Uurimuslik õpe loodusainetes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õppida praktiliste ülesannete kaudu kasutama oma töös uurimuslikku õpet, kasutades selleks targalt rahvusvahelisel tasemel loodud õpikeskkondi või veebirakendusi. Samuti tutvutakse koolituse käigus vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni mõistega.
Toimumise aeg: 18.01.2018 - 16.02.2018
Maht: 36 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 23 kuni 23 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: https://www.ht.ut.ee/et/uurimuslik-ope-loodusainetes
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme tn 1a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab ja mõistab uurimusliku õppe ja vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni olemust;
- tunneb ja oskab praktikas rakendada uurimusliku õppe tsükli erinevaid etappe;
- tunneb erinevaid võimalusi uurimusliku õppe rakendamiseks koolitunnis;
- oskab integreerida vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni tunnusjooni õpiprotsessi;
- suudab kohandada olemasolevaid ja luua uusi uurimusliku õppe tegevusi ja ülesandeid vastavalt oma õpilaste vajadustele;
- oskab hinnata oma õpilaste uurimuslikke oskusi;
- oskab kasutada digivahendeid koostöise õppimise toetamiseks ja tagasiside kogumiseks;
- oskab analüüsida oma õpetamispraktikat.
Sihtgrupid: Õpetaja.
Põhikooli ja gümnaasiumi loodusainete õpetajad (1.-12. klass), informaatikaõpetajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Õppida praktiliste ülesannete kaudu kasutama oma töös uurimuslikku õpet, kasutades selleks targalt rahvusvahelisel tasemel loodud õpikeskkondi või veebirakendusi. Samuti tutvutakse koolituse käigus vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni mõistega.
Sisukirjeldus: Uurimusliku õppe olemus
Uurimusliku õppe õpikeskkonnad ja veebirakendused
Uurimusliku õppe ruumi mõiste ja ülesehitus
Oma uurimusliku õppe ruumi loomine graasp.eu keskkonnas
Oma uurimusliku õppe ruumi täiendamine
Kodutöö ettekanded ja tagasiside
Iseseisev töö
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine auditoorses õppetöös, sooritatud iseseisvad tööd ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Mario Mäeots - PhD (loodusteaduslik haridus).
Meeli Rannastu - haridustehnoloogia assistent.
Meelis Brikker - haridustehnoloogia spetsialist.
Leo Aleksander Siiman - haridustehnoloogia vanemteadur, PhD (optika)
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse