Pedagoogilise haridusega HEV laste õppe koordineerija pedagoogilis-psühholoogiliste nõustamisoskuste täiendamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse läbinu on läbi mõelnud enda kui nõustaja rolli HEV laste toetamise koordineerijana, teab ja tähtsustab hariduslike erivajadustega laste erinevaid vajadusi, oskab efektiivsemalt nõustada lapsevanemaid ja kolleege nii individuaalselt kui ümarlauas,
Toimumise aeg: 19.10.2018 - 30.11.2018
Maht: 24 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: HELEN SEPPA, helen.seppa@ut.ee, tel: 7376448
Toimumise koht
Aadress: TARTU MAAKOND
Lisainfo: Salme 1a, Tartu www.ht.ut.ee/taienduskoolitus

Toimub kaks 8-tunnist õppepäeva: 19. oktoober ja 30. november 2018.

Enne kursusele registreerumist hinnake palun oma reaalseid ajalisi võimalusi. Eeldame, et kursusele registreerunud osalejatel on võimalik osaleda mõlemal väljakuulutatud õppepäeval ja valmisolek sooritada iseseisev ülesanne.
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- väärtustab nõustamisoskuste olemasolu ja arendamist HEVKO töös;
- teab pedagoogilis-psühholoogilise nõustamise eripärasid võrreldes teiste nõustamismeetoditega;
- teab täiskasvanu (teise õpetaja, lapsevanema) nõustamise eripärasid;
- õppija on harjutanud praktilisi oskusi, mille abil on võimalik tõhustada koostööd kooli meeskonnas;
- õppija on harjutanud praktilisi oskusi, mille abil on võimalik parandada suhete kvaliteeti ja tõhustada koostööd lapsevanematega;
- õppija on arendanud metakognitiivseid oskusi, analüüsinud nõustajale vajalikke omadusi, teostanud eneseanalüüsi ning teadvustanud iseenda olemasolevad ja arendamist vajavad nõustamisoskused;
- õppija on teadvustanud ja rakendanud meeskondliku nõustamise (ümarlaua) põhimõtteid ning erinevaid rolle selles;
- õppija oskab järgida konstruktiivse kohtumise läbiviimise struktuuri;
- õppija on analüüsinud HEV lapse aitamiseks kokku kutsutud.
Sihtgrupid: Õpetaja.
Õpetajad (üld- ja kutseharidus)
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Kursuse läbinu on läbi mõelnud enda kui nõustaja rolli HEV laste toetamise koordineerijana, teab ja tähtsustab hariduslike erivajadustega laste erinevaid vajadusi, oskab efektiivsemalt nõustada lapsevanemaid ja kolleege nii individuaalselt kui ümarlauas, et koolis probleeme ennetada või nendega toime tulla.

Koolituse läbimine toetab kutsestandardis vanemõpetaja ja meisterõpetaja tasemel kompetentsi nõustamine ja mentorlus.
Sisukirjeldus: HEVKO roll haridussüsteemis, enda kui vanemate ja õpetajate toetaja nähtavaks tegemine, hariduslikud erivajadused
Aitamis- ja nõustamisoskused
Nõustamine haridussüsteemis ja pedagoogilis-psühholoogilise nõustamise eripärad võrreldes teiste nõustamismeetoditega
Hea nõustaja omadused
Nõustamissuhe, positiivse suhte loomine ja säilitamine- rollimäng
Vestluse juhtimine: selge eneseväljendamine, kuulamine ja aktiivne kuulamine, enesekehtestamine- praktilised harjutused
Erinevad probleemilahendusmeetodid, konfliktide lahendamine
Pedagoogilis-psühholoogiline meeskondlik nõustamine ümarlauas- rollimäng ette antud juhtumi baasil
Rollimängu analüüs teoreetiliste pidepunktide abil: konstruktiivse ümarlaua ülesehitus ja läbiviimine; soodsa õhkkonna loomine aruteluks, vestluse alustamine, probleemi täpsustamine, probleemi lahendamine, kohtumise lõpetamine
Kodutööna esitatud ümarlaudade analüüs gruppides, ettepanekud ja soovitused, nõustamise tulemuslikkus ja nõustamist takistavad tegurid
Konstruktiivse tagasiside andmine teistele täiskasvanutele (lapsevanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele) nii positiivse kui negatiivse info edastamisel
Täiskasvanute vahelise keerulise ja emotsionaalse suhtlemisega toime tulemine
Iseseisev ülesanne: Ümarlaua organiseerimine oma koolis
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine mõlema päeva õppetöös, iseseisva töö arvestuslik sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Ly Erg - MA (koolipsühholoogia), koolipsühholoogi V kutsekvalifikatsioon
Õppekavarühm: Kasvatusteadused

Tagasi kalendrisse