Kommunikatsioon ja suhtekorraldus noorsootöös

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Noorsootöö organisatsioonide ja asutuste kommunikatsiooni ja PR võimekuse kasvatamine
Toimumise aeg: 24.08.2018 - 07.09.2018
Kontaktpäev:
 • 1. kohtumine (24.08.2018 10:00 - 24.08.2018 17:00)
 • 2. kohtumine (07.09.2018 10:00 - 07.09.2018 17:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Kadri Kiigema (Tallinna Ülikool)
Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee
Toimumise koht
Aadress: Tallinn, Harju maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunnetab oma rolli ja positsiooni noortevaldkonna eestkõnelejana ja muudatuste mõjutajana;
 • tunneb noortevaldkonna väärtustest ja põhimõtetest lähtuvaid organisatsiooni maine ja kuvandi kujundamise võimalusi;
 • kavandab strateegilist kommunikatsiooni;
 • kasutab erinevaid kommunikatsioonivõtteid, -kanaleid ja -formaate organisatsiooni siht- ja sidusgruppideni jõudmiseks;
 • koostab ja edastab sõnumit kõnes ning kirjas;
 • kaasab noori kommunikatsioonitegevustesse, luues koos nendega võimalusi noorte osalemiseks avalikus debatis.
Sihtgrupid: Noortevaldkonna organisatsioonide ja asutuste (esindusühingud, KOV-id, noortekeskused, noorteühingud, huvikoolid jt) kommunikatsioonitöötajad või asutuste juhid.
Eesmärgid: Teadmistel ja oskustel põhinev valmisolek ning suutlikkus teavitada avalikkust oma tegevusest noortevaldkonnas.
Sisukirjeldus:

Esimesel koolituspäeval õpitakse tundma kõneisiku rolli ja võimalusi, mainekujunduse ja kommunikatsioonijuhtimise põhimõtteid ning noorte kaasamise võtteid. Teise koolituspäeva fookuses on kirjaliku ja suulise kommunikatsiooni oskused.

Esimene koolituspäev

Esimesele koolituspäevale eelnev iseseisev töö:

Meediavaatlus: noorsootööga seotud avaliku sõnavõtu valimine vabalt valitud kommunikatsioonikanalitest, selle analüüsimine ja järelduste esitamine. Õppija hindab sõnumi sihtgrupi, eesmärgi ja kanali sobivust, samuti selle aktuaalsust, mõjusust, veenvust.

Esimese koolituspäeva teemad:

 • kõneisiku roll ja positsioon noortevaldkonna eestkõnelejana ja muudatuste mõjutajana;
 • erinevad avalikkusega suhtlemisega võimalused ja meedia toimimise põhimõtted;
 • noorsootöö valdkonna väärtustest ja põhimõtetest lähtuvad organisatsiooni maine ja kuvandi kujundamise võimalused;
 • noortevaldkonna eesmärke toetava strateegilise kommunikatsiooni kavandamine;
 • olulisimate sihtgruppide määratlemine, kirjeldamine ja organisatsiooni/isiku positsioneerimine sihtgrupi vajadustest ja ootustest lähtuvalt;
 • kesksete ja päevakohaste sõnumite formuleerimine. Kommunikatsioonikanalite valik sihtgruppideni jõudmiseks;
 • noorte kaasamine kommunikatsioonitegevustesse ja koos nendega võimaluste loomine noorte osalemiseks avalikes debattides. 

Teine koolituspäev

Teisele koolituspäevale eelnev iseseisev töö:

Oma organisatsiooni/projekti/vm tutvustus video formaadis (maksimaalse kestusega 2 minutit) või kirjalikult (maksimaalne pikkus 0,5 A4).

Teise koolituspäeva teemad:

Kirjalik kommunikatsioon:

 • sõnumi edastamise formaadid (uudis, arvamusartikkel, intervjuu, kommentaar, pressiteade, videod, blogilood). Suhtlemine ajakirjanikega;
 • selge eneseväljendus sõnumi edastamisel. Kantseliit ja kuidas seda vältida;
 • sõnumi sõnastamise võtted, mis tagavad selle uudisväärtuslikkuse, levi, veenvuse ja mõju. Loojutustamine;
 • kollektiivsed emotsioonid - miks ja kuidas neid luua, et sõnumi mõjujõudu suurendada;
 • kirjanikublokist (writer's block) ülesaamine.

Suuline kommunikatsioon: 

 • ettevalmistumine, kõne koostamine ja veenva sõnumi sõnastamine.;
 • hääle kui instrumendi tunnetamine, praktilised harjutused ja võtted esinemispingest vabanemiseks;
 • avaliku esinemise võtted: tähelepanu äratamine, publiku kõnetamine ja publiku kaasamine, kehakeele kasutamine, näitlikustamine, ootamatute olukordadega toimetulek, küsimustele vastamine. Esinemine kaamera ees, esinemine meedias.
Õpisündmuse teemad:
 • kõneisiku roll ja positsioon noortevaldkonna eestkõnelejana ja muudatuste mõjutajana;
 • avalikkussuhted ja meedia toimimine, noorsootöö valdkonna väärtustest ja põhimõtetest lähtuvad organisatsiooni maine ja kuvandi kujundamine, strateegiline kommunikatsoon;
 • olulisimad sihtgrupid, positsioneerimine sihtgrupi vajadustest ja ootustest lähtuvalt;
 • kesksete ja päevakohaste sõnumite formuleerimine, kommunikatsioonikanalid;
 • kirjalik kommunikatsioon ja avalik esinemine.
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: iseseisev töö (meedia analüüs ja oma sõnumi formuleerimine)
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise tingimuseks on osalemine auditoorses töös ja iseseisvate tööde tegemine. Iseseisvate tööde ülesanneteks on meediaanalüüs (1) ja oma sõnumi lühikene formuleerimine vabalt valitud formaadis (2). Lõputööks avaldab õppija meedias avalikkuse teavitamisele suunatud sõnumi vabalt valitud formaadis ja avalikus kanalis.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitaja Kadri Kiigema omab andragoogika- ja juhtimisalast ettevalmistust kõrghariduse tasemel ning on koolitaja ja juhina tegutsenud 2000. aastast. Viimased 5 aastat on ta juhtinud Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonda ning toetanud ülikooli silmapaistvuse, positiivse ja tõsiseltvõetava maine kujundamist avalikkuses. On juhtinud mitmeid rahvusvahelisi ning turundus- ja kommunikatsiooniporjekte ning korraldanud sündmusi filmifestivalist tudengipäevade ja rektori inaugureerimiseni. Nende vahele jääb kümneid konverentse ja üle saja läbiviidud arendussündmuse (sh koolitused, seminarid, Avatud Ruumid, konsultatsioonid, modereerimised jne).

1999. aastal lõpetas ta noorsootöö eriala ja on töötanud noortega Tallinna Noorte Infokeskuses, Lasnamäe Avatud Noortekeskuses ning Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakoolis. Aastatel 2000-2002 juhtis Kadri Kiigema tollase Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilasesindust, mis andis väärtusliku vabatahtlike meeskonna juhtimise kogemuse. Sarnase, ent teisest valdkonnast tuleneva kogemuse sai ta 2012. aastal Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali raames, mil korraldas Rahvusvahelist Tudengite- ja Lühifilmide Festivali Sleepwalkers. Selle meeskonda kuulus üle 50 vabatahtliku noore. Tänane kokkupuude noorte ja noorsootööga on seotud ülikooli õppimisvõimaluste tutvustamise ja teadlike karjäärivalikute toetamisega. Seda enamasti Õpilasakadeemia (mille ta käivitas 2005. aastal) ja ka erinevate teiste haridusprojektide raames.

2003. aastal lõpetas Kadri Kiigema Tallinna Pedagoogikaülikoolis andragoogika bakalaureuseõppe (vastab magistrikvalifikatsioonile). Täiskasvanute koolitajana on ta tegutsenud alates 2001. aastast ja viinud läbi üle saja erineva koolituse täiskasvanute koolitamise, meeskonnatöö, juhtimise, turunduse ja kommunikatsiooni teemadel. Lisaks sellele on ta juhtinud mitmeid Avatud Ruume, ajurünnakuid, seminare ja konverentse. 2008. aastal lõpetas ta Tallinna Ülikoolis hariduse juhtimise magistriõppe (Cum Laude) ning omandas haridusasutuse juhtimiseks vajaliku akadeemilise hariduse. Juhtimiskogemust omab Kadri juba 2000. aastast juhtides erinevaid meeskondi vabatahtlikest professionaalideni.
Õppekavarühm: Isikuareng
Märksõnad: Kommunikatsioon, suhtekorraldus, noorsootöö
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kohtumine
1. kohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.08.2018 10:00 - 24.08.2018 17:00
Koolitajad: Kadri Kiigema (Tallinna Ülikool)
Aadress: Tallinn, Harju maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Esimesel koolituspäeval õpitakse tundma kõneisiku rolli ja võimalusi, mainekujunduse ja kommunikatsioonijuhtimise põhimõtteid ning noorte kaasamise võtteid.
Päevakava vabatekstina: Kell 10.00 - 11.30 Kõneisiku roll ja positsioon noortevaldkonna eestkõnelejana ja muudatuste mõjutajana.

Kell 11.30 - 11.45 Paus

Kell 11.45 - 13.15 Erinevad avalikkusega suhtlemisega võimalused ja meedia toimimise põhimõtted.
Noorsootöö valdkonna väärtustest ja põhimõtetest lähtuvad organisatsiooni maine ja kuvandi kujundamise võimalused. Noortevaldkonna eesmärke toetava strateegilise kommunikatsiooni kavandamine.

Kell 13.15 - 14.00 Lõuna

Kell 14.00 - 15.30 Olulisimate sihtgruppide määratlemine, kirjeldamine ja organisatsiooni/isiku positsioneerimine sihtgrupi vajadustest ja ootustest lähtuvalt. Noorte kaasamine kommunikatsioonitegevustesse ja koos nendega võimaluste loomine noorte osalemiseks avalikes debattides.

Kell 15.30 - 15.45 Paus

Kell 15.45 - 17.15 Kesksete ja päevakohaste sõnumite sõnastamine. Kommunikatsioonikanalite valik sihtgruppideni jõudmiseks.
2. kohtumine
2. kohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.09.2018 10:00 - 07.09.2018 17:00
Koolitajad: Kadri Kiigema (Tallinna Ülikool)
Aadress: Tallinn, Harju maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Fookuses on kirjaliku ja suulise kommunikatsiooni oskused.
Päevakava vabatekstina: Kell 10.00 - 11.30 Kirjaliku sõnumi edastamise formaadid (uudis, arvamusartikkel, intervjuu, kommentaar, pressiteade, videod, blogilood). Suhtlemine ajakirjanikega.

Kell 11.30 - 11.45 Paus

Kell 11.45 - 13.15 Selge eneseväljendus sõnumi edastamisel. Kantseliit ja kuidas seda vältida.
Sõnumi sõnastamise võtted, mis tagavad selle uudisväärtuslikkuse, levi, veenvuse ja mõju. Loojutustamine.
Kollektiivsed emotsioonid - miks ja kuidas neid luua, et sõnumi mõjujõudu suurendada.
Kirjanikublokist (writer's block) ülesaamine.

Kell 13.15 - 14.00 Lõuna

Kell 14.00 - 15.30 Ettevalmistumine, kõne koostamine ja veenva sõnumi sõnastamine.
Hääle kui instrumendi tunnetamine, praktilised harjutused ja võtted esinemispingest vabanemiseks.

Kell 15.30 - 15.45 Paus

Kell 15.45 - 17.15 Avaliku esinemise võtted: tähelepanu äratamine, publiku kõnetamine ja publiku kaasamine, kehakeele kasutamine, näitlikustamine, ootamatute olukordadega toimetulek, küsimustele vastamine. Esinemine kaamera ees, esinemine meedias.

Tagasi kalendrisse