Kuidas toetada käitumisraskustega noori?

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Eesmärk on toetada noorsootöötajate professionaalset arengut, nimelt, teadlikku tegutsemist käitumisraskustega noore toetamisel. Prioriteedis on TUGILA teostajad, koolitus on aga avatud kõigile huvilistele.
Toimumise aeg: 29.05.2018 - 30.05.2018
Kontaktpäev:
 • I. päev (29.05.2018 10:30 - 29.05.2018 19:00)
 • II. päev (30.05.2018 09:00 - 30.05.2018 16:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 14 akad. tundi
 • Auditoorne: 14 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 18 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Piret Jeedas (MTÜ Ruumiloojad)
Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Eesti
Lisainfo: Koolitusel osalemiseks palume registreeruda end hiljemalt 21. maiks.

Osalemine on tasuta (sh majutus vajaduse korral). Transpordi korraldus on osalejate enda kanda.

Koolitus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab märgata käitumisraskustega noori;
 • oskab valida sobivad sekkumised noore toetamiseks;
 • kirjeldab üht juhtumit töös käitumisraskustega noorega: analüüsib oma tegevust, sõnastab strateegiad tegutsemiseks sarnases olukorras tulevikus. 

Sihtgrupid: prioriteedis on TUGILA programmi teostajad, kes on varasemalt läbinud pikaajalise arenguprogrammis (2016-2018.a).
Oodatud on ka teemast huvitatud noortega töötavad spetsialistid (selle all mõistame nii noorsootöötajaid, huvihariduse spetsialiste, huvitegevuse korraldajaid, noortejuhte, mentoreid, koolitajaid kui ka kõiki teisi, kes noortega töötavad). Kasuks tuleb Motiveeriva Intervjueerimise koolituse läbimine ja MI tehnikate rakendamine.
Eesmärgid: noorsootöötaja oskab teadlikult toetada käitumisraskustega noori.
Sisukirjeldus:

 Oma töös puutume kokku käitumisraskustega noortega, kelle tegutsemine on mingil põhjusel tavapärasest käitumisest erinev. Käitumisraskuste põhjuseid võib olla erinevaid - oluline on oskus põhjuseid märgata ja ära tunda.

Koolituse "kuidas toetada käitumisraskustega noori?" eesmärk on toetada (eeskätt TUGILA teostaja, aga laiemalt noorsootöötajate) teadlikku tegutsemist käitumisraskustega noore toetamisel.

Õppekava läbimine toetab noorsootöötaja kutsestandardi taset 6.

Õppeprotsess:  olulisel kohal on kogemuste jagamine ja reaalsete juhtumitega töö. Olulisel kohal on töös esilekerkivate juhtumite analüüs. Kasuks tuleb MI (http://www.emita.ee) põhimõtete ja praktikate rakendamine. Teadmiste ja eelneva kogemuse puudumine aga ei takista osalemist!

Õppemeetodid: kaasav loeng, grupitöö, juhtumianalüüs, dialoog grupis, õpitu ülekanne jne

Õppekava koostamise alus:
koolitus toetab Noorte Tugilates tegutsevate teostajate professionaalset arengut. Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu.

Õpisündmuse teemad:
 • kontakti võtmine, usalduse loomine, noore tausta kaardistamine, sekkumise võimalused / piirangud, noore toetamine;
 • sõltuvusprobleemidega noore märkamine ja toetamine. Reageerimise viisid, eetilised küsimused, vastutus ja kohustus;
 • vägivaldse käitumise märkamine ja sekkumise võimalused, sh koduvägivald, seksuaalne kuritegu, kaklused. 
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: koolitus toimub avarates seminariruumides, kus on piisavalt ruumi praktiliste harjutuste tegemiseks. Majutuse tagab koolituse korraldaja.
Hindamisviisid: juhtumianalüüs
Lõpetamise tingimused:
 • Õpiväljundite saavutamise hindamiseks koostab kirjaliku juhtumianalüüsi: kirjeldab üht juhtumit käitumisraskustega noorega töös, analüüsib juhtumit lähtuvalt koolitusel käsitletust ja sõnastab strateegiad tegutsemiseks sarnases olukorras tulevikus.

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus: osaleja on osalenud koolitusel täies mahus. Koostatud juhtumianalüüs näitab õpiväljundite saavutamist.
 • Tõend: osaleja on osalenud koolitusel täies mahus. Koostatud juhtumianalüüs ei näita õpiväljundite saavutamist.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitust aitab ette valmistada ja ellu viia Piret Jeedas (Tugila arenguprogrammi juhtivkoolitaja).

Koolitajate kvalifikatsioon

Marina Paddar töötab täna Kõrveküla Põhikoolis sotsiaalpedagoogina.
Varasemalt on ta töötanud Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuris. Ta on lõpetanud Sisekaitseakadeemia politseikolledži. Töötanud üle 30aasta süütegusid toime pannud alaealiste, nende perede ja võrgustikuga. On lektor Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja haridusteaduskonnas lapse õiguste ja heaolu õppemoodulis „Lapse õigused praktilises töös lapsega“. On olnud Tartu maakonna alaealiste komisjoni liige alates institutsiooni loomisest 1998.aastal ja esimees kuni Tartu Maavalitsuse tegevuse lõpetamiseni 31.12.2017. On läbinud lepitaja koolituse. Läbi oma tööelu on tegelenud konfliktilahendamiste ja nõustamisega, aidanud alaealistel lahendada omavahelisi konfliktsituatsioone kui ka konflikte täiskasvanutega.
Motiveeriva intervjueerimise baaskoolituse läbis ta 2010 aastal, edasijõudnute kursuse 2013 aastal ning MI treeneri koolituse 2015.a. MI-d hakkas rakendama peale 2010 aastal saadud koolitust. On seda kasutanud oma igapäevases klienditöös nii politseis, politseikadette juhendades ja mentoriks olles, kui ka alaealiste komisjonis ja koolis töötades. On koolitaja MTÜ Öökullis ja EMITA Koolis.

Ljudmilla Atškasov on hariduselt psühholoog ning spetsialiseerunud tööle sõltuvusprobleemidega inimestega. Käesoleval hetkel töötab ta Tartus AJK-Kliinikus psühholoogina ning koolitajana MTÜ Öökull Koolitus-ja nõustamiskeskuses ja EMITA Koolis. MI praktiseerimist alustas ta 2008 a. töötades vanglas psühholoogina. Aastast 2010 on teinud erinevatele sihtgruppidele MI baaskoolitusi. 2015. a. täiendas end rahvusvahelisel MI treenerite koolitusel. Ta on olnud tegev erinevates preventsioonialastes projektides nii projektijuhina kui ka treeningute läbiiviijana alaealistele. Arvestades sihtgruppi, kellega ta igapäevaselt töötab, peab möödapääsmatuks motiveeriva intervjueerimise kasutamist.
Ljudmilla on EMITA asutajaliige, MINT liige, juhatuse liige MTÜ Öökull Koolitus-ja nõustamiskeskuses.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I. päev
I. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.05.2018 10:30 - 29.05.2018 19:00
Koolitajad: Piret Jeedas (MTÜ Ruumiloojad)
Toimumise koht: Tartu
Aadress: Eesti
Lisainfo: Koolitusel osalemiseks palume registreeruda end hiljemalt 21. maiks.

Osalemine on tasuta (sh majutus vajaduse korral). Transpordi korraldus on osalejate enda kanda.

Koolitus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames.
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Käitumisraskuste põhjuseid võib olla erinevaid - oluline on oskus põhjuseid märgata ja ära tunda. 29.-30. mail 2018 toimub Tartus koolitus eesmärgiga toetada noorsootöötajate teadlikku tegutsemist käitumisraskustega noore toetamisel.

Juhendavad Marina Paddar (Kõrveküla Põhikooli sotsiaalpedagoog, 30- aastane kogemus süütegusid toime pannud alaealiste, nende perede ja võrgustikuga, koolitaja MTÜ´s Öökull) ja Ljudmilla Atškasov (AJK-Kliiniku psühholoog ning koolitaja MTÜ's Öökull, spetsialiseerunud tööle sõltuvusprobleemidega inimestega).
Koolitust aitab ette valmistada ja ellu viia Piret Jeedas (Tugila arenguprogrammi juhtivkoolitaja).

Koolituse oluline lisaväärtus on võimalus kohtuda teiste noorsootöötajatega (sh TUGILA teostajatega) ning võtta aeg kogemuste jagamiseks.
Päevakava vabatekstina: 1 päev: 29.05.2018

10.30 saabumine
11-13.00 koolitus
13-14.00 lõuna
14-15.30 koolitus
15.30-15.45 kohvipaus
15.45 - 18.00 koolitus
18.30 õhtusöök

2 päev
9.00-10.30 koolitus
10.30-10.45 kohvipaus
10.45-12.30 koolitus
12.30-13.30 lõuna
13.30- 16.00 koolitus
II. päev
II. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.05.2018 09:00 - 30.05.2018 16:00
Koolitajad: Piret Jeedas (MTÜ Ruumiloojad)
Toimumise koht: Tartu
Aadress: Eesti
Lisainfo: Koolitusel osalemiseks palume registreeruda end hiljemalt 21. maiks.

Osalemine on tasuta (sh majutus vajaduse korral). Transpordi korraldus on osalejate enda kanda.

Koolitus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames.
Päevakava vabatekstina: 2 päev
9.00-10.30 koolitus
10.30-10.45 kohvipaus
10.45-12.30 koolitus
12.30-13.30 lõuna
13.30- 16.00 koolitus

Tagasi kalendrisse