TUGILA teostaja kasvulava: kuidas targalt ja teadlikult toetada ennast, noori ja kolleege?

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus TUGILA teostaja on oma praktikat uuriv, pidevalt katsetav ja unikaalset lähenemist kujundav tegija. Koolitusel osalemine toetab tegutsemist eneseteadliku ja ennastjuhtiva professionaalina. Koolitusel uurime praktiliste harjutuste toel järgmisi teemasid:
Toimumise aeg: 17.05.2018 - 18.05.2018
Kontaktpäev:
  • 1. päev (17.05.2018 10:30 - 18.05.2018 16:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 14 akad. tundi
  • Auditoorne: 14 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 18 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Osalemine on tasuta (sh majutus Tallinnas vajaduse korral). Transpordi korraldus on osalejate enda kanda.

Koolitus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames. 

Koolitajad:
  • Piret Jeedas (MTÜ Ruumiloojad)
Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinn

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • Analüüsib oma tegutsemispraktikat lähtuvalt koolitusel käsitletud mudelitest / käsitustest (eneseteadlikkus, professionaalne identiteet, kasvuuskumus) ja koostab individuaalse “enesearengulogi”.
  • Sõnastab viisid eneseteadlikkuse ja kasvuuskumuse toetamiseks töös noortega / kolleegidega.

Sihtgrupid: TUGILA programmi teostajad, kes on varasemalt läbinud pikaajalise arenguprogrammis (2016-2018.a).
Eesmärgid: TUGILA teostaja kui eneseteadlik ja ennastjuhtiv professionaal.
Sisukirjeldus:

Me elame põneval ajastul, kus valikuid on palju ja võimalusi rohkem kui kunagi varem: teisalt võivad inimesele / professionaalile seatud ootused tekitada segadust ja pinget. Eneseteadlikkus on seotud oskusega mõista iseennast ja seda, kuidas teised meid näevad. Kasvuuskumuse mõtteviisi kandmine võiks aidata meid targemalt toetada inimesi meie ümber.

Kahe päeva jooksul uuritakse järgmisi teemasid:

Mina kui professionaal täna: eneseteadlikkus professionaalina (Tasha Eurich), professionaalne areng ja identiteet (Mari Karm)

Enesehoiu praktikad: säilenõtkus ehk psühholoogiline paindlikkus (resilience)

Südikuse roll minu arengus (Angela Duckworth)

Kasvuuskumuse mõtteviisi (Carol Dweck) roll enda ja teiste arengu toetamisel, arengut toetav tagasiside ja tagasisideviisid


Õppeprotsess: olulisel kohal on kogemuste jagamine, eneseanalüüs, grupis õppimine.

Õppemeetodid: kaasav loeng, grupitöö, paarisjuhendamine, juhtumianalüüs, dialoog grupis, eneseanalüüs jm


Õppekava koostamise alus: koolitus toetab Noorte Tugilates tegutsevate teostajate professionaalset arengut. Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Õppekava läbimine toetab noorsootöötaja kutsestandardi taset 6. 

Õpisündmuse teemad:

minu eneseteadlikkus professionaalina,

enesehoiu praktikad: säilenõtkus ehk psühholoogiline paindlikkus (resilience) ja südikus,

kasvuuskumuse mõtteviisi roll enda ja teiste arengu toetamisel (inglise keeles: growth mindset; Carol Dweck),

arengut toetav tagasiside ja tagasisideviisid.


Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub seminariruumides Tallinnas (võimalusel ka pargis) kus on piisavalt ruumi praktiliste harjutuste tegemiseks.

Majutuse tagab koolituse korraldaja.

Õppevahendid: osalejad saavad teemakohased koolitusmaterjalid, sh soovitusliku kirjanduse loetelu.
Korraldajate poolt on vajalikud töövahendid: paberid, markerid, pliiatsid, märkmepaberid jne.
Osalemise eeldus: Tegutsemine TUGILA teostajana
Lõpetamise tingimused:

Hindamine:

Õpiväljundite saavutamise hindamiseks koostab osaleja nädala jooksul kirjaliku enesearengulogi, mis sisaldab järgmisi ülesandeid:

Eneseanalüüs “Mina kui eneseteadlik professionaal” toetudes koolitusel käsitletud mudelitele ja teooriatele (min 1 lk);

Märka ühe nädala jooksul tagasisidet endale (mida sina saad) ja endalt (mida sina annad). Analüüsi oma kogemust lähtuvalt juurdekasvu mõtteviisi paradigmast (min 1 lk).

Väljastatavad dokumendid:

Tunnistus: osaleja on osalenud koolitusel täies mahus. On koostanud ja esitanud tähtaegselt kirjaliku enesearengulogi.

Tõend: osaleja on osalenud koolitusel täies mahus. Enesearengulogi ei ole esitatud.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Säilenõtkus https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/2655 http://www.teadlikkus.com/blogi/sailenotkus-kui-oskus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Läbiviijad:

Piret Jeedas
On ruumilooja, loovprotsesside müksaja ning Tallinna Ülikooli külalisõppejõud. Piret kavandab pikaajalisi õpiteekondi, nt “Arendus- ja koostööprotsesside eestvedamine organisatsioonis”, Haridusinnovatsiooni Meistriklass, “Inseneride labor: kuidas luua insenere toetav arengukeskkond?”. Teda paeluvad inimesed, kes soovivad sukelduda päris probleemide lahendamisse, uute ideede arendamisse ja elluviimisse. Täna loob ruumi Sähvatustele ehk uurib eri valdkonna inimeste loomeimpulsse.

Triin Ulla
On kirglik “suure pildi” vaataja, mis on viinud tegutsema haridusvaldkonda. Triinu jaoks on suurim põnevus ja väljakutse elus aru saada, mis on need mehhanismid, mis aitaks viia hästi toimiva ühiskonnani, kus meie oluline ressurss - inimesed, toimetaks enesetõhusalt, koostöiselt, ennastjuhtivalt ja probleeme lahendavalt. Hariduselt on Triin psühholoog, kuid Noored Kooli programmi kaudu töötanud 5 aastat sotsiaalainete õpetajana vene emakeelega õpilastele. Täna töötab Triin õpetajate mentori ja pedagoogika õppejõuna ning soodustab ühiskonna lõimitust läbi noorsootöö.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. päev
1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.05.2018 10:30 - 18.05.2018 16:00
Koolitajad: Piret Jeedas (MTÜ Ruumiloojad)
Toimumise koht: Tallinn
Aadress: Eesti
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Õppeprotsess: olulisel kohal on kogemuste jagamine, eneseanalüüs, grupis õppimine.
Õppemeetodid: kaasav loeng, grupitöö, paarisjuhendamine, juhtumianalüüs, dialoog grupis, eneseanalüüs jm

Teel juhendavad Piret Jeedas (Ruumi Loomine) ja Triin Ulla (mentor, pedagoogika õppejõud, Tallinna Ülikool). Kui palusime neil ühe lausega edasi anda koolituse juhtmõtet, siis on need järgmised:
Piret usub, et eneseteadlik inimene hoolib endast rohkem ja kujundab seeläbi unikaalse ja tähendusliku elu.
Triin leiab, et kasvuuskumuste ja mõtteviisi temaatika on lahendus mitmetele üldistele ühiskondlikele väljakutsetele, nende seas enesekindluse, -teostuse ja vaimse tervise teemad.

Koolituse oluline lisaväärtust on võimalus kohtuda teiste TUGILA teostajatega ning võtta aeg kogemuste jagamiseks.
Päevakava vabatekstina: 1 päev: 17.05
10.30 saabumine
11-13.00 koolitus
13-14.00 lõuna
14-15.30 koolitus
15.30-15.45 kohvipaus
15.45 - 18.00 koolitus
18.30 õhtusöök

2 päev: 18.05
9.00-10.30 koolitus
10.30-10.45 kohvipaus
10.45-12.30 koolitus
12.30-13.30 lõuna
13.30- 16.00 koolitus (sirutus paus vahepeal)

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse