Muutuste ja muudatuste juhtimine organisatsioonis. II tase (koolieelsete lasteasutuste juhid)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kui Sul on soov teostada käsilolevaid ja tulevasi muutusi valutumalt, mõtestada oma seniseid kogemusi ning omandada maailmatasemel teadmised ja praktilised juhi töövahendid muudatuste juhtimiseks, siis see on just sobiv koolitus Sulle.
Toimumise aeg: 18.01.2018 - 14.06.2018
Maht: 52 akad. tundi
 • Auditoorne: 38 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 14 akad. tundi
Osalejate arv: 18 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • Ekke Sööt (Change Partners OÜ)
Korraldav asutus: Change Partners OÜ
Projektijuht: Heli Allika, heli@changepartners.ee
Partner, läbiviija: SA Innove
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Kutsehariduskeskus
Aadress: Kopli 1 TARTU LINN 50115
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kiire meeldetuletava ülevaate saamine muudatuste juhtimise protsessist ning juhi rollist muudatuste elluviijana.

Uute teadmiste, meetodite ja töövahendite omandamine, mida on võimalik koheselt rakendada käsilolevate muudatuste elluviimisel oma organisatsioonis.

Koolituse tulemusel osaleja:

- mõistab enda rolli muudatuste juhina organisatsioonis;
- on saanud juurde teadmisi muudatuste vajalikkusest kui õppiva organisatsiooni ühest lahutamatust osast;
- on täiendanud oskust juhina kasutada õigeid töövahendid ja tehnikad, mis võimaldavad muudatuste elluviimist/juurutamist teadlikumalt ja kiiremini juhtida

Osaleja:

- on teadvustanud oma rolli ja võimalused kooli innovatsiooni juhtimisel
- on saanud teadmised ja tööriistakasti oma kooli organisatsioonikultuuri ja juhtväärtuste analüüsimiseks / ühtlustamiseks / muutmiseks innovatsiooni kontekstis.
- on töötanud välja reaalsed mõõdikud innovatsiooni juhtimiseks ja tulemuste mõõtmiseks oma kooli näitel (praktilisel tasandil mõju hindamine);
- oskab oma visiooni ja ideid inspireerivalt kommunikeerida ning meeskonnaliikmeid kaasata;
- on saanud teadlikumaks endast kui tranformatiivsest õppijast ja liidrist ning mõistab selle olulisust muudatuste elluviijana.

Praktiku näidete abil on tekkinud selgem ettekujutus juhi rollist muutuste eestvedajana ning näitlikustatud on erinevaid muutuste teooriaid ja põhimõtteid kooli kontekstis.

Osaleja saab teadlikumaks endast kui tranformatiivsest õppijast ja liidrist ning mõistab selle olulisust muudatuste elluviijana.

Rolliteadlikkus on kasvanud muudatuste käivitajana ja elluviijana

Osalejad on saanud tagasisidet ning ideid oma kavandatava muudatusprojekti elluviimiseks ning on praktiseerinud oma muudatusvisiooni selget esitlemist.

Osalejad on saanud vahetada kogemusi muudatusprojektide elluviimise üle, analüüsinud edutegureid ja takistusi ning teinud plaani soovitud muutuste kinnistamiseks ja edasiste muutuste kavandamiseks.

Sihtgrupid: Õppejuht, Haridusasutuse juht.
Juhid, kellel on mõningane kogemus muudatuste ja/või muutuste juhtimisest ja kes on teadlikud muudatuste juhtimise põhitõdedest, teooriast ning strateegiatest, kuid vajavad juurde lisateadmisi innovatsiooni juhtimisest. Võivad olla uued juhid oma ametis aga ka staažikad juhid.
Haridustasemed: Alusharidus
Sisukirjeldus:

Fookus on osalejate endi jaoks oluliste innovatsiooni ja muutuste juhtimisega seotud küsimuste lahendamisel läbi grupitööde, praktiliste harjutuste, kaas- ja grupicoachingute.

Ajakava:

10.00 - 11.30 I osa 
11.30 - 11.45 paus 
11.45 - 13.15 II osa 
13.15 - 13.45 lõuna 
13.45 - 15.15 III osa 
15.15 - 15.30 paus 
15.30 - 17.00 IV osa

Õpisündmuse teemad:
 • Sissejuhatus muutuste ja innovatsiooni juhtimisse
 • Milliseid muudatusi uue õpikäsitluse rakendamine nõuab ning milliseid väljakutseid esitab tänasele koolile? Milline on meie kooli tänane seis selle muutuse kontekstis ?
 • Muutuste protsessi mudel, mis faasis oma muutusega täna oleme ja mida tuleb teha järgmisesse faasi edasiliikumiseks
 • Innovatsiooni juhtimine koolis ja muutustele ning õppimisele avatud organisatsioonikultuuri loomine
 • Muutuste psühholoogia
 • Muudatuste kommunikatsioon. Pühendumise saavutamine – dialoogi organiseerimine
 • Kohtumine praktikuga
 • Muutuste juhi roll ja enesejuhtimine muutuste käigus
 • Muudatusprojektide nõustamine, kaascoaching
Õppevorm: auditoorne
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.01.2018 - 18.01.2018
Toimumise koht: Tartu Kutsehariduskeskus
Aadress: Kopli 1 TARTU LINN 50115 Tartu maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Sissejuhatus muutuste ja innovatsiooni juhtimisse:
- Iga osaleja tutvustab ühte oma koolis käsilolevat muudatusprojekti laudkondades ja millist tuge loodab antud muutusega seoses koolituselt saada (saadame osalejatele abivahendi enne koolitust selle tutvustuse ettevalmistamiseks).
Osalejate muudatusprojektide määratlemine muudatuste maatriksmudelil ja suurimate muudatuste/innovatsiooni juhtimisega seotud väljakutsete sõnastamine.
- Miks muutuste elluviimine kujuneb enamasti raskemaks kui esialgu arvatakse? Mis on muudatuste edutegurid? (aluseks erinevad allikad nt Prosci üleilmsed uuringud, J.Kotter, M.Fullan jt autorid).
Milliseid muudatusi uue õpikäsitluse rakendamine nõuab ning milliseid väljakutseid esitab tänasele koolile? Milline on meie kooli tänane seis selle muutuse kontekstis ?
- Õppijakeskse kooli videonäidetega (välismaalt) tutvumine ja näidete analüüs.
- Muudatusvalmiduse kiirdiagnostika uue õpikäsitluse rakendamise kontekstis. Diagnostika tulemuste tutvustamine kolmikutes, peamiste väljakutsete sõnastamine ja kogemuste jagamine.
Muutuste protsessi mudel, mis faasis oma muutusega täna oleme ja mida tuleb teha järgmisesse faasi edasiliikumiseks:
- Koolijuhi roll ja töö muudatuste eri faasides.
- Planeerimise faasi juhi tööriistade katsetamine selge muudatusvisiooni sõnastamiseks ja muudatusvajaduse tekitamiseks (juhi tööriistakast 1).
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.02.2018 - 15.02.2018
Toimumise koht: Tartu Kutsehariduskeskus
Aadress: Kopli 1 TARTU LINN 50115 Tartu maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Innovatsiooni juhtimine koolis ja muutustele ning õppimisele avatud organisatsioonikultuuri loomine
Muutuste psühholoogia:
- Muutuse arengufaasid - mugavus, vastupanu, eksperimenteerimine, leppimimine. Juhi roll ja kohustused igas arengufaasis.
- Simulatsiooniharjutus muutuste psühholoogia olemuse mõistmiseks.
- Muutustele vastuseisu ületamine, ei-saa-ei-taha mõtteviisi muutmine. Juhi tööriistade katsetamine vastuseisu analüüsiks ja ületamiseks, uute ideede omaksvõtmise toetamiseks. Osalejate endi parimate praktikate käsitlemine
Muudatuste kommunikatsioon. Pühendumise saavutamine – dialoogi organiseerimine:
- Videonäidete analüüs. Saatjale ja saajale orienteeritud kommunikatsiooni erinevused.
- Muudatuste juhi 5 kommunikatsioonireeglit. Eneseanalüüs.
- Sobiva kaasamise vormi leidmine oma muudatusprojekti näitel.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.03.2018 - 15.03.2018
Toimumise koht: Tartu Kutsehariduskeskus
Aadress: Kopli 1 TARTU LINN 50115 Tartu maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Kohtumine praktikuga:
- Praktik tutvustab oma edu (ja soovi korral ka ebaedu) kogemusi muudatusprojekti eestvedamisel oma organisatsioonis, võimalusel just uue õpikäsitluse rakendamisega seotud teemadel. Osalejatele antakse lahendamiseks reaalne juhtimiskaasus praktiku organisatsioonist.
Peale grupi pakutud lahenduste kuulamist tutvustab praktik oma lahendust – kuidas tegelikult toimis.
Praktiku näited aitavad illustreerida muuhulgas järgmisi teemasid:
- Koolijuht muudatuste eestvedajana
- Meeskonna ja huvigruppide kaasamine muutustesse
- Muudatuse möödapääsmatuse loomine
- Muudatuse mõjude hindamine
- Uute mõtlemis- ja tegutsemisviiside uuendamine ja dokumenteerimine igapäevases tööelus ja kultuuris.
Muutuste juhi roll ja enesejuhtimine muutuste käigus:
- Oma rolli avastamine tranformatiivse liidrina – muutuse teadlik juhtimine.
- Rollimäng transformatiivse liidri omaduste äratundmiseks ja harjutamiseks.
- 5 muutuste juhi kohustust ja enesehindamine, isikliku arengu eesmärgistamine.
- Erinevad tehnikad oma emotsioonide juhtimiseks muudatuste käigus.
Muudatusprojektide nõustamine, kaascoaching:
- Osalejad nõustavad üksteise muudatusprojekte (eelnevalt kodutööna koostatud kirjelduste põhjal) ja on kordamööda nii nõustaja kui ka nõustatava rollis. Selleks anname spetsiaalse ja läbiproovitud meetodi.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.04.2018 - 20.04.2018
Toimumise koht: Tartu Kutsehariduskeskus
Aadress: Kopli 1 TARTU LINN 50115 Tartu maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Praktikaklass
- Fookus: Oma organisatsiooni näitel eduka muudatuse elluviimise plaan/planeeritava muudatuse mudeldamine ja mõõdikute väljatöötamine.
- Osalejate muudatusprojektide ettekanded, retsenseerimine kaasosaleja poolt, küsimused ja vastused.
- Kaascoachingu sessioon osaleja muudatusprojektide elluviimisega seotud riskide ja edutegurite analüüsiks.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

Järelseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.06.2018 - 14.06.2018
Toimumise koht: Tartu Kutsehariduskeskus
Aadress: Kopli 1 TARTU LINN 50115 Tartu maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Elluviidud muudatusprojektide kogemuste vahetus, peamiste takistuste, edutegurite väljatoomine ja saadud kogemuse/õnnestumiste analüüs.
Koolijuhtide toetamine edasiste muutuste kavandamisel, grupicoachingu sessioon järgmiste sammude kavandamiseks.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 6.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse