Majandusõigus I, II

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpe toimub kaugkoolituse vormis, st põhineb iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl. Õppeperioodil toimub kaks konsultatsioonide sessiooni Tallinnas ja/või moodle.ut.ee rakendusel Big Blue Button. Õpe lõpeb eksamiga (valikvastustega test, lävend 70%)
Toimumise aeg: 04.02.2021 - 05.06.2021
Registreerimine avatud 16.11.2020
Registreerimine suletud alates 25.01.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 240 akad. tundi
  • Auditoorne: 18 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 222 akad. tundi
Osalejate arv: 3 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 444 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Kursuse hind sisaldab paberkandjal originaalõpikuid, veebimaterjale (kaasus, vahetest, jne), klassi- ja veebikonsultatsioone, eksamitasu ning käibemaksu.

Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses).

Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Karin Liikane, karin.liikane@ut.ee, tel: 7376606
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://www.mtk.ut.ee/et/20-majandusoigus-i-ii
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinn
Aadress: Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Õppetöö toimub TÜ Tallinna esinduses (Teatri väljak 3) ja moodle.ut.ee rakendusel Big Blue Button
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Haridusasutuse juhi kompetentsimudel
Õpiväljundid:

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  • oskab selgitada majandustehingute kehtivuse eeldusi sisu ja vorminõuetest lähtuvalt;
  • tunneb ettevõtluse vorme ning ettevõtjatega seotud esindusõigust;
  • teab lepingute sõlmimise ja lepinguliste kohustuste täitmise põhimõtteid;
  • tunneb töösuhetele kohaldatavat seadusandlust;
  • mõistab täitemenetluse, pankrotimenetluse ja saneerimise olemust;
  • teab äriühingutega seotud registritoiminguid;
  • tunneb äriühingu tegevuse maksustamispõhimõtteid ja maksumenetlust;
  • oskab selgitada ettevõtete ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja ülemineku õiguslikke aluseid.
Sihtgrupid: Õppima ootame nii alustavate kui juba tegutsevate ettevõtete juhte, majandusarvestajaid ja personalitöötajaid ning samuti neid, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana. Soovitame kursust ka majandusharidust omandavale üliõpilasele.
Eesmärgid: Anda õigusalaseid baasteadmisi neile, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku lepingute täitmise või sõlmimisega, ettevõtlusega seotud registritoimingutega, finantsõigusküsimuste ja ettevõtlusvastutusega.
Sisukirjeldus:

1.1. MAJANDUSÕIGUSE TSIVIILÕIGUSLIKUD ALUSED: Tehingute üldalused. Tehingu subjektid. Tehingu kehtivuse alused. Tehingu ese.

1.2. VÕLAÕIGUSE ALUSED: Võlaõiguse põhimõtted. Lepingu sõlmimine. Tarbijalepingud. Lepinguliste kohustuste täitmine. Lepingu täitmise tagamine. Lepingu lõppemise alused. Kohustuste rikkumine. 

1.3. MAJANDUSTEGEVUSE TEHINGUD: Müügileping. Laenu- ja krediidilepingud. Üürileping. 

1.4. TÖÖTAMINE JA TEENUSE OSUTAMISE LEPINGUD: Tööleping. Käsundusleping. Töövõtuleping. Sotsiaalsed garantiid. 

1.5. ÄRITEGEVUS MAJANDUSRASKUSTE KORRAL: Vara müük täitemenetluses. Pankrotimenetlus. Saneerimine.  

2.1. ÄRIÜHINGUTEGA SEOTUD REGISTRITOIMINGUD: Äriühingu asutamise registritoimingud. Registriandmete muutmine. Registrimenetlus erijuhtudel. Äriühingu kustutamine registrist. Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK) ja Majandustegevuse Register (MTR). 

2.2. ÄRIÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA ETTEVÕTTE ÜLEMINEK: Äriühingute ühinemine ja jagunemine. Äriühingu ümberkujundamine. Ettevõtte üleminek.  

2.3. ÄRIÜHINGU RAAMATUPIDAMINE: Raamatupidamise üldalused. Auditeerimine.  

2.4. ÄRIÜHINGU TEGEVUSE MAKSUSTAMINE: Põhimõtted. Maksusüsteem. Maksukohuslaste register. Maksusaladus. Maksunõuded ja –kohustused. Maksumenetlus. Revisjon. Maksudeklaratsioon. Maksuhalduri otsused. Maksuvõla tasumine. Maksuvõla sundtäitmine. Vaidemenetlus.

2.5. ETTEVÕTLUSE RAHASTAMINE: Rahastamine omavahendite arvelt. Laenud. Ettevõtlustoetused. Ettevõtluse riiklik toetamine. 

2.6. ETTEVÕTLUSEGA KAASNEV VASTUTUS: Tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus.

Liitu 23.aprillini: www.finance.ut.ee

Õpisündmuse teemad:

Testi oma majandusõiguse alaseid teadmisi siin!

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: moodle.ut.ee
Osalemise eeldus: Osalemiseks ei ole hariduspiirangut ja see ei eelda varasemat kogemust, küll aga (tööalasest vajadusest tingitud) huvi ennast teemaga kurssi viia. Ja motivatsiooni alustatu ka edukalt lõpule viia.
Lõpetamise tingimused:

Õpe lõpeb eksamiga, mille eelduseks on arvestuse saanud kodutöö (kahe kaasuse lahendamine). Eksam on valikvastustega test (lävend 70%). Eksami edukalt sooritanu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse ja hinnetelehe koos ainepunktidega.

Õppematerjalide loend: Õpikud: Eamets, M., Õnnik, R. Majandusõigus I, II. Tartu Ülikool. I osa 2015, 174 lk. II osa 2014, 186 lk.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Tartu Ülikooli külalisõppejõud Merle Eamets on kinnisvara- ja tööõiguse jurist ning koolitaja.

Tartu Ülikooli külalisõppejõud Raja Õnnik on jurist ja koolitaja, kes tegeleb saneerimis- ja pankrotimenetluste ning võlanõustamisega.
Õppekavarühm: Õigus
Märksõnad: majandusõigus, õigus, maksundus, ettevõte, asutamine, saneerimine, pankrot, võlanõustamine

Tagasi kalendrisse