Riiklike õppekavade läbiva teema „Tervise ja ohutuse“ rakendamise koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel on võimalus arutleda ja leida lahendusi koolis ettetulevatele turvalisuse probleemidele, paraktiliste ülesannete lahendamine, kaasa näidisülesannete kogu. KOOLITUSELE REGISTREERUMINE: https://survey.ut.ee/index.php/227654?lan
Toimumise aeg: 05.04.2018 - 05.04.2018
Maht: 16 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 40 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Juta Jaani, juta.jaani@ut.ee
Partner, läbiviija: Tartu Ülikool
Õpisündmuse veebilink: https://survey.ut.ee/index.php/227654?lang=et
Toimumise koht
Toimumise koht: Maanteeameti esindus (Teelise 4, endine Pärnu mnt 463a)
Aadress: Teelise tn 4, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Täienduskoolituses osaleja:

 • omab ülevaadet riiklike õppekavade läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemise põhimõtetest ja teema aktuaalsusest;
 • teab ohutusõppe käsitlemise metoodikat, õpitulemusi, hindamise võimalusi ning lõimingu võimalusi aineõppe ja üldpädevustega;
 • teab ohutusõppe alateemade teoreetilist tausta, õppesisu ja õpitulemusi;
 • lahendab erinevatel meetoditel  ohutusõppe õpetajaraamatust läbitehtud ülesandeid;
 • teab ohutusõppe käsitlemise võimalusi koolis, sh digivahendite kasutamise ning õpetajatevahelise koostöö kavandamise võimalusi.

Sihtgrupid: Õpetaja.
Klassi- ja aineõpetajad.
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Koolituse tulemusel on osalejal teadmised ja oskused riiklike õppekavade läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemiseks ja tegevuste kavandamiseks, toetudes väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatule.
Sisukirjeldus:

Õpe tugineb väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatul.

 • Ülevaade  läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemise põhimõtetest ja teema aktuaalsusest. Ohutusõppe käsitlemise metoodika, õpitulemuste, kujundava hindamise ja lõimingu võimalused (üldpädevuste ja ainealaste õpitulemustega).
 • Ohutusõppe õpetajaraamatu väljatöötamisel osalenud partnerorganisatsioonide esindate  lühiülevaade ohutusõppe alateemade õppesisust ja õpitulemustest.
 • Ohutusõppe ülesannete lahendamine eri meetoditel koos teoreetilise ülevaate saamisega.
 • Arutelu õpetajate kokkupuutest ohutuse teemaga ja teema käsitlemise võimalustest koolis, sh digivahendite kasutamisest ning õpetajatevahelise koostöö kavandamisest.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Võimalus kasutada digivahendeid ja läbi viia praktiliste ülesannete lahendamist rühmades.
Osalemise eeldus: Soovitavalt tutvuvad õpetajad enne täienduskoolitusel osalemist eelnevalt saadetud ohutusõppe õpetajaraamatuga ning proovivad lahendada seal toodud ülesandeid.
Lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides.
Õpingute lõpetamise nõuded täitnud osalejale väljastatakse tõend täienduskoolitusel osalemise kohta.

Dokumendi tüüp: Tõend
Link materjalidele: http://www.liikluskasvatus.ee/opeta...
Õppematerjalide loend: Jaani, J., Haak, D., Piksööt, J. (toim). Ohutusõppe õpetajaraamat I-IV kooliastmele (2017).
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitajal on õpetamisalane pädevus, täienduskoolituse läbiviimise kogemus ning üldhariduskoolide riiklike õppekavade läbiva teema „Tervis ja ohutus“ (sh vee-, tule- ja plahvatusohutus, digiturvalisus, avalikus kohas käitumine, vägivallaennetus, varavastaste kahjude ja uimastiennetus, dokumendikohustus, piirivalve, liiklusohutus, hädaabi) arendamise kogemus.
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse