Üldpädevuste hindamine ja arendamine gümnaasiumis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Anda õpetajatele teaduspõhine, aga praktilise väärtusega ülevaade gümnaasiumi riiklikus õppekavas kirjeldatud seitsmest üldpädevusest: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, matemaati
Toimumise aeg: 19.02.2018 - 09.11.2018
Maht: 130 akad. tundi
  • Auditoorne: 40 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 90 akad. tundi
Osalejate arv: 40 kuni 40 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: HELEN SEPPA, helen.seppa@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: https://www.ht.ut.ee/et/uldpadevuste-hindamine-arendamine-gumnaasiumis-ii-ruhm
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme 1a TARTU TARTU MAAKOND
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
mõistab kultuuri- ja väärtuspädevuse, sotsiaalse ja kodanikupädevuse, enesemääratluspädevuse, õpipädevuse, suhtluspädevuse, matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase pädevuse ning digipädevuse dimensioone ja omavahelisi seoseid;
oskab kavandada ja läbi viia õpi- ja õpetamistegevusi ning kujundada õpikeskkonda (sh digitaalset õpikeskkonda ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat) nii, et need toetaks kultuuri- ja väärtuspädevuse, sotsiaalse ja kodanikupädevuse, enesemääratluspädevuse, õpipädevuse, suhtluspädevuse, matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase pädevuse ning digipädevuse dimensioone ja omavaheliste seoste arendamist;
saab aru, kuidas hinnatakse üldpädevusi ja oskab hindamistulemuste põhjal tagasisidestada tulemusi õpilastele nii, et nad on motiveeritud oma pädevuste arendamiseks;
oskab reflekteerida ning toetada õpilasi ja kolleege reflekteerimisel;
oskab analüüsida oma õpetamispraktikat ja uurimispädevust ning kavandada nende arendamiseks tegevusi.
Sihtgrupid: Õpetaja, Õppejuht, Haridusasutuse juht.
töötavad gümnaasiumide õpetajad, eelistatult koos koolimeeskonnaga (3-5 õpetajat, kelle rolliks on üldpädevuste hindamine ja/või arendamine)
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Anda õpetajatele teaduspõhine, aga praktilise väärtusega ülevaade gümnaasiumi riiklikus õppekavas kirjeldatud seitsmest üldpädevusest: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus ning digipädevus. Õpitakse hindama nende pädevuste taset ja arendusvajadusi ning katsetama erinevaid meetodeid üldpädevuste arendamisel. Koolitus toetab õpetaja kutsestandardites kirjeldatud järgmiste kompetentside omandamist: õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine ning õpikeskkonna kujundamine; õppimise ja õppija arengu toetamine; refleksioon ja professionaalne enesearendamine, kolleegide toetamine, nõustamine ja mentorlus.
Sisukirjeldus: Ülevaade erinevatest üldpädevustest ja nende hindamise võimalustest
Üldpädevuste hindamistulemuste tõlgendamine ja tagasisidestamine
Üldpädevuste arendusvõimalustega tutvumine
Oma õpilastel üldpädevuste arendamiseks plaanide koostamine ja hindamine
Arendustulemuste hindamine ja tõlgendamine
Iseseisev töö
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 75% ulatuses (30 akadeemilist tundi) ja sooritatud iseseisvad tööd, õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Margus Pedaste - .
Äli Leijen - .
Anzori Barkalaja - .
Katrin Saks - .
Helen Hint - .
Triin Peitel - .
Külli Kori - .
Anni Tamm -
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse