Motiveeriva intervjueerimise baastaseme kursus HEV koordinaatoritele, õpetajatele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse eesmärk on anda algteadmised motiveerivast intervjueerimisest, selle kasutusvõimalustest ning esmased oskused meetodi kasutamiseks töös õpilastega ja suhtluses kolleegide ja lapsevanematega.
Toimumise aeg: 11.01.2018 - 20.02.2018
Maht: 24 akad. tundi
  • Auditoorne: 21 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 3 akad. tundi
Osalejate arv: 23 kuni 23 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: https://www.ht.ut.ee/et/motiveeriva-intervjueerimise-baastaseme-kursus-hev-koordinaatoritele-opetajatele-iii-ruhm
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Aadress: Ringi 35 ruum 115 PäRNU PäRNU MAAKOND
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

teab motiveeriva intervjueerimise (MI) kujunemislugu;

oskab kasutada MI põhitehnikaid;

mõistab MI vaimsuse põhiolemust;

mõistab ambivalentsuse olemust;

tunneb ära muutusejutu ja samaksjäämisejutu;

oskab muutusejuttu toetada;

mõistab MI põhiprotsesse ja oskab neid eraldiseisvana tehnikate abil toetada;

oskab eelnevalt ette valmistudes kasutada MI põhitehnikaid igapäevastes töösituatsioonides;

teab oma arengukohti MI praktiseerijana;

oskab vajadusel analüüsida enda tegevust jõustajana ning tuvastada enda jutu mõju sihtrühmale ja kolleegidele

Sihtgrupid: Õpetaja.
töötavad aine- ja kutseõpetajad, HEV koordinaatorid
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Sisukirjeldus:
  • Sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse (MI): MI olemus, kujunemislugu, rakendusvõimalused, vaimsus, põhitehnikad, ambivalentsuse mõiste
  • MI tehnikad ja protsessid: MI 4 protsessi, muutusejutt ja selle toetamine, samaksjäämisejutt ja sellele vastamine, MI põhitehnikad ja nende harjutamine 4 põhiprotsessi ja MI vaimsuse kontekstis

Koolitus on seotud õpetaja kutsestandardi tasemetega 7 ja 8.
Õppejõud: Anne Õuemaa

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine õppetöös, iseseisva töö sooritamine. Lõpetamisel väljastatav dokument on Tartu Ülikooli täiendusõppe TUNNISTUS.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitust läbiviivatel õppejõududel on vähemalt magistrikraad, läbitud Motiveeriva intervjueerimise treenerikoolitus ning kolmeaastane töökogemus Motiveeriva intervjueerimise koolituste läbiviimisel.

Koolituse õppejõud on Anne Õuemaa
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse