Probleemõpe ainetundides: ohutu ja tervisliku käitumise kujundamine. Haapsalu

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kuidas käivitada ja hoida õppija motivatsiooni? Mis on probleemõpe ja kuidas seda siduda ainekavaga? Kuidas käsitleda erinevaid elulisis teemasid nii, et see haarab õpilasi ja on neile tähenduslik? Praktiline koolitus õpetajale
Toimumise aeg: 04.06.2018 - 25.09.2018
Maht: 56 akad. tundi
  • Auditoorne: 48 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 16 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Tasuta

Korraldav asutus: SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus (Avatud Meele Instituut, Tartu)
Projektijuht: Kadri Varjak, kadri@ami.ee, tel: 58548313
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž
Aadress: Lihula mnt 12, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Osaleja:

- tunneb erinevaid õpistrateegiaid (probleemõpe, uurimuslik õpe, projektõpe) ja teab õpetaja võimalusi nende rakendamiseks ainetunnis erinevates kooliastmetes

- oskab koostada probleemõppe ülesannet, kavandada selle läbiviimise ning reflekteerida sellest saadud kogemusi

- teab, kuidas ainetundides käsitleda elulisi teemasid nii, et õppija motivatsioon käivituks ja säiliks

- kogeb ise probleemõppe sessiooni, kavandab ja viib läbi probleemõppe tunde oma õpilastega ning reflekteerib seda

Sihtgrupid: Õpetaja.
Töötavad õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Koolitusel osalenud õpetajatel on hoiakud, teadmised ja oskused õppijate üldpädevuste, hoiakute, teadmiste ja oskuste arengu toetamiseks probleemõppe abil, et käsitleda ainetundides õppija jaoks tähenduslikke teemasid.
Sisukirjeldus:

PROBLEEMÕPPE JA ÕPPIJA MOTIVATSIOONI KÄIVITAMISE ALUSED

• Kaasaegne arusaam õppimisest:

- Koosõppimise eeldused ja neile vastava õpikeskkonna loomine

• Turvalise suhtekeskkonna loomine klassiruumis:

- lepingute koostöine loomine ja rakendamine,

- sallivuse suurendamine,

- kogemuste jagamise, eesmärgistamise ja isiklikke valikute võimaldamine

• Motivatsioon õppimisel ja selle seos turvalisusega

• Probleemõppe alus

• Erinevate õpistrateegiate (probleemõppe, uurimusliku õppe ja projektõppe) võrdlemine, seosed, eesmärgid

• Õpetaja kui grupijuhi roll ja õpilase roll probleemõppes

• Õpetaja ja õpilase hoiakute mõju probleemõppes

• Õpilaste hoiakutega tegelemise viisid

• Vastupanude juhtimine klassiruumis

PROBLEEMÕPPE LÄBIVIIMISE MUDEL ELULISTE TEEMADE NÄITEL

• Probleemõppe sessioonil osalemine tervise ja ohutuse teemal. Sessiooni refleksioon

• Probleemõppe sammud

• Probleemõppe ettevalmistamine

- Probleemülesannete koostamine ja esitamise viisid;

- Kokkulepped klassiruumis;

- Kokkulepped väljaspool klassiruumi

• Probleemõppe läbiviimine:

- Probleemõppe läbiviimise mudel: õpetaja ja õpilaste tegevused

PROBLEEMÕPPE RAKENDAMINE AINETUNDIDES

• Probleemõppe rakendamise võimalused ainetundides ja erinevates kooliastmetes

• Probleemõppe läbiviimisest tekkinud kogemuste refleksioon

• Praktiline töö probleemõppe läbiviimisel tekkinud keerukuste ja takistustega

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppekeskkond on piisav õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks. Koolituskohad on ühistranspordi ja autoga kergesti ligipääsetavad. Koolitusruumis on täiskasvanud õppijale sobivad lauad ja toolid, õppeklassile kohane valgustus ja temperatuur. Õppekeskkond on varustatud vajalike tehniliste ja muude koolitusvahenditega, tahvli/pabertahvli kasutamise võimalusega, internetiühendusega. Kõik kursusel osalejad saavad personaalse korrastatud ja ühtlustatud A4 õppematerjalide komplekti, mis on komplekteeritud vastavalt täienduskoolituse koolituskavale.
Osalemise/ alustamise eeldused: Osalevad õpetajad, kellel on igapäevane õpetajatöö kogemus. Osaleja registreerub e-keskkonnas ja esitab elektroonselt kooskõlastuse kooli õppejuhiga täienduskoolitusel osalemise aja kindlustamise kohta, meetodite rakendamise võimalikkuse kohta igapäevatöös.
Lõpetamise tingimused:

Kursuse lõpetamiseks on osaleja osalenud 80% auditoorses tegevuses, koostanud iseseisva töö, esitlenud seda ning osalenud e-keskkonna tegevustes.

Osalejale väljastatakse SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolituskeskuse Avatud Meele Instituut tunnistus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajal on:
- kõrgharidus
- andragoogika- või täiskasvanukoolituse alane väljaõpe ja vastav töökogemus viimase 3 aasta jooksul
- töökogemus haridusasutuses
Koolitaja toetab sihipäraselt loodud õpisituatsioonis täiskasvanud õppijate õppimist ja enesearendust.
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
I moodul: PROBLEEMÕPPE JA ÕPPIJA MOTIVATSIOONI KÄIVITAMISE ALUSED - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.06.2018 - 05.06.2018
Toimumise koht: Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž
Aadress: Lihula mnt 12, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond Lääne maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: • Kaasaegne arusaam õppimisest:
- Koosõppimise eeldused ja neile vastava õpikeskkonna loomine
• Turvalise suhtekeskkonna loomine klassiruumis:
- lepingute koostöine loomine ja rakendamine,
- sallivuse suurendamine,
- kogemuste jagamise, eesmärgistamise ja isiklikke valikute võimaldamine
• Motivatsioon õppimisel ja selle seos turvalisusega
• Probleemõppe alus
• Erinevate õpistrateegiate (probleemõppe, uurimusliku õppe ja
projektõppe) võrdlemine, seosed, eesmärgid
• Õpetaja kui grupijuhi roll ja õpilase roll probleemõppes
• Õpetaja ja õpilase hoiakute mõju probleemõppes
• Õpilaste hoiakutega tegelemise viisid
• Vastupanude juhtimine klassiruumis
Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

II moodul: PROBLEEMÕPPE LÄBIVIIMISE MUDEL ELULISTE TEEMADE NÄITEL - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.08.2018 - 31.08.2018
Toimumise koht: Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž
Aadress: Lihula mnt 12, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond Lääne maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: • Probleemõppe sessioonil osalemine tervise ja ohutuse teemal. Sessiooni
refleksioon
• Probleemõppe sammud
• Probleemõppe ettevalmistamine
- Probleemülesannete koostamine ja esitamise viisid;
- Kokkulepped klassiruumis ;
- Kokkulepped väljaspool klassiruumi
• Probleemõppe läbiviimine:
- Probleemõppe läbiviimise mudel: õpetaja ja õpilaste tegevused
Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

III moodul: PROBLEEMÕPPE RAKENDAMINE AINETUNDIDES - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.09.2018 - 25.09.2018
Toimumise koht: Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž
Aadress: Lihula mnt 12, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond Lääne maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: • Probleemõppe rakendamise võimalused ainetundides ja erinevates
kooliastmetes

• Probleemõppe läbiviimisest tekkinud kogemuste refleksioon

• Praktiline töö probleemõppe läbiviimisel tekkinud keerukuste ja
takistustega
Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse