Majandusarvestus I, II

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpe toimub kaugkoolituse vormis, st põhineb iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl. Õppeperioodil toimub kaks konsultatsioonide sessiooni Tallinnas ja/või moodle.ut.ee rakendusel Big Blue Button. Õpe lõpeb eksamiga (valikvastustega test, lävend 70%)
Toimumise aeg: 04.02.2021 - 05.06.2021
Registreerimine avatud 16.11.2020
Registreerimine suletud alates 25.01.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 240 akad. tundi
  • Auditoorne: 21 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 219 akad. tundi
Osalejate arv: 3 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 444 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Kursuse hind sisaldab paberkandjal originaalõpikuid, veebimaterjale (kaasused, vahetestid, jne), klassi- ja veebikonsultatsioonide, eksamitasu ning käibemaksu.

Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses).

Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Karin Liikane, karin.liikane@ut.ee, tel: 7376606
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://www.mtk.ut.ee/et/19-majandusarvestus-i-ii
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinn
Aadress: Teatri väljak 3, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Õppetöö toimub TÜ Tallinna esinduses (Teatri väljak 3) ja moodle.ut.ee rakendusel Big Blue Button
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Haridusasutuse juhi kompetentsimudel
Õpiväljundid:

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  • eristab ja mõtestab majandusarvestuse erinevaid osiseid;
  • mõistab finantsarvestuse olemust ja tunneb aluseid majandusarvestuse keskkonnas;
  • tunneb raamatupidamise head tava;
  • oskab koostada ja kasutada raamatupidamise sise-eeskirja;
  • oskab korraldada raamatupidamisprotsessi ja teostab erinevaid raamatupidamiskandeid;
  • oskab arvestada ettevõtte varasid ja kasumit;
  • oskab kajastada nõudeid, varusid, põhivara ja kohustusi;
  • tunneb majandusarvestusega seotud seadusi ja õigusakte.
Sihtgrupid: Programm on suunatud neile, keda huvitab raamatupidamisarvestus kui eriala või pigem oskus tänapäeva majandusruumis paremini orienteeruda.
Kasuks tulevad need teadmised inimestele, kelle tööülesandeks on esmatasandi majandusarvestuse korraldamine, aga ka juhtidele.
Samuti soovitame kursust neile, kes raamatupidajana veel pikka praktilist tööd teinud ei ole ja seetõttu vajavad edasiminekuks uusi teadmisi.
Eesmärgid: Selle programmiga soovime äratada süvendatud huvi raamatupidamisarvestuse vastu ja veenda ettevõtlusega tegelema hakkavat inimest majandusarvestuse vajalikkusest. Me ei käsitle keerulisemaid ja harvaesinevaid arvestusmeetodeid, vaid keskendume väikeettevõtte raamatupidamisarvestuse korraldamisele. Kursus on tihedalt seotud Eesti hea raamatupidamistavaga. Toome esitatud teooriatele toetudes ka palju praktilisi näiteid.
Sisukirjeldus:

1. Majandusarvestuse olemus ja osised. Majandusarvestust reguleerivad õigusaktid. Raamatupidaja kutse-eetika. Raamatupidamise põhimõisted ja hea tava. Majandustehingud majandusarvestuses.

2. Finantsarvestuse põhimõtted, -mõisted ja -tunnused. Kontod, lausendid, kirjed ja paranduskanded. Nõuete, varude, põhivara ja kohustuste kajastamine.


Õpisündmuse teemad:

Testi oma majandusarvestuse teadmiste taset siin! 

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: moodle.ut.ee
Osalemise eeldus: Osalemiseks ei ole hariduspiirangut ja see ei eelda varasemat kogemust, küll aga (tööalasest vajadusest tingitud) huvi ennast teemaga kurssi viia. Ja motivatsiooni alustatu ka edukalt lõpule viia.
Lõpetamise tingimused:

Õpe lõpeb eksamiga, mille eelduseks on arvestuse saanud kodutöö (kahe kaasuse lahendamine). Eksam on valikvastustega test (lävend 70%). Eksami edukalt sooritanu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse ja hinnetelehe koos ainepunktidega.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Õpikud: Linnasmägi, P., Nuut, A. Majandusarvestus I, II. Tartu Ülikool 2013, 2.täiendtrükk.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Tartu Ülikooli külalisõppejõud Piret Linnasmägi on ärijuht, –konsultant ja koolitaja, kes on tegelenud raamatupidamisega alates 1994. aastast.

Tartu Ülikooli külalisõppejõud Anne Nuut on vannutatud audiitor ja EV Raamatupidamise Toimkonna liige.
Aastal 2012 hindas Eesti suurim raamatupidamis- ja maksuinfoportaal rmp.ee Anne Nuudi Kõige Kõrgemalt Hinnatud Lektoriks.
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
Märksõnad: majandusarvestus, raamatupidamine, eelarvestamine, finantsarvestus, kuluarvestus, bilanss, kasumiaruanne, tulud, kulud

Tagasi kalendrisse