Tugiprogramm. Professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogramm

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogrammiga (tugiprogrammiga) luuakse eeldused õpetajate teadmiste/oskuste suurendamiseks professionaalsete õpikogukondade moodustamisest ja eestvedamisest ning motiveeritakse ja juhendatakse neid looma.
Toimumise aeg: 15.08.2018 - 30.10.2018
Maht: 78 akad. tundi
 • Auditoorne: 35 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 43 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 19 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: MARGE KIMMEL, marge.kimmel@ut.ee
Partner, läbiviija: SA Innove
Toimumise koht
Aadress: Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

1. mõtestab ja väärtustab oma liidrirolli nii õppeprotsessi juhtija ja kavandaja kui ka enda ja kolleegide professionaalse arengu toetaja ja suunajana;

2. väärtustab õpikogukondade potentsiaali õpetaja professionaalse arengu toetamisel ning kooli kui õppiva organisatsiooni arengus; kirjeldab professionaalse õpikogukonna tunnuseid, erinevusi ja eeliseid võrreldes teiste professionaalse arengu viisidega, on tutvunud erinevate õpikogukondade mudelite ja näidetega; 

3. teab, kuidas algatada oma koolis õpetajate professionaalne õpikogukond ja hoida seda töös; 

3.1 oskab kavandada professionaalse õpikogukonna tegevust, kaasates kogukonna liikmeid;
3.2 
väärtustab väljundi- ja protsessipõhist õppe kavandamist, oskab sõnastada eesmärke/ õpiväljund(e)id ja toetada selles ka kolleege; 

   3.3 teab, oskab kasutada ja on praktikas katsetanud erinevaid õpiringi töö viise: protokolle, grupitöö meetodeid, analüüsi-, refleksiooni- ja tagasisidestamise viise, mida kogukonnatöös rakendada; 
  3.4 teab grupi arengufaase ja grupitöö põhimõtteid; teab täikasvanud õppija eripärasid ja rakendab neid õpikogukonna tegevuse kavandamisel ja teostamisel;
  3.5 teab, oskab kasutada ja on praktikas katsetanud erinevaid eestvedamise ja muutuste juhtimise meetodeid ning oskab nende seast teha endale sobiva valiku. 
  
   4. oskab kasutada õpikogukonna meetodi võimalusi mõne konkreetse oma kooli õpetajate jaoks olulise aspekti puhul, nt õppe kavandamisel, õpilaste tagasisidestamisel, pädevuste arengu toetamisel, lõimingu ja õpetajate koostöö tõhustamisel, õpetajate individuaalsete arengueesmärkide ja kooli kui terviku arengueesmärkide seadmisel ja saavutamisel;  

   5. teab refleksiooni põhitõdesid ja oskab neid kasutada loodud õpikogukonna tegevuse ja õpitu analüüsimisel. Kirjeldab oma kogemusi, reflekteerides professionaalse õpikogukonna moodustamise ning toimimise aluspõhimõtted.

Sihtgrupid: Õpetaja.
Tegevuse sihtrühmaks on alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad.

Õpetaja siinse dokumendi kohaselt on koolieelses lasteasutuses (va lastehoiuteenust osutav organisatsioon), üldhariduskoolis (sh mittestatsionaarset õpet pakkuv üldhariduskool) või kutseõppeasutuses osalise või täistööajaga õpetaja ametikohal töötav isik.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Programmi eesmärk on pakkuda professionaalsest enesearengust ja kollegiaalse enesearengu eestvedamisest huvitatud õpetajatele täiendusõpet:

- muutunud õpikäsituse rakendamise võimalustest professionaalsete õpikogukondade abil;
- professionaalsete õpikogukondade loomiseks;
- õpikogukonna eestvedamiseks ning juhtimiseks.
Sisukirjeldus:

Professionaalne õpikogukond on grupp õpetajaid, kes tegutsevad koos, et õppida üksteise praktikatest ja omandada uusi teadmisi ning oskusi selleks, et arendada õpetamispraktikaid, mis toetavad õpilaste õppimist ja paremate õpitulemuste saavutamist. Erinevad uuringud kinnitavad, et ühine õppimine on tõhus täiendusõppe vorm ja aitab tegevuspraktikaid ühtlustada, seega on õpikogukondade eestvedajatel selle mõtteviisi levitamisel kanda väga oluline roll.

Tugiprogrammiga luuakse eeldused õpetajate teadmiste ja oskuste suurendamiseks professionaalsete õpikogukondade moodustamisest ja eestvedamisest ning motiveeritakse ja juhendatakse neid looma.

Auditoorse õppetööna toimub 5 õppepäeva, õppepäeva maht 7 akad tundi. Esimene õppesessioon toimub kahepäevasena, järgnevad on ühepäevased. Koolituspäevad viivad läbi järgmised koolitajad: Maria Jürimäe, Anzori Barkalaja, Katri Lamesoo.

Õpisündmuse teemad:

Esimene koolituspäev

 • Tutvumine õpikogukonna meetodi ja kursuse formaadiga, sisseelamine kogukonnajuhi rolli.
 • Õpikogukond ja selle potentsiaal õpetaja professionaalse arengu toetamisel ning kooli kui õppiva organisatsiooni arengus. 
 • Õppe kavandamise põhipunktid ja nende kasutamine õpikogukonna töö kavandamisel.

Teine koolituspäev

 • Muutused ja neisse suhtumine. Kuidas meelitada õppijaid õpikogukonda?
 • Õppe kavandamise põhipunktid ja nende kasutamine õpikogukonna töö kavandamisel. Igaühe professionaalne missioon ning arengueesmärgid, nende toomine õpikogukonda.
 • Refleksiooni roll õpikogukonna töös ja professionaalses arengus laiemalt. Refleksioonimudelid.

Kolmas koolituspäev

 • Õpiringi “tööriistad” – erinevad grupitöö meetodid ja protokollid.
 • Grupis õppimine ja grupiprotsessid. Grupi arengufaasid, milline peaks olema juhi-moderaatori roll erinevates arengufaasides.

Neljas koolituspäev

 • Õpikogukonna loomise eeldused ja vajaminevad tegevused. Juhtkonna roll ja kaasamine.
 • Muutuste juhtimine
 • Õpikogukonna eesmärkide seadmine (sense of urgency)
 • Motivatsioon

Viies koolituspäev

 • Täiskasvanu õpimeetodid
 • Teadmiste, oskuste ülekanne (õpikogukond > klass)
 • Õpiringi jätkusuutlikkus
Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Algatusvõime ja huvi professionaalse arengu vastu ning valmisolek olla eestvedaja.
Professionaalse õpikogukonna loomine (oma) koolis, laseaias, kutseõppeasutuses vms.
Juhtkonna tugi ja juhtkonna esindaja toetus koolitusel osalemiseks ja õpikogukonna moodustamiseks koolis.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 80% ulatuses.
Õpikogukonna moodustamine, õpikogukonna töö juhtimine, portfoolio koostamine ja esitlus, õpiväljundite saavutamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Esimene ja teine koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.08.2018 - 16.08.2018
Aadress: Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Esimene õppesessioon toimub kahepäevasena.

Esimene koolituspäev

Teemad

- Tutvumine õpikogukonna meetodi ja kursuse formaadiga, sisseelamine kogukonnajuhi rolli.
- Õpikogukond ja selle potentsiaal õpetaja professionaalse arengu toetamisel ning kooli kui õppiva organisatsiooni arengus.
- Õppe kavandamise põhipunktid ja nende kasutamine õpikogukonna töö kavandamisel.

Teine koolituspäev

Teemad

- Muutused ja neisse suhtumine. Kuidas meelitada õppijaid õpikogukonda?
- Õppe kavandamise põhipunktid ja nende kasutamine õpikogukonna töö kavandamisel. Igaühe professionaalne missioon ning arengueesmärgid, nende toomine õpikogukonda.
- Refleksiooni roll õpikogukonna töös ja professionaalses arengus laiemalt. Refleksioonimudelid.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 14.00 akad. tundi

Vaata vähem

Esimene koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Õpiväljundid

Õppija
- teab, on läbi proovinud ja motiveeritud kasutama erinevaid õpiringi tööviise: protokolle, grupitöö meetodeid, mida kogukonnatöös rakendada;
- teab grupi arengufaase ja grupitöö põhimõtteid;
- teab täikasvanud õppija eripärasid ja rakendab neid õpikogukonna tegevuse kavandamisel ja teostamisel;
- tunneb erinevaid õpikogukonna töös kasutatavaid protokolle ja oskab nende seast teha teadlikke valikuid.
Päevakava: Päevakava on täpsustamisel.

Vaata vähem

Teine koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Õpiväljundid

Õppija
- oskab kavandada professionaalse õpikogukonna tegevust, kaasates kavandamisse kogukonna liikmeid;
- väärtustab väljundi- ja protsessipõhist õppe kavandamist,
- oskab sõnastada eesmärke ja õpiväljund(e)id ning toetada kolleege endale ja õpikogukonnale eesmärkide seadmisel;
- analüüsib õpikogukonna tegevuse kavandamist Akkeri mudeli abil, kirjeldab iga aspekti olulisust ja ohte, mis tulenevad aspekti läbimõtlemata jätmisest;
- teadvustab refleksiooni kui professionaalse õpikogukonna olulist tunnust;
- on läbi teinud mõned õpikogukonnas rakendatavad aktiivõppemeetodid (nt Ilmakaarte mäng, Akkeri ämblikuvõrk, tagurpidi ja tavaline ajurünnak, missiooni teadvustamise harjutus).
Päevakava: Päevakava on täpsustamisel

Vaata vähem

Kolmas koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.09.2018 - 13.09.2018
Aadress: Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Teemad

- Õpiringi “tööriistad” – erinevad grupitöö meetodid ja protokollid.
- Grupis õppimine ja grupiprotsessid. Grupi arengufaasid, milline peaks olema juhi-moderaatori roll erinevates arengufaasides.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 7.00 akad. tundi

Vaata vähem

Kolmas koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Õpiväljundid

Õppija
- teab, on läbi proovinud ja motiveeritud kasutama erinevaid õpiringi tööviise: protokolle, grupitöö meetodeid, mida kogukonnatöös rakendada;
- teab grupi arengufaase ja grupitöö põhimõtteid;
- teab täikasvanud õppija eripärasid ja rakendab neid õpikogukonna tegevuse kavandamisel ja teostamisel;
- tunneb erinevaid õpikogukonna töös kasutatavaid protokolle ja oskab nende seast teha teadlikke valikuid.
Päevakava: Päevakava on täpsustamisel.

Vaata vähem

Neljas koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.10.2018 - 02.10.2018
Aadress: Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Teemad

- Õpikogukonna loomise eeldused ja vajaminevad tegevused. Juhtkonna roll ja kaasamine.
- Muutuste juhtimine
- Õpikogukonna eesmärkide seadmine (sense of urgency)
- Motivatsioon
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 7.00 akad. tundi

Vaata vähem

Neljas koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Õpiväljundid

Õppija
- teab, oskab kasutada ja on praktikas katsetanud erinevaid eestvedamise ja muutuste juhtimise meetodeid;
- oskab nende seast teha endale sobiva valiku;
on analüüsinud oma modereeritavas-juhitavas õpiringis toimunud olulist sündmust erinevate refleksioonimudelite alusel;
- väärtustab jagatud refleksiooni ja vaatenurkade paljusust, samas omab kogemust konstruktiivsest tagasiside saamisest
- on praktikas katsetanud ja reflekteerinud mõningaid õpikogukonna tööviise: protokolle, grupitöö meetodeid, analüüsi-, refleksiooni- ja tagasisidestamisviise.
Päevakava: Päevakava on täpsustamisel.

Vaata vähem

Viies koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.10.2018 - 30.10.2018
Aadress: Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Teemad

- Täiskasvanu õpimeetodid
- Teadmiste, oskuste ülekanne (õpikogukond > klass)
- Õpiringi jätkusuutlikkus
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 7.00 akad. tundi

Vaata vähem

Viies koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Õpiväljundid

Õppija
- väärtustab aktiivõppemeetodeid ning on valmis neid kasutama nii õpilastega kui kolleegidega õpikogukonnas.
- reflekteerib oma kogemust kogukonnajuhina ja oskab seda kasutada professionaalses arengus;
- on valmis kogukonnatööga oma koolis jätkama ning tunneb end selle juhtimiseks pädevana.
Päevakava: Päevakava on täpsustamisel.

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse