Tantsuline liikumine uues liikumisõpetuse ainekavas (I-III kooliaste)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Toetada kehalise kasvatuse õpetajate teadmisi ja oskusi uue liikumisõpetuse ainekava alusel tantsulise liikumise õpetamist. Toetada kehalise kasvatuse õpetajate eneseanalüüsi ja uurimispädevuse kasvu. Toetada õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu. To
Toimumise aeg: 28.08.2018 - 27.10.2018
Maht: 54 akad. tundi
  • Auditoorne: 44 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Anu Sööt, anu.soot@ut.ee
Toimumise koht
Aadress: VILJANDI MAAKOND
Lisainfo: Sakala Keskus, Tallinna tn 5, Viljandi Toimumise kuupäevad:
28.-29.08.2018
28.-29.09.2018
26.-27.10.2018

https://www.kultuur.ut.ee/et/taiendusope
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- on saanud teadmised ja oskused uue liikumisõpetuse ainekava alusel tantsulise liikumise õpetamisest;
- on saanud teadmised ja oskused eneseanalüüsi ja reflekteerimise viisidest ning võimalustest ning teab põhimõtteid, kuidas seda õppetöös rakendada;
- on saanud teadmised, kuidas toetada õpilaste üldpädevuste kasvu;
- on saanud teadmised, kuidas kasutada õppetöös IKT võimalusi.
Sihtgrupid: Üldhariduskoolide kehalise kasvatuse õpetajad
Eesmärgid: Toetada kehalise kasvatuse õpetajate teadmisi ja oskusi uue liikumisõpetuse ainekava alusel tantsulise liikumise õpetamist.
Toetada kehalise kasvatuse õpetajate eneseanalüüsi ja uurimispädevuse kasvu.
Toetada õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu.
Toetada IKT õppetöös kasutamise oskuste tõusu.
Sisukirjeldus: Loovtants. Tantsuelemendid ja nende kasutamine liikumisel.
Laulumängud, pärimustantsud.
Tantsude loomine. Erinevad tantsud eneseväljenduse vahendina. Emotsiooni kehaline väljendus, emotsioon kui liikumise suuna, tempo, tasandi ja iseloomu mõjutaja.
Tantsulise liikumise seeriad kombineerituna erinevate edasiliikumisoskuste, suundade,
tasandite ja kiirustega.
Liikumine rütmi ja muusika saatel I -II kooliaste.
Liikumine rütmi ja muusika saatel III kooliaste.
Vaimne ja kehaline tasakaal. Kehatunnetuse-, meelerahu-, lõdvestuse-, taastumise- ja hingamisharjutused.
Kehakontroll asendites ja liikumisel lähtudes kontaktliikumise printsiipidest.
Kokkuvõte ja refleksioon.
Kodutöö - tunnikonspekti tantsulise liikumise kontekstis.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Osalemise eeldus: Töötamine üldhariduskooli kehalise kasvatuse õpetajana
Lõpetamise tingimused: Koolitusprogrammis osalemine vähemalt 90% ulatuses ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Vajadusel prinditud töölehed, kirjalikud õppematerjalid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Tiina Mölder - TÜ VKA lavalise liikumise lektor.
Anu Sööt - TÜ VKA tantsupedagoogika lektor.
Paul Bobkov - TÜ VKA rütmi ja koordinatsiooni lektor.
Raido Mägi - TÜ VKA tantsukunsti spetsialist.
Ele Viskus - TÜ VKA etenduskunstide rakendusteooria lektor.
Sille Kapper - Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, teadur
Rahvakunstiselts Leigarid, kunstilise juhi assistent, tantsuõpetaja, alates 2014 kunstiline juht.
Zoja Mellov - Rütmika- ja liikumisõpetaja, raamatute "Rütmika - loov liikumine" (1999) ja "Teatrimäng lastega" (2007) autor..
Ave Palu - Lastejooga õpetaja
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus

Tagasi kalendrisse