Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpe toimub kaugkoolituse vormis, st õpe põhineb iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl. Õppeperioodil toimub kuni kaks klassikonsultatsiooni Tallinnas. Õpe lõpeb klassieksamiga (valikvastustega test, lävend 70%)
Toimumise aeg: 09.05.2019 - 02.11.2019
Maht: 235 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 223 akad. tundi
Osalejate arv: 3 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 444 €

Kursuse hind sisaldab paberkandjal õpikut, veebimaterjale (kaasus, vahetest, jne), konsultatsioonide ja tavaeksami tasu ning käibemaksu.

Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses).

Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: KARIN LIIKANE, karin.liikane@ut.ee, tel: 7376606
Õpisündmuse veebilink: https://www.mtk.ut.ee/et/16-projektipohine-rahastamine-projektitoo-i-ii
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinn
Aadress: Teatri väljak 3, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Lisainfo: Teatri väljak 3 (Rävala pst 10 raamatukogu maja Solarise keskuse vastas)
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Haridusasutuse juhi kompetentsimudel
Õpiväljundid:

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

 • mõistab organisatsiooni planeerimisprotsessi ja pikaajaliste arengueesmärkide kujunemist;
 • teab organisatsiooni strateegia, tegevuskava ja eelarve koostamise põhimõtteid;
 • oskab koostada organisatsiooni terviklikku rahastusplaani;
 • tunneb projektide liike ja fonde;
 • oskab planeerida projekti tegevusi ja ressursse;
 • tunneb projektikirjutamise erinevaid võimalusi ja nõudeid;
 • tunneb projektijuhtimise etappe ja oskab juhtida lihtsamat projekti;
 • teab, kuidas projekti tulemusi avalikkusele kajastada;
 • tunneb projekti aruandlust ja oskab nõudeid täita.
Sihtgrupid: Ootame osalema inimesi, kellel on oma töös vaja projekte kirjutada, neid juhtida ja oma organisatsioonile põhi- või lisaressursse hankida.
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Programmi esimene osa näitab, et peaaegu kõiki organisatsiooni tegevusi saab käsitleda projektina, millele leitakse sobiv rahastusallikas.

Programmi teine osa õpetab, kuidas saab ühest ideest hea projekt, kellelt küsida vajaminev rahasumma, kuidas vormistada edukas projekt, kuidas saada hakkama projekti juhtimisega - neile küsimustele annab kursus vastuse.
Sisukirjeldus:

1. Organisatsiooni terviklik planeerimisprotsess. Organisatsiooni tegevused kui projektid. Projektitöö kvaliteet. Välisrahastamise põhimõtted ja rahastusallikad. Terviklik rahastusplaan

2. Projektitöö põhialused. Projektitöö erinevad võimalused ja rahastusallikad. Projekti planeerimine. Projekti kirjutamine. Projekti esitamine rahastajale ja rahastamisotsus. Projektijuhtimine ja avalikkussuhted. Projekti aruandlus. Projektijuhi meelespea


Õpisündmuse teemad:

Testi oma projektitöö teadmiste taset siin!

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: moodle.ut.ee
Hindamisviisid: Õpe lõpeb eksamiga, mille eelduseks on arvestatud kodutöö (oma projekt).
Osalemise eeldus: Osalemiseks ei ole hariduspiirangut ja see ei eelda varasemat kogemust, küll aga (tööalasest vajadusest tingitud) huvi ennast teemaga kurssi viia. Ja motivatsiooni alustatu ka edukalt lõpule viia.
Lõpetamise tingimused:

Õpe lõpeb eksamiga, mille eelduseks on arvestuse saanud kodutöö (oma projekt). Eksam on valikvastustega test (lävend 70%). Eksami edukalt sooritanu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse ja hinnetelehe koos ainepunktidega.  

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Õpikud: Maasik, M., Korp, E., Raudsaar, M. Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II. Tartu Ülikool 2017.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Tartu Ülikooli külalisõppejõud Erki Korp on projektiekspert, kellel on nii taotleja kui rahastaja pikaajaline kogemus.
Mervi Raudsaar on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõtluse õppetooli juhataja ja lektor. Samuti tegutseb ta ülikooli Ettevõtluse ja Innovatsiooni Keskuses üle-Eestiliselt ettevõtlusõppe arendamisega.
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Märksõnad: projektitöö, projekti kirjutamine, projektijuhtimine, strateegia, rahastamine, projektipõhine rahastamine, fond, eelarve

Registreeri

Tagasi kalendrisse