Noorte osaluse toetamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Noortega töötavatele spetsialistedele suunatud koolitus noorte otsustusprotsessides osalemise paremaks toetamiseks, noorte võimestamiseks ning osalusvõimaluste suurendamiseks erinevatel tasanditel.
Toimumise aeg: 14.09.2018 - 12.10.2018
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (14.09.2018 10:00 - 14.09.2018 17:00)
 • 2. kontaktpäev (11.10.2018 10:00 - 11.10.2018 17:00)
 • 3. kontaktpäev (12.10.2018 10:00 - 12.10.2018 20:30)
Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • Martti Martinson (SA Archimedes)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: Salome Šakarašvili, salome.sakarasvili@archimedes.ee, tel: 56652553
Toimumise koht
Aadress: Tallinn, Harju maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • analüüsib erinevaid osalusvõimalusi ning nende seoseid osaluse teooriaga enda KOVis/organisatsioonis;
 • eristab innovaatilisi osalusstruktuure ja -vorme enamlevinuist; 
 • rakendab oma töö planeerimisel teadmisi rahvusvahelisest noorte osalusest, osalusmudelistest ja teoreetilistest lähtekohtadest.
Sihtgrupid: Koolituse sitgrupiks on noortega töötavad spetsialistid ja noorteliidrid, sh noorsootöö spetsialistid, noortekeskuste töötajad, huvijuhid, noorteühingute liidrid.
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: teadmistel ja oskustel põhinev valmiseolek rakendada noorte osaluse kontseptuaalseid põhialuseid, osalusmudeleid ning innovaatilisi osalusvorme noorte osalemiseks ja kaasamiseks otsustusprotsessidesse enda organisatsioonis/omavalitsuses.
Sisukirjeldus: Koolitusel käsitletakse noorte osalust kui protsessi, millest noored aktiivsete kodanikena võtavad osa, avaldavad arvamust ning omavad nende elu puudutavates küsimustes ka otsustusõigust. Noorte osalus on tulenevalt noorsootöö seadusest üks noorsootöö aluspõhimõtetest ning noorte osaluse toetamine noorsootöötaja kutsestandardis toodud kohustuslik kompetents. Noorte õigus osaleda nende elu puudutavate küsimuste arutamises ja otsustamises tuleneb erinevatest nii rahvusvahelistest kui siseriiklikest õigusaktides ning osalusvõimaluste arendamine on prioriteetse teemana sätestatud nii kohaliku, riikliku kui ka Euroopa Liidu tasandi strateegilistes kavades. Seega on noorte osalusel selge seos inim- ja kodanikuõigustega, riiklike ning EL prioriteetidega ning kvaliteetse noorsootöö teenuse pakkumisega. 
Õpisündmuse teemad:
 • eapiirangud ja võim;
 • noorte osaluse definitsioonid;
 • noorte osaluse raamistikud: inimõigused ja ÜRO LÕK; seadused. Osalus kui õigus;
 • osalusmudelid ja -teooriad: Hart, Shier ja nende kasutamine noorte osaluse planeerimisel ja hindamisel
 • praktikate jagamine;
 • noorte osaluse toetamine koolis ja noortekeskuses. Juhtumianalüüsid;
 • alternatiivsed osalusstruktuurid ja –vormid.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorsel tööl standardse varustusega seminariruum ja iseseisval tööl kodukontor. Koolitus sisaldab ka ühepäevast õppevisiiti Soome Vabariiki, kus tutvutakse Helsingi linna noorte osalusmudeliga.
Hindamisviisid: Iseseisev töö ja eneseanalüüs
Osalemise eeldus: Õpingute alustamiseks eeldatakse inglise keele oskust tasemel, mis võimaldab koolituse käigus töötada ingliskeelsete materjalidega.
Lõpetamise tingimused:

Lõpetamise tingimusteks juhul, kui õppija soovib saada tunnistust, on hindamise läbimine täies mahus ja vähemalt rahuldavate tulemustega.

Koolituse lõpetamine tunnistusega:

koolitusel osaleja on läbinud koolituse täies mahus, sh sooritanud iseseisva töö; koolitusel osaleja on läbinud eneshindamise, mis kirjeldab õpiväljundite saavutamist vähemalt rahuldaval tasemel.

Koolituse lõpetamine tõendiga:

koolitusel osaleja on osalenud täies mahus vähemalt ühel auditoorse õppe päeval või kui hindamisel selgub, et ta ei ole saavutanud õppekavas sätestatud õpiväljundeid vastavalt kehtestatud hindamiskriteeriumitele

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Hart, R. (1992). Children’s Participation: From tokenism to citizenship. Florence: UNICEF International Child Decelopment Centre; Martinson, M. (2017). Noorte osalus kui ühiskonna lakmustest. Mihus: noorsootöö muutuvas maailmas, 21, 17-20. Shier, H. (2001
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajal on noorsootööalane kõrgharidus, koolitajana tegutsemise kogemus ning noorte osaluse alased ekspertteadmised nii Eesti kui rahvusvahelises kontekstis.
Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele
Märksõnad: noorte osalus, noorte kaasamine
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.09.2018 10:00 - 14.09.2018 17:00
Toimumise koht: Centennial Hotel Tallinn
Aadress: Endla tn 15, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.10.2018 10:00 - 11.10.2018 17:00
Toimumise koht: Oru Hotell
Aadress: Narva mnt 120, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.10.2018 10:00 - 12.10.2018 20:30
Aadress: Helsingi SOOME

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Sellel päeval toimub ühepäevane õppevisiit Helsingisse

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse