Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusprogrammi Digiajastu haridusjuht I koolitus Õppeprotsessi juhtimine digiajastul ootab osalema haridusjuhte koos meeskonnaga. Koolituse käigus viib iga meeskond ellu ühe õppeprotsessi puudutava muutuse oma asutuses.
Toimumise aeg: 23.11.2017 - 15.12.2017
Kontaktpäev:
 • I auditoorne koolituspäev (23.11.2017 09:30 - 23.11.2016 18:00)
 • II auditoorne koolituspäev (24.11.2017 09:00 - 24.11.2017 15:00)
 • Lõpuseminar (15.12.2017 10:00 - 15.12.2017 15:45)
Maht: 39 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 28 osalejat
Hind osalejale: 175 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaia, üldhariduskooli ja kutsekoolide töötajatele, kellega koostöös soovib asutuse juht muutust ellu viia.

Koolitus on nimetatud sihtgruppidele tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. Arve summas, mis on märgitud kursusel osalemise hinnaks, esitatakse osalejale juhul, kui koolitus jääb lõpetamata või kui koolitusele registreerunu loobub kursusest vähem kui 7 päeva enne selle algust. Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest (Täienduskoolitusel mitteosalemise või osalemise katkestamise korral arve tasumise ja esitamise kord, 14.10.2013.a nr  1-1/13-118).

Koolitajad:
 • Ingrid Maadvere (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
 • Raimo Ülavere (OÜ Mindsweeper)
 • Ülle Matsin (Viljandi Gümnaasium)
 • Meeri Sild (Tallinna Lilleküla Gümnaasium)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Õpisündmuse veebilink: http://www.digijuht.ee/oppeprotsess...
Toimumise koht
Toimumise koht: Euroopa Hotell Konverentsikeskus
Aadress: Paadi 5 TALLINN HARJU MAAKOND
URL: http://www.euroopa.ee/et/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Teab digiajastu õppeprotsessi trende ja arenguid ning suunab kaasaegse õpikeskkonna kujundamist haridusasutuses.
 • Teab ja oskab valida õppeprotsessi sobivaid meetodeid, mida toetavad digivahendid.
 • Teab, kuidas viia koolitusel plaanitud muudatust digiajastu õppeprotsessis ellu oma organisatsioonis.
 • Planeerib esimese sammu muudatuseks digiajastu õppeprotsessis.
 • Teab haridusasutuse süsteemse arengu põhimõtteid õppijast lähtuvalt, kaasates efektiivselt IKT-vahendeid.
Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog, Õppejuht, Haridusasutuse juht.
Koolituse sihtrühmaks on kõikide haridustasemete haridusasutuse juht koos kahe kolleegiga, kellega koostöös soovib juht oma asutuses õppeprotsessi muutust ellu viia. Meeskonda võib lisaks juhile kuuluda nt infojuht, arendusjuht, haridustehnoloog, õppealajuhataja, õpetaja, kõrgkoolide programmi- ja õppekavade juht vms.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Toetab digiajastu nõudmisi arvestava õppeprotsessi korraldamist ja läbiviimist haridusasutuses, et õppija tuleks edukalt toime eesseisvate väljakutsetega. Koolituse käigus viib iga meeskond ellu ühe õppeprotsessi puudutava muutuse oma asutuses.
Sisukirjeldus:

Koolitusprogrammi Digiajastu haridusjuht I koolitus Õppeprotsessi juhtimine digiajastul ootab osalema haridusjuhte koos meeskonnaga. Koolitusel osalevatel asutustel valmib meeskonnatööna arendusprojekt, mis toetab õppeprotsessi muutmist tehnoloogia abil. Arendusprojekt viiakse koolituse käigus ka ellu. Projekti teema valib asutus vastavalt oma vajadustele ja eesmärkidele ning tasemele.

Õpisündmuse teemad:
 • Digiajastu õppeprotsessi juhtimine
 • Õpilase arengut toetav kaasaegne õpikeskkond
 • Õppija, õpetaja ja juhi tulevikuoskused
 • Digiajastu võimalused meeskonna arendamiseks
 • Digiajastu õppimiskultuuri kujundamine
 • Digiajastu õppeprotsessi õppemetoodikad ja õpetamisvõtted
 • Õppeprotsessi muutmine meeskonnana
 • Tee ja vahendid eesmärgi saavutamiseks
Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: 1. Meeskonda kuulub haridusasutuse juht koos ühe-kahe kolleegiga.
2. Asutus ei ole varem koolitusel osalenud.
Lõpetamise tingimused:
 1. Auditoorsetel koolituspäevadel osaletakse kogu meeskonnaga täismahus. *HITSA-l on õigus meeskond auditoorsetelt kohtumistelt tagasi saata, kui meeskond ei ole nõutavas koosseisus ja ei osale koolitusel täismahus ning tühistada meeskonna registreerumine.
 2. Veebiseminaril osaleb vähemalt üks meeskonnaliige.
 3. Meeskonnal valmib lõputööna arendusprojekt. Arendusprojekti käiku kirjeldatakse avalikus blogis (kirjeldus avalikustatakse blogis nädal enne lõpuseminari). Haridusasutuse juht esitleb arendusprojekti lõpuseminaril.

Koolitusel osalemine on lasteaedade, üldhariduskoolide ning kutseõppeasutuste meeskondadele tasuta. Kui kursusele registreerunud meeskond loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest korraldajat vähemalt 7 päeva enne koolituse algust või ei lõpeta kursust, esitatakse arve 175 eurot osaleja kohta.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: digiajastu, koolijuht
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I auditoorne koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.11.2017 09:30 - 23.11.2016 18:00
Toimumise koht: Euroopa Hotell Konverentsikeskus
Aadress: Paadi 5 TALLINN HARJU MAAKOND Harju maakond
URL: http://www.euroopa.ee/et/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Koolituse esimesel päeval peatutakse teemadel:
- digiajastu ja kool
- koolimeeskonna professionaalne areng
- digiajastu õppimiskultuur
Koolituse käigus koorub iga osaleva meeskonna jaoks vähemalt üks arendusprojekt, mis on seotud õppeprotsessi muutmisega tehnoloogia toel, ja mida pärast koolitust ellu hakatakse viima.
Päevakava: Päevakava: http://digijuht.hitsa.ee/oppeprotsessi-juhtimine/koolituskava/

Vaata vähem

II auditoorne koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.11.2017 09:00 - 24.11.2017 15:00
Toimumise koht: Euroopa Hotell Konverentsikeskus
Aadress: Paadi 5 TALLINN HARJU MAAKOND Harju maakond
URL: http://www.euroopa.ee/et/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Kuna eduka haridusuuenduse tagab koostoimiv ja ühiseid eesmärke jagav meeskond, siis koolituse teisel päeval keskendutakse eelkõige sellele, kuidas kavandatud muutust kolleege kaasates ellu viia ja seatud eesmärgini jõuda.
Päevakava: Päevakava: http://digijuht.hitsa.ee/oppeprotsessi-juhtimine/koolituskava/

Vaata vähem

Veebiseminar - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Iseseisva töö etapis toimub üks 1 tunnine veebiseminar, mille eesmärk on teha kokkuvõte tehtust ja anda tõuge uuteks arenguteks.

Vaata vähem

Lõpuseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.12.2017 10:00 - 15.12.2017 15:45
Toimumise koht: TTÜ Mektory
Aadress: Raja 15 TALLINN Harju maakond
URL: https://www.ttu.ee/et/?id=23694

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ühepäevasel lõpuseminaril osalevad kõik ühel poolaastal osalenud meeskonnad. Seminaril tutvustatakse oma projekti elluviimist, jagatakse omavahel kogemusi ning saadakse koolitajatelt tagasisidet.
Päevakava: Päevakava: http://digijuht.hitsa.ee/oppeprotsessi-juhtimine/koolituskava/

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse