Õppe kohandamine kutseõppes hariduslike erivajadustega õppijatele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus kutseõppeasutuste õpetajate oskuste arendamiseks hariduslike erivajadustega õppijate märkamisel ja kaasamisel ning nende arengu toetamisel kutseõppeasutuses.
Toimumise aeg: 20.02.2018 - 20.03.2018
Maht: 40 akad. tundi
  • Auditoorne: 24 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: https://www.ht.ut.ee/et/oppe-kohandamine-kutseoppes-hariduslike-erivajadustega-oppijatele-ii-ruhm
Toimumise koht
Toimumise koht: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Aadress: Astangu 27 TALLINN HARJU MAAKOND
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

- märkab HEV õppijaid ja nende vajadusi;

- osaleb oma ameti- ja erialapädevuse raames HEV kutseõppijale IÕK vajaduse väljaselgitamisel, koostamisel, rakendamisel ja tulemuslikkuse hindamisel; 

- planeerib õppeprotsessis HEV õppija arengut toetava (erivajadusele sobiliku) hindamisviisi;

- rakendab õppeprotsessis jõukohastamise võtteid (kohandab õppeteksti ja/või õppeülesandeid, õppemetoodikaid jms);

- analüüsib oma tööd kogudes tagasisidet õppijatelt ning kasutades eneseanalüüsi metoodikaid;

- kasutab erinevaid meeskonnatöö viise, et koostöös koolisisese ja välise võrgustikuga leida lahendusi õppijate arengu paremaks toetamiseks.

Sihtgrupid: Õpetaja.
kutseõppeasutuste õpetajad
Haridustasemed: Kutseharidus
Eesmärgid: Kutseõppeasutuste õpetajate oskuste arendamine hariduslike erivajadustega õppijate (edaspidi HEV õppijad) märkamisel ja kaasamisel ning nende arengu toetamisel kutseõppeasutuses
Sisukirjeldus:
  • Ülevaade hariduslikest erivajadustest, nende põhjustest ja väljendumisest õppeprotsessis
  • Kooli valmisolek HEV õppijate kaasamiseks sh seadusandlik taust, HEV õppijad kutseõppeasutustes, tugiteenused- ja-meetmed, olulised eeldused HEV õppija tulemuslikuks kaasamiseks
  • HEV õppija märkamine õppeprotsessis, erinevate vaatlus- ja hindamiskavade kasutamine
  • Individuaalse õppekava koostamise ja rakendamise protsess
  • Õppeprotsessi jõukohastamine sh õppe- ja hindamismetoodika valik, õppe sisu struktureerimine; õppeülesannete kohandamine, tekstide lihtsustamine ja sisu visualiseerimine jms
  • Õpetaja eneseanalüüs sh HEV õppija õpetamiseks vajalikud kompetentsid, õppijatelt tagasiside kogumine, eneseanalüüsi metoodikad, isikliku arenguplaani koostamine
  • HEV õppija praktika ja kutseeksami korraldamine, koostöö tööandjatega, karjääriplaan ja kutseõpetaja roll selle koostamisel
  • Meeskonnatöö koolisisese ja välise võrgustikuga

Koolitus on seotud kutseõpetaja kutsestandardiga ning õpetaja ja vanemõpetaja kutsestandardiga. 
Õppejõud: Liina Teesalu, Erle Põiklik

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Osalemise eeldus: Töötamine kutseõppeasutuses
Lõpetamise tingimused:

Mõlemal õppesessioonil osalemine ja õpiväljundite saavutamine. 

Lõpetamisel väljastatav dokument on Tartu Ülikooli täiendusõppe TUNNISTUS

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitust läbiviivatel õppejõududel on vähemalt kolmeaastane praktiline töökogemus töös erivajadustega noortega ja õpetajate koolitamise kogemus.
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse