Toimetulek verbaalse ja füüsilise agressiooniga

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpetajate teadmiste ja oskuste suurendamine agressiooni mõistmisest, ennetamisest ning võimalikest sekkumisviisidest nii verbaalsetes kui ka füüsiliselt agressiivsetes olukordades, õpetajate reflekteerimisvõime toetamine emotsionaalselt pingelistes olukor
Toimumise aeg: 13.12.2017 - 14.12.2017
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 14 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 24 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: HELEN SEPPA, helen.seppa@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: http://www.ht.ut.ee/et/toimetulek-verbaalse-fuusilise-agressiooniga
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme 1a TARTU TARTU MAAKOND
Lisainfo: Rühm on täitunud! Registreeru ootejärjekorda telefonil 737 6448.
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab agressiooni ennetava kommunikatsiooni põhitõdesid;
- oskab ägedas konfliktiolukorras verbaalselt olukorda lahendada;
- oskab hinnata võimalikule agressioonile viitavaid märke ja ennetada agressiooni eskaleerumist;
- teab koolitöötajale kehtivat füüsiliste sekkumiste õiguslikku raamistikku Eestis;
- teab, mida teha olukorras, kus sõnadest enam abi ei ole ning olukord muutub füüsiliselt ähvardavaks kas enda või õpilaste suhtes;
- oskab kasutada turvalisi sekkumistehnikaid enda ja õpilaste kaitseks vägivaldsetes olukordades (verge metoodikal põhinevad sekkumised);
- teab agressiivses olukorras kehtivaid meeskonnatöö põhitõdesid ning oskab minna appi konfliktiolukorras olevale kolleegile;
- oskab reflekteerida konfliktolukordi ning arendada oma valmisolekut sellistes olukordades tulemuslikult toimida.
Sihtgrupid: Õpetaja.
üldhariduskoolide õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Õpetajate teadmiste ja oskuste suurendamine agressiooni mõistmisest, ennetamisest ning võimalikest sekkumisviisidest nii verbaalsetes kui ka füüsiliselt agressiivsetes olukordades, õpetajate reflekteerimisvõime toetamine emotsionaalselt pingelistes olukordades.

Täiendusõppe läbimine toetab õpetaja ja vanemõpetaja õpikeskkonna kujundamise kompetentse (sh lahendab distsipliiniprobleeme, kaasates vajadusel kolleege, tugispetsialiste ja lapsevanemaid; kasutab olukorrale sobivaid suhtlusviise; on hea kuulaja).
Sisukirjeldus: Agressiivse käitumise ennetamine
Käitumisprobleemidega inimestega töötamise alustalad
Füüsilise agressiooni ohjamise õiguslik raamistik Eestis
Agressiivse olukorra hindamine ja meeskonnatöö
Olukordade dokumenteerimine ja jätkutugi
Kontaktimeetodid ja positsioneerimine ärevas olukorras
Enda käitumise jälgimine
Vastanduva käitumise mõju
Turvalised ja abistavad eskordivõtted
Turvaline füüsilise agressiooni peatamine
Praktilised füüsilised harjutused: esemega rünnak õpetaja või kaasõpilase suhtes; õpilaste omavahelise kakluse turvaline peatamine
Meeskonnatöö harjutamine
Agressiooni ennetav kommunikatsioon ning verbaalne piiride seadmine
Iseseisev ülesanne
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine mõlema õppepäeva õppetöös, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Airiin Demir - kõrgharidus, praktilise töö kogemus.
Martin Kallavus - kõrgharidus, praktilise töö kogemus
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse