Riigihanke planeerimine ja -menetlus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpe toimub kaugkoolituse vormis sessioonõppena, st põhineb iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl. Õppeperioodil toimub kaks klassikonsultatsiooni Tallinnas ja/või moodle.ut.ee rakendusel BBB. Õpe lõpeb eksamiga (valikvastustega test, lävend 70%)
Toimumise aeg: 04.02.2021 - 05.06.2021
Registreerimine avatud 16.11.2020
Registreerimine suletud alates 25.01.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 120 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 108 akad. tundi
Osalejate arv: 3 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 384 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Hind sisaldab paberkandjal originaalõpikut, veebimaterjale (kaasus, vahetest, jne), klassi- ja veebikonsultatsioone, eksami tasu ning käibemaksu.

Füüsilisest isikust maksjale laieneb  tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses).

Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Karin Liikane, karin.liikane@ut.ee, tel: 7376606
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://www.mtk.ut.ee/et/riigihanke-planeerimine-menetlus
Riigihanke planeerimine ja -menetlus
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinn
Aadress: Teatri väljak 3, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Õppetöö toimub TÜ Tallinna esinduses (Teatri väljak 3) ja moodle.ut.ee rakendusel Big Blue Button
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Haridusasutuse juhi kompetentsimudel
Õpiväljundid:

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  • oskab riigihanget kavandada ja alusdokumente koostada;
  • teab, kuidas pakkumusi ja taotlusi menetleda ning hankelepingut sõlmida;
  • omab ülevaadet riigihangete seadusest ning riigihankealastest vaidlustuskomisjoni ja kohtulahenditest.
Sihtgrupid: Ootame osalema algajaid riigihankehuvilisi, aga ka kogenud spetsialiste, kes soovivad end seadusemuudatustega kurssi viia.
Eesmärgid: Õpime, kuidas riigihanget planeerida ja läbi viia ning millele selle käigus tähelepanu pöörata. Programmis osaleja saab piisavalt teadmisi, et mõista riigihanke toimimismehhanismi ja omandada süsteemset mõtlemist programmis käsitlemata probleemide iseseisvaks lahendamiseks.
Sisukirjeldus:

1. RIIGIHANKE KORRALDAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED JA RIIGIHANKE PÕHIMÕISTED.

2.RIIGIHANGETE KAVANDAMINE: Turu-uuring. Riigihanke eeldatava maksumuse määramine. Riigihanke osadeks jaotamine. Hankijate pädevuse koondamine.

3. HANKEMENETLUSED: Hankemenetluse valik. Hankemenetluse alustamine. Hankemenetluse loogika.

4. RIIGIHANKE ALUSDOKUMENDID. Alusdokumentide koostamine. Hankelepingute reserveerimine ja pakkujate ringi piiramine. Pakkujate ja taotlejate hankemenetlusest kõrvaldamise alused ning kvalifitseerimise tingimused. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus. Pakkumuste hindamise kriteeriumid. Alusdokumentide muutmine.

5. TAOTLUSTE JA PAKKUMUSTE MENETLEMINE: Teabevahetus ja selgitused. Taotlus. Pakkumus. Pakkujate ja taotlejate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste kontrollimine. Heastamine. Pakkujate ja taotlejate kvalifikatsiooni kontrollimine. Pakkumuste vastavuse kontrollimine. Pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine. Olukorrad, mis ei esine igas riigihankes. Haldusakti põhjendamine ja otsustest teavitamine. Hankemenetluse lõppemine.

6. HANKELEPING: Hankelepingu sõlmimine, tühisus, muutmine, ülesütlemine. Hankemenetluse lõppemisest teavitamine.

7. TÄIENDAVAD VÕIMALUSED HANKEMENETLUSES: Raamleping. Dünaamiline hankesüsteem. Elektrooniline oksjon. Lihthankemenetlus. Sotsiaal- ja eriteenuste tellimine. Ideekonkurss. Kontsessioonid.

8. VAIDLUSTUSED JA JÄRELEVALVE: Hankija tegevuse vaidlustamine. Vaidlustamise käik. Rahandusministeeriumi juhtumipõhine ja valimipõhine järelevalve.


Õpisündmuse teemad:

Testi oma riigihanke teadmiste taset siin!

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: moodle.ut.ee
Osalemise eeldus: Osalemiseks ei ole hariduspiirangut ja see ei eelda varasemat kogemust, küll aga (tööalasest vajadusest tingitud) huvi ennast teemaga kurssi viia. Ja motivatsiooni alustatu ka edukalt lõpule viia.
Lõpetamise tingimused:

Õpe lõpeb eksamiga, mille eelduseks on arvestuse saanud kodutöö (oma hange). Eksam on valikvastustega test (lävend 70%). Eksami edukalt sooritanu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse ja hinnetelehe koos ainepunktidega.  

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Õpik: Vaske, M. Riigihanke planeerimine ja menetlus. Tartu Ülikool, 2017. 217 lk. Saatesõna: Evelin Karindi-Kask
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Tartu Ülikooli külalisõppejõud Maire Vaske on Tallinna Haridusameti juhtivspetsialist, kes vastutab riigihangete korraldamise eest.
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Märksõnad: riigihange, projektitöö, projektipõhine rahastamine, fondid

Tagasi kalendrisse