Jõukohane õppimine ja seda toetav õpetamine esimeses ja teises kooliastmes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kujundada algõpetuse õpetajal valmisolek õpilase arengu toetamiseks ning vastava õpikeskkonna loomiseks. Süvendada õpetaja uurimispädevust õpilase kognitiivse ja sotsiaalse arengu vallas.
Toimumise aeg: 20.02.2018 - 11.05.2018
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 26 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: HELEN SEPPA, helen.seppa@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: https://www.ht.ut.ee/et/joukohane-oppimine-seda-toetav-opetamine-i-ii-kooliastmes-ii-ruhm
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme tn 1a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Lisainfo: Salme 1a Toimumise kuupäevad: 20.veebruar, 13.märts, 3.aprill, 11.mai 2018
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- on teadlik õpilase tunnetusprotsesside iseärasustest algklassides ja oskab neid arvestada õppe kavandamisel;
- oskab arvestada õppija sotsiaal-emotsionaalse arengu seaduspärasid õppe kavandamisel ning planeerib õppetegevustesse sotsiaal-emotsionaalsete pädevuste toetamist;
- on teadlik matemaatiliste ja keelepädevuste arendamise võimalustest erinevatel kognitiivsetel tasemetel;
- tunneb varase lugemise ja tekstimõistmise oskuse arendamise põhimõtteid, oskad rakendada neid õppetegevustes;
- oskab hinnata oma õpetamistegevuste mõju õpilaste matemaatika ja lugemisoskusele esimese ja teises kooliastmes;
- oskab rakendada tervikliku õppetegevuse teostamisel erinevaid õpikeskkondi ja -tarkvara.
Sihtgrupid: Õpetaja.
I-II kooliastme õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Kujundada algõpetuse õpetajal valmisolek õpilase arengu toetamiseks ning vastava õpikeskkonna loomiseks. Süvendada õpetaja uurimispädevust õpilase kognitiivse ja sotsiaalse arengu vallas.
Sisukirjeldus: Õppija tunnetusprotsesside (tähelepanu, taju, mälu, mõtlemine) ealiste iseärasuste arvestamine õppimise toetamisel
Õppija sotsiaal- emotsionaalse arengu ealiste seaduspärade arvestamine ja nende arengu toetamine õppetegevustes
Matemaatika õppimise toetamine mõistete ja algoritmide omandamise erinevatel perioodidel: konkreetsete ja mentaalsete strateegiate kasutamine ning automatiseeritud valdamine
Arusaamisega õppimist toetavad matemaatikateadmiste hindamismeetodid
Õpilaste vigade analüüsimine, toetamaks õpetuse parandamist
Erinevatel tasanditel lugemisoskuse toetamine ja hindamine emakeeleõppe kriitilisel perioodil
Emakeele tasemetööde ja võrdlusuuringute (nt PIRLS) mõju õpilaste lugemisoskuse arengule
Lugemisoskuse arendamine eakaaslastega suhtlemise kaudu
Probleemipõhise õppe lühitutvustus
Kursuse jooksul omandatud teadmiste ja oskuste rakendamine õpilast toetava õppeprotsessi kavandamisel
Näidisõppeprotsessi kava esitlemine erinevate elektrooniliste võimaluste abil
Õpetaja professionaalne tegevus õppeprotsessis- enesehindamine, refleksioon ja arutelu
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine vähemalt 3 õppepäeval, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Anu Palu - PhD (pedagoogika).
Krista Uibu - PhD (pedagoogika).
Astra Schults - PhD (psühholoogia)
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse