Väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimine. II tase (koolieelsete lasteasutuste juhid)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õppekava üldine eesmärk on tõsta programmi läbinud koolijuhtide arusaamu ja teadlikkust väärtuspõhiselt juhitud haridusasutuse mõjust indiviidile, organisatsioonile ning ühiskonnale tervikuna.
Toimumise aeg: 24.01.2018 - 18.04.2018
Maht: 46 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 14 akad. tundi
Osalejate arv: 18 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
  • Ekke Sööt (Change Partners OÜ)
Korraldav asutus: Change Partners OÜ
Projektijuht: Heli Allika, heli@changepartners.ee
Partner, läbiviija: SA Innove
Õpisündmuse veebilink: http://www.innove.ee/et/organisatsi...
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Kutsehariduskeskus
Aadress: Kopli 1 TARTU LINN 50115
Kirjeldus
Õpiväljundid:

- teab kuidas kaasata kogukonda väärtuspõhise visiooni elluviimiseks;

-oskab juurutada oma organisatsioonis õppimist toetavat koolikultuuri, arvestades iga õppija individuaalsust ning eripärasid;

-suudab oma meeskonda ning kogukonda inspireerida väärtuspõhise visiooni elluviimiseks;

-on saanud nõuandeid ja teadmisi koostöövõrgustike arendamisest väljas pool oma kogukonda 

Sihtgrupid: Õppejuht, Haridusasutuse juht.
Juhid, kellel on olemas teatud praktiline kogemus haridusasutuse juhtimise näol ning kes vajavad kesktasemel teadmisi väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimisest. Fookuses osalejate senised praktilised kogemused ning nende mõtestamine teooria kontekstis.
Haridustasemed: Alusharidus
Eesmärgid: On saada teadmisi, oskusi ja tööriistu väärtuspõhise organisatsiooni visiooni elluviimiseks kaasates ja inspireerides nii
meeskonda kui kogukonda.
Sisukirjeldus:

Koolitus toimub nelja ühepäevase koolitusena.

Koolitusprogrammi käigus analüüsivad osalejad oma tänast koolikultuuri ja selle muutumise vajadust, tutvuvad teooriate ja vahenditega, millele koolikultuuri arendamisel toetuda.

Koolitusel anname osalejatele kodutööd ja töövahendid, mis toetavad õpitu juurutamist igapäevatöös juhina. Samuti toetame mitmekülgset kogemuste vahetamist ja koostööd koolijuhtide vahel läbi kaascoachingute, parimate praktikate ja olulisemate juhtimisväljakutsete ühise lahendamise.

Ajakava:

10.00 - 11.30 I osa   
11.30 - 11.45 paus   
11.45 - 13.15 II osa   
13.15 - 13.45 lõuna   
13.45 - 15.15 III osa   
15.15 - 15.30 paus   
15.30 - 17.00 IV osa

Õpisündmuse teemad:

Koolituse teemad on kirjeldatud vastava koolituspäeva infos

Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Omab haridusasutuse juhtimise kogemust
Lõpetamise tingimused:

Osalemine vähemalt 90% auditoorses õppetöös ning iseseisvate tööde tegemine ja esitlemine

Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.01.2018 - 24.01.2018
Toimumise koht: Tartu Kutsehariduskeskus
Aadress: Kopli 1 TARTU LINN 50115 Tartu maakond

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Saada ülevaade väärtuspõhiselt juhitud organisatsiooni teooriast ning jagada, analüüsida isiklikke näiteid. Keskendutakse väärtuspõhise juhtimise individuaalsetele väljakutsetele ja eesmärkidele.
Sisukirjeldus: - Mida tähendab väärtuste kaudu juhitud organisatsioon kooli/koolieelse lasteasutuse kontekstis? Miks on ühtne arusaamine kooli/koolieelse lasteasutuse väärtustest ja õppimist toetava koolikultuuri loomine olulised?
- Milline on õppijakeskne kool/koolieelne lasteasutus ja missugune kultuur toetab selle loomist?
- Õppijakeskse kooli/koolieelse lasteasutuse väärtuse arendamine - kuidas luua
kooli/koolieelse lasteasutuse väärtused õppijakesksusest lähtudes? Millised väärtused toetavad õppijakesksust?
- Positiivsed ja piiravad väärtused organisatsioonis;
- Haridusasutuse juhi roll väärtuste loojana ja kandjana;
- Osaleja isiklikud väärtused, millest ei taganeta;
- Juhi enesehindamine. R. Barretti organisatsioonikultuuri teadvustatuse 7 astet ja juhi
erinev fookus nendel;
- Liidrioskused, mida juht vajab erinevatel teadvustatuse tasanditel väärtuspõhiseks juhtimiseks
- Kuidas analüüsida oma kooli/koolieelse lasteasutuse organisatsioonikultuuri ja
selle väärtuspõhisust ning otsustada, milliseid muudatusi teha?
- Millised on tänased barameetrid kooli/koolieelses õppeasutuse kultuuris, mis toetavad ja ei toeta õppijakeskset lähenemist? Kuidas seda erinevust olemasoleva ja soovitu vahel õigesti hinnata ja leida oma organisastiooni kontekstis võimalused soovitu saavutamiseks?
- Kultuuri kujundamise võimalused ning juhi töövahendid selleks.

Kodutöö: Ühe valitud juhi töövahendi katsetamine oma koolikultuuri ja väärtuste analüüsiks õppijakeskse kooli vaatenurgast. Saadud kogemuse ja ilmnenud arenguvajaduste kirjelduse koostamine. Kodutöö teostamisse on koolijuhi ülesanne kaasata ka valitud kooli personali liikmed (nt juhid või arvamusliidrid).
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.02.2018 - 21.02.2018
Toimumise koht: Tartu Kutsehariduskeskus
Aadress: Kopli 1 TARTU LINN 50115 Tartu maakond

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Saada ülevaade väärtuspõhiselt juhitud organisatsiooni teooriast ning jagada, analüüsida isiklikke näiteid. Kogemusi vahetatakse praktikuga (4 ak/h).
Sisukirjeldus: - Päriseluliste väärtuspõhise juhtimise kaasuste lahendamine grupitööna praktiku organisastiooni näitel.
Fookuses järgmised teemad:
- Õppimist toetava organisatsioonikultuuri ja õppija arengut toetava arengukeskkonna loomine.
Õpetajate tegevuse suunamine sellise keskkonna loomisel kooli pedagoogilisest
kontseptsioonist ja riiklikest üldpädevustest lähtuvalt;
- Väärtuspõhine juhtimine ja visioon koolis/koolieelses lasteasutuses. Väärtuste väljatöötamine ja viimine töötajateni;
- Õppija potentsiaali ja erinevusi arvestava lähenemise sidumine kooli sisehindamisega.

- Kuidas võiks välja näha kooli ühisväärtustes kokkuleppimise ja väärtuspõhise visiooni
elluviimise/kaasamise protsess?
- Väärtuspõhiste konfliktide lahendamine.

Kodutöö: oma organisatsioonis kavandatava ühe arendusprojekti kava loomine. Projekt peab toetama organisatsiooni õppijakesksemaks kujundamist, koolikultuuri arendamist.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.03.2018 - 21.03.2018
Toimumise koht: Tartu Kutsehariduskeskus
Aadress: Kopli 1 TARTU LINN 50115 Tartu maakond

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Saada ülevaade õpikogukondade ja koostöövõrgustike kasust väärtuspõhiselt juhitud haridusasutuse arengule.
Sisukirjeldus: - Erinevad strateegiad koostöövõrgustike arendamisel ja õppiva koolikultuuri loomise võimalused;
- Õpikogukondade ja koostöövõrgustike loomise simulatsioon;
- Kultuurimuutuse elluviimise plaani /väärtuspõhise kooli visiooni juurutamise plaani loomine. Edutegurite läbimõtlemine sh koolikogukonna kaasamine;
- Kaascoachingu sessioon ühe oma koolis planeeritava ja elluviidava arendusprojekti kavandamiseks

Kodutöö: Praktikaklassi esitluse ettevalmistamine oma arendusprojektiga seoses
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.04.2018 - 18.04.2018
Toimumise koht: Tartu Kutsehariduskeskus
Aadress: Kopli 1 TARTU LINN 50115 Tartu maakond

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Praktikapäeva arendusprojektide esitlemine ning analüüs
Sisukirjeldus: Fookus: Osalejate arendusprojektid, mis toetavad oma organisatsiooni õppijakesksemaks
muutmist ja/või võrgustikutöö arendamist.
Osalejate arendusprojektide tutvustamine väiksemates gruppides ja valitud projektide esitamine. Kõigi projektide retsenseerimine kaasosalejate poolt, küsimused ja vastused.

Grupicoachingu sessioon osaleja arendussprojektide elluviimisega seotud riskide ja edutegurite analüüsiks.

Koolituse kokkuvõtete tegemine ja hindamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse