress: JõGEVA MAAKOND
Lisainfo: 22.-23. august Jõgevamaa
18. september Tartu Ülikool
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja kompetentsimudel
Õpiväljundid: Koolituse läbinud õpetaja
1) analüüsib ja planeerib õppetegevusi nüüdisaegsest õpikäsitlusest lähtuvalt;
2) analüüsib suuliselt ja kirjalikult oma professionaalset arengut;
3) inspireerib, juhendab ja nõustab oma kolleege õppeprotsessi juhtimisel ja analüüsimisel, õppijate arengu toetamisel, klassi/rühma juhatamisel ja ainedidaktikas;
4) toetab kolleegide professionaalset arengut, tagasisidestab kolleegide koostatud stsenaariumeid;
5) juhib meeskonnatööd ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid õpikeskkonna ja õppetegevuse arendamiseks.
Sihtgrupid: õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on analüüsida ja luua nüüdisaegsel õpikäsitlusel põhinevaid uuenduslikke õppeviise; analüüsida oma ja toetada kolleegide professionaalset arengut.
Sisukirjeldus: Nüüdisaegse õpikäsituse elemendid
Nüüdisaegsest õpikäsitusest lähtuva metoodika näited
Ideekavandite korje ja loomine
Õppijate vastutuse ja motivatsiooni tekitamine ja hoidmine
Trialoogiline õppimine ja kollegiaalne toetamine
Meetodite esitlus (videotreening)
Digitaalse õpiloo koostamine
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine vähemalt 50% auditoorses õppetöös, digitaalse õpiloo koostamine ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Andrus Org - eesti kirjanduse lektor (TÜ), Herbert Masingu kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja; vähemalt viieaastane kogemus õpetajate koolitamisel .
Maigi Vija - emakeeleõpetuse assistent (TÜ); vähemalt viieaastane kogemus õpetajate koolitamisel .
Aleksandra Sooniste - Tartu Katoliku kooli arendusjuht ja sotsiaalainete õpetaja
Olga Schihalejev - religioonipedagoogika dotsent (TÜ), Hugo Treffneri gümnaasiumi usundiõpetuse õpetaja; vähemalt viieaastane kogemus õpetajate koolitamisel
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus

Tagasi kalendrisse