Majandusõigus I, II

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpe toimub kaugkoolituse vormis, st põhineb iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl. Õppeperioodil toimub kaks klassikonsultatsioonide sessiooni Tallinnas. Õpe lõpeb klassieksamiga (valikvastustega test, lävend 70%)
Toimumise aeg: 05.12.2019 - 06.06.2020
Registreerimine avatud 24.10.2019
Registreerimine suletud alates 24.11.2019
Maht: 240 akad. tundi
  • Auditoorne: 18 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 222 akad. tundi
Osalejate arv: 3 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 444 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Kursuse hind sisaldab paberkandjal originaalõpikuid, veebimaterjale (kaasus, vahetest, jne), klassi- ja veebikonsultatsioone, eksamitasu ning käibemaksu.

Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses).

Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: KARIN LIIKANE, karin.liikane@ut.ee, tel: 7376606
Õpisündmuse veebilink: https://www.mtk.ut.ee/et/20-majandusoigus-i-ii
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinn
Aadress: Teatri väljak 3, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Lisainfo: Teatri väljak 3 (Rävala pst 10 raamatukogu majas Solarise keskuse vastas)
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Haridusasutuse juhi kompetentsimudel
Õpiväljundid:

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  • oskab selgitada majandustehingute kehtivuse eeldusi sisu ja vorminõuetest lähtuvalt;
  • tunneb ettevõtluse vorme ning ettevõtjatega seotud esindusõigust;
  • teab lepingute sõlmimise ja lepinguliste kohustuste täitmise põhimõtteid;
  • tunneb töösuhetele kohaldatavat seadusandlust;
  • mõistab täitemenetluse, pankrotimenetluse ja saneerimise olemust;
  • teab äriühingutega seotud registritoiminguid;
  • tunneb äriühingu tegevuse maksustamispõhimõtteid ja maksumenetlust;
  • oskab selgitada ettevõtete ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja ülemineku õiguslikke aluseid.
Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog, Õppejuht, Haridusasutuse juht, Haridusametnik, Noorsootöötaja.
Õppima ootame nii alustavate kui juba tegutsevate ettevõtete juhte, majandusarvestajaid ja personalitöötajaid ning samuti neid, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana. Soovitame kursust ka majandusharidust omandavale üliõpilasele.
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Anda õigusalaseid baasteadmisi neile, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku lepingute täitmise või sõlmimisega, ettevõtlusega seotud registritoimingutega, finantsõigusküsimuste ja ettevõtlusvastutusega.
Sisukirjeldus:

1.1. MAJANDUSÕIGUSE TSIVIILÕIGUSLIKUD ALUSED: Tehingute üldalused. Tehingu subjektid. Tehingu kehtivuse alused. Tehingu ese.

1.2. VÕLAÕIGUSE ALUSED: Võlaõiguse põhimõtted. Lepingu sõlmimine. Tarbijalepingud. Lepinguliste kohustuste täitmine. Lepingu täitmise tagamine. Lepingu lõppemise alused. Kohustuste rikkumine. 

1.3. MAJANDUSTEGEVUSE TEHINGUD: Müügileping. Laenu- ja krediidilepingud. Üürileping. 

1.4. TÖÖTAMINE JA TEENUSE OSUTAMISE LEPINGUD: Tööleping. Käsundusleping. Töövõtuleping. Sotsiaalsed garantiid. 

1.5. ÄRITEGEVUS MAJANDUSRASKUSTE KORRAL: Vara müük täitemenetluses. Pankrotimenetlus. Saneerimine.  

2.1. ÄRIÜHINGUTEGA SEOTUD REGISTRITOIMINGUD: Äriühingu asutamise registritoimingud. Registriandmete muutmine. Registrimenetlus erijuhtudel. Äriühingu kustutamine registrist. Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK) ja Majandustegevuse Register (MTR). 

2.2. ÄRIÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA ETTEVÕTTE ÜLEMINEK: Äriühingute ühinemine ja jagunemine. Äriühingu ümberkujundamine. Ettevõtte üleminek.  

2.3. ÄRIÜHINGU RAAMATUPIDAMINE: Raamatupidamise üldalused. Auditeerimine.  

2.4. ÄRIÜHINGU TEGEVUSE MAKSUSTAMINE: Põhimõtted. Maksusüsteem. Maksukohuslaste register. Maksusaladus. Maksunõuded ja –kohustused. Maksumenetlus. Revisjon. Maksudeklaratsioon. Maksuhalduri otsused. Maksuvõla tasumine. Maksuvõla sundtäitmine. Vaidemenetlus.

2.5. ETTEVÕTLUSE RAHASTAMINE: Rahastamine omavahendite arvelt. Laenud. Ettevõtlustoetused. Ettevõtluse riiklik toetamine. 

2.6. ETTEVÕTLUSEGA KAASNEV VASTUTUS: Tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus.

Liitu 23.aprillini: www.finance.ut.ee

Õpisündmuse teemad:

Testi oma majandusõiguse alaseid teadmisi siin!

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: moodle.ut.ee
Osalemise/ alustamise eeldused: Osalemiseks ei ole hariduspiirangut ja see ei eelda varasemat kogemust, küll aga (tööalasest vajadusest tingitud) huvi ennast teemaga kurssi viia. Ja motivatsiooni alustatu ka edukalt lõpule viia.
Lõpetamise tingimused:

Õpe lõpeb eksamiga, mille eelduseks on arvestuse saanud kodutöö (kahe kaasuse lahendamine). Eksam on valikvastustega test (lävend 70%). Eksami edukalt sooritanu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse ja hinnetelehe koos ainepunktidega.

Õppematerjalide loend: Õpikud: Eamets, M., Õnnik, R. Majandusõigus I, II. Tartu Ülikool. I osa 2015, 174 lk. II osa 2014, 186 lk.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Tartu Ülikooli külalisõppejõud Merle Eamets on kinnisvara- ja tööõiguse jurist ning koolitaja.

Tartu Ülikooli külalisõppejõud Raja Õnnik on jurist ja koolitaja, kes tegeleb saneerimis- ja pankrotimenetluste ning võlanõustamisega.
Õppekavarühm: Õigus
Märksõnad: majandusõigus, õigus, maksundus, ettevõte, asutamine, saneerimine, pankrot, võlanõustamine

Tagasi kalendrisse