Noortevaldkonna koolitajate koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus loob eeldusi noorsootöötajate-koolitajate professionaalse praktika, uskumuste ja arusaamade täienemiseks ning võimaldab neil seeläbi täiskasvanute ja/või noorte õppimisprotsesse tulemuslikumalt toetada.
Toimumise aeg: 16.04.2018 - 03.10.2018
Kontaktpäev:
 • I moodul:  1. kontaktpäev (16.04.2018 09:00 - 16.04.2018 17:00)
 • I moodul:  2. kontaktpäev (17.04.2018 09:00 - 17.04.2018 16:00)
 • II moodul:  1. kontaktpäev (02.05.2018 09:00 - 02.05.2018 17:00)
 • II moodul:  2. kontaktpäev (03.05.2018 09:00 - 03.05.2018 16:00)
 • III moodul:  1. kontaktpäev (18.06.2018 09:00 - 18.06.2018 17:00)
 • III moodul:  2. kontaktpäev (19.06.2018 09:00 - 19.06.2018 17:00)
 • III moodul:  3. kontaktpäev (20.06.2018 09:00 - 20.06.2018 16:00)
 • IV moodul:  1. kontaktpäev (01.08.2018 09:00 - 01.08.2018 17:00)
 • IV moodul:  2. kontaktpäev (02.08.2018 09:00 - 02.08.2018 16:00)
 • V moodul:  1. kontaktpäev (28.08.2018 09:00 - 28.08.2018 17:00)
 • V moodul:  2. kontaktpäev (29.08.2018 09:00 - 29.08.2018 16:00)
 • VI moodul:  1. kontaktpäev (02.10.2018 09:00 - 02.10.2018 17:00)
 • VI moodul:  2. kontaktpäev (03.10.2018 09:00 - 03.10.2018 16:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 100 akad. tundi
 • Auditoorne: 82 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 18 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 27 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitused on tasuta kõikidele programmi sihtgrupina määratud osalejatele. Sihtgrupiks on noortevaldkonna töötajaskond, sh noortevaldkonna asutused ja ühingud ning nende töötajad (sh vabatahtlikud), seotud valdkondade asutused, ühingud ja nende töötajad (sh vabatahtlikud), koolituste ja uuringute teostajad, koolituste ja metoodikate arendajad, ametnikud, tööandjad, noored vanuses 7-26 jt.

* Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. Arve otseste kulude eest (toitlustus ja/või majutus) esitatakse osalejale juhul, kui koolitus jääb lõpetamata. Samuti kui koolitusele registreerunu loobub kursusest vähem kui seitse (7) päeva enne selle algust. Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest

Koolitajad:
 • Georgi Skorobogatov (MTÜ Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond)
 • Riina Kütt (OÜ Tulõtungal)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: Kristi Raudlepp, kristi.raudlepp@archimedes.ee, tel: 6268970
Vaatlev partner: OÜ Tulõtungal
Toimumise koht
Aadress: Tallinn, Harju maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • lähtub koolitamisel täiskasvanute õppimise seaduspärasustest;
 • valmistab õppeprotsessi ette, koostades täienduskoolituse väljundipõhise õppekava ning arvestades õppijate ootusi ja õpieesmärke;
 • viib õppeprotsessi eesmärgipäraselt läbi, kujundades sobiva õpikeskkonna ja juhtides õppimise protsessi;
 • analüüsib õppeprotsessi eesmärgipärasust ja hindab õpitulemusi;
 • reflekteerib oma tegevust ja mõtestab enda arengut koolitajana.
Sihtgrupid: Koolituse sihtgrupiks on noorsootöötajad, noortevaldkonna koolitajad
- kellel on õppimise toetajana vähemalt kaheaastane kogemus;
- kes on teadlikud oma õpivajadustest koolitajana (st mõistavad, et nende isiklik praktika ei ole piisav või ei toimi enam) ning on küllalt ennastjuhtivad, et kõnealuses rollis iseseisvalt kasvada.
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Osaleja toetab täiskasvanute õppimist mitteformaalses haridusprotsessis lähtuvalt kaasaegsetest alustest.
Sisukirjeldus:

Koolituse maht on 100 akadeemilist (AT) tundi (sh 82 AT auditoorset tööd ja 18 AT iseseisvat tööd). Koolitus koosneb kokku kuuest auditoorse töö moodulist ning moodulitele eelnevatest ja/või järgnevatest iseseisvatest töödest.
Koolituse iseseisvad tööd on seotud kogemuse analüüsiga ja väljundipõhise õppekava koostamisega.

Õpisündmuse teemad:
 • täiskasvanud õppija;
 • õppeprotsessi ettevalmistamine;
 • õppeprotsessi juhtimine;
 • mikroõpe;
 • õpitulemuste analüüs ja hindamine;
 • professionaalne eneseareng.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: I, II, V, VI mooduli auditoorse töö ajal on vajalik standardse varustusega seminariruum, mis võimaldab liikumist ning õppijate erinevat ümberorganiseerumist. Seminariruumi suurus vähemalt 75 ruutmeetrit.
III mooduli (suvekool) ajal on vajalik standardse varustusega seminariruum suurusega vähemalt 100 ruutmeetrit ning võimalusega korraldada osa õppetööst välitingimustes seminariruumile vahetus läheduses.
IV mooduli (mikroõpe) ajal on vajalik vähemalt kahe standardse varustusega seminariruumi olemasolu, millest üks mahutab kogu koolitusgrupi koos kahe koolitajaga (55 m2) ning teine pool koolitusgrupist (30 m2).
Konkreetsete koolitusruumide sobivust hindavad korraldajad koos koolitajatega igal korral eraldi.
Koolituse korraldusliku ja sisulise poole toeks kasutatakse Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE piiratud ligipääsuga koostöögruppi. Lisaks kasutavad õppijad oma õpipäeviku pidamiseks mõnda selleks sobivat elektroonilist keskkonda nende vabal valikul.
Hindamisviisid: abimaterjalidega kirjalik töö, praktiline harjutus (mikroõpe), õpipäevik
Osalemise/ alustamise eeldused: Õppe alustamiseks tuleb vastata kõikidele kandideerimisavalduse küsimustele ja kinnitada kirjalikult oma võimalust ning kavatsust osaleda õppetöös täies mahus.
Koolitusgrupi suuruseks on 14-16 õppijat. Suurema arvu kandideerijate puhul valitakse osalejad välja koolituse tellija ja koolitajate koostöös ning valikul lähtutakse kandideerimisavalduse küsimustele antud vastustest selles võtmes kuivõrd aitaks konkreetse inimese osalemine antud koolitusel kaasa noortevaldkonna koolitajate professionaliseerumisele ja mõjusalt tegutsevate koolitajate ringi laiendamisele.
Lõpetamise tingimused:

Lõpetamise tingimusteks juhul, kui õppija soovib saada tunnistust, on hindamise läbimine ja õpiväljundite saavutamine minimaalselt määratud tasemel.
Hindamine toimub koolitaja ja kaasõppijate poolt antud tagasiside alusel enesehindamisena. Enesehindamise tulemuste vastavuse hindamise kriteeriumitele kooskõlastab koolitaja.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Kohustuslikud õppematerjalid tehakse teatavaks koolituse alguses ja kättesaadavaks läbi koolitusgrupi elektroonilise suhtluskeskkonna.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kursust viivad koos läbi kaks koolitajat tandemina. Ühe mooduli läbiviimisse on kaasatud ka kolmas koolitaja. Kõigil koolitajatel on andragoogika magistri kraad ning täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutse. Koolitajatel on varasem kogemus nii koolitajate koolituse läbiviimisest kui ka noortevaldkonna koolitajate koolitamisest.
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Märksõnad: noortevaldkonna koolitajate koolitus, koolitajate koolitus, noortevaldkonna koolitaja
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.04.2018 - 17.04.2018
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Andragoogika põhimõtted. Õppimine erinevates kontekstides - formaalses, mitteformaalses ja informaalses kontekstis. Õpiteooriad. Kaasaegne ja muutunud õpikäsitus. Täiskasvanud õppija eripärad ja ennastjuhtiv õppija. Õpibarjäärid ja vastuseis õppimisele. Õpimotivatsiooni kujunemine täiskasvanueas. Koolitaja kompetentsid Eestis ja mujal Euroopas.
Iseseisev töö: Kirjandusega tutvumine ja esimese õpipäeviku sissekande koostamine enda kui õppija kohta.
Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.04.2018 09:00 - 16.04.2018 17:00
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.04.2018 09:00 - 17.04.2018 16:00
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

II moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.05.2018 - 03.05.2018
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Koolituse korraldajate ja koolitajate koostöö: organisatsiooni tasand. Õppijate ootuste väljaselgitamine ja isiklike õpieesmärkide seadmine koolitusele seatud eesmärgi raamistikus (antud koolituse näitel). Eesmärgistamise põhimõtted ja õpieesmärkide seadmine. Õpiväljundite sõnastamine ja õppekava koostamine. Õppematerjalide liigid, kujundus, sisu valik, autoriõigused.
Iseseisev töö: Koolitusvajadusele põhineva väljundipõhise õppekava väljatöötamine.
Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.05.2018 09:00 - 02.05.2018 17:00
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.05.2018 09:00 - 03.05.2018 16:00
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

III moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.06.2018 - 20.06.2018
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Füüsilise, sotsiaalse ja psühholoogilise õpikeskkonna kujundamine. Õppeprotsessi etapid. Õppimise toetamine. Õppijate kogemuste kui ressurssi kasutamine õppeprotsessis. Grupidünaamika olemus ja õpperühma kui grupi arenguetappide arvestamine õppeprotsessi läbiviimisel. Kaasaegsed õppemeetodid. Õppemeetodite valiku ja rakendamise põhimõtted. Õpiprotsessi juhtimine sh ka rahvusvahelisel tasandil.
Iseseisev töö: Koolitusvajadusele põhineva väljundipõhise õppekava täiendamine.
Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.06.2018 09:00 - 18.06.2018 17:00
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.06.2018 09:00 - 19.06.2018 17:00
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.06.2018 09:00 - 20.06.2018 16:00
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

IV moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.08.2018 - 02.08.2018
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Iga osaleja valmistab ette ja viib läbi kaks mikrotundi ning reflekteerib koostöös rühmakaaslastega oma õppimist.
Iseseisev töö: Kahe minitunni ette valmistamine, sh tunnikava ja õppematerjalide loomine. Koolitusvajadusele põhineva väljundipõhise õppekava täiendamine.
Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.08.2018 09:00 - 01.08.2018 17:00
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.08.2018 09:00 - 02.08.2018 16:00
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

V moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.08.2018 - 29.08.2018
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Õppimise protsessi analüüsimine. Hindamise vormid ja viisid. Väljundipõhine hindamine. Tagasisidestamine ja kujundav hindamine. Tulemuse ja mõju hindamine. Refleksioon ja tagasisidestus täiskasvanute koolitamisel.
Iseseisev töö: Koolitusvajadusele põhineva väljundipõhise õppekava juurde kuuluvate hindamisvahendite loomine.
Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.08.2018 09:00 - 28.08.2018 17:00
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.08.2018 09:00 - 29.08.2018 16:00
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

VI moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.10.2018 - 03.10.2018
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Täiskasvanute koolitaja professionaalne areng ja ressursid. Koolitaja refleksioon. Koolitaja kutse ja koolitaja kutseeetika. Enesejuhtimise põhimõtted: füüsilise ja vaimse tasakaalu saavutamine. Koolitusvajadusele põhineva väljundipõhise õppekava esitlemine ja sellele hinnangu andmine.
Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.10.2018 09:00 - 02.10.2018 17:00
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.10.2018 09:00 - 03.10.2018 16:00
Aadress: Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

I moodul 16.-17.04 - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Teemad: Andragoogika põhimõtted. Õppimine erinevates kontekstides - formaalses, mitteformaalses ja informaalses kontekstis. Õpiteooriad. Kaasaegne ja muutunud õpikäsitus. Täiskasvanud õppija eripärad ja ennastjuhtiv õppija. Õpibarjäärid ja vastuseis õppimisele. Õpimotivatsiooni kujunemine täiskasvanueas. Koolitaja kompetentsid Eestis ja mujal Euroopas.
Iseseisev töö: Kirjandusega tutvumine ja esimese õpipäeviku sissekande koostamine enda kui õppija kohta.

Vaata vähem

II moodul 2.-3.05 - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud
Sisukirjeldus: Teemad: Koolituse korraldajate ja koolitajate koostöö: organisatsiooni tasand. Õppijate ootuste väljaselgitamine ja isiklike õpieesmärkide seadmine koolitusele seatud eesmärgi raamistikus (antud koolituse näitel). Eesmärgistamise põhimõtted ja õpieesmärkide seadmine. Õpiväljundite sõnastamine ja õppekava koostamine. Õppematerjalide liigid, kujundus, sisu valik, autoriõigused.
Iseseisev töö: Koolitusvajadusele põhineva väljundipõhise õppekava väljatöötamine.

Vaata vähem

III moodul 18.-20.06 - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud
Sisukirjeldus: Teemad: Füüsilise, sotsiaalse ja psühholoogilise õpikeskkonna kujundamine. Õppeprotsessi etapid. Õppimise toetamine. Õppijate kogemuste kui ressurssi kasutamine õppeprotsessis. Grupidünaamika olemus ja õpperühma kui grupi arenguetappide arvestamine õppeprotsessi läbiviimisel. Kaasaegsed õppemeetodid. Õppemeetodite valiku ja rakendamise põhimõtted. Õpiprotsessi juhtimine sh ka rahvusvahelisel tasandil.
Iseseisev töö: Koolitusvajadusele põhineva väljundipõhise õppekava täiendamine.

Vaata vähem

IV moodul 1.-2.08 - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud
Sisukirjeldus: Iga osaleja valmistab ette ja viib läbi kaks mikrotundi ning reflekteerib koostöös rühmakaaslastega oma õppimist.
Iseseisev töö: Kahe minitunni ette valmistamine, sh tunnikava ja õppematerjalide loomine. Koolitusvajadusele põhineva väljundipõhise õppekava täiendamine.

Vaata vähem

V moodul 28.-29.08 - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Sisukirjeldus: Teemad: Õppimise protsessi analüüsimine. Hindamise vormid ja viisid. Väljundipõhine hindamine. Tagasisidestamine ja kujundav hindamine. Tulemuse ja mõju hindamine. Refleksioon ja tagasisidestus täiskasvanute koolitamisel.
Iseseisev töö: Koolitusvajadusele põhineva väljundipõhise õppekava juurde kuuluvate hindamisvahendite loomine.

Vaata vähem

VI moodul 2.-3.10 - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Sisukirjeldus: Teemad: Täiskasvanute koolitaja professionaalne areng ja ressursid. Koolitaja refleksioon. Koolitaja kutse ja koolitaja kutseeetika. Enesejuhtimise põhimõtted: füüsilise ja vaimse tasakaalu saavutamine. Koolitusvajadusele põhineva väljundipõhise õppekava esitlemine ja sellele hinnangu andmine.

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse